Z poszukiwań archiwalnych Anny Nienałtowskiej

Pani Anna, pomimo kłopotów zdrowotnych, poszukuje w dostępnych archiwach intensywnie wszelkich śladów Nienałtowskich i okolicznych rodów (w szczególności Zarę(m)bów). Z najnowszej poczty dowiedziałem się, że w 1531 r. istniała miejscowość Nienałty-Zaręby, a w 1640 r. Dorota Nienałtowska była żoną Marcina Zaręby syna Stanisława. Poniżej będę umieszczał wszelkie materiały zebrane przez Panią Annę.


W Grodzie Nurskim 1531roku. Leonard Kobilski starosta nurski.
Nobili Jakub syn Marcina de Zaramby Borkowo i Nobili Paweł syn Marka. Oblig (czyli zastaw) na dobrach Zaramby Borkowo. Nienalty - Zaremby .

W Grodzie Nurskim
1633 r. Nobili (czyli szlachcianka) Zofia córka Stanisława syna Marcina, Nobili Kszysztof syn Alberta Nienałtowskiego z N. Dunicek, Nobili Adam Dominik Andrzej Zarebowie .

W 1614 r. wystawiono oblig Nobili Marcin Zaręba i Nobili Marek Nienałtowski jego stryj.

W Grodzie Nurskim.
1634 r. Nobili Andrzej syn Marcina Zaręby rec Nobili Stanisława syna Alberta Nienałtowskiego z Nienałt Brewek via niemierska do granicy Koszutowskiej, Nb .Stanisław Kepisty i Nb. Piotr Zaręba na części Kępist Świderek.

W Nurze 1640 r. Nobili Dorota Nienałtowska żona Nobili Marcina Zaręby syna Stanisława.

1652 w Ostrowi. Nb (skrót od nobili) Mikołaj syn Stanisława Nienatrowskiego, Katarzyna Zarębianka żona Nb. Andrzeja syna Mikołaja Nienatrowskiego (tak napisano w oryginale).

Nb. Albert syn Walentego Rytla i Elżbieta Zarębianka żona Nb. Andrzeja Rytla.

Nb. Leonard Z. z Zaręb Kościelnych ojciec oblig z 1650 r. Nb. Marcin syna Stanisława de Zaręby Kościelne de Uścianek brat Leonarda.

W Nurze 1711 r. Salomon Mośkowicz arendarz Pana Sutkowskiego kwituje Pana Kazimierza z Zarąb Kościelnych. Przy bytności Pana Macieja Nienałtowskiego..

 

Z Archiwów.

62/1307/0/1420ŻOCHY, nieruchomość nr hip.436 Wł: Ignacy i Leokadia Ninałtowscy; 1930-1930; księga; stan dobry; ; ; ; ; ; 436 (328); ; hasła indeksu: Żochy; Ninałtowscy Ignacy i Leokadia;

Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

72/267/0/27[Podania o przyjęcie, teczki kandydatek na rok szkolny 1925/26, załączniki, M-Ż]; 1925-1934; akta luźne; stan dobry; mieszana; ; polski; k.220; A3; ; ; hasła indeksu: Nienałtowska Janisława;

Jędrzej Kitowicz pracował w sztabie generała Józefa Zaremby z Zaręb Kościelnych, ostatniego marszałka konfederacji w Wielkopolsce..

Witold Aleksander (ok. 1348-1430), wielki książę litewski (1392-1430), nadał wieś Sarnaki Piotrowi Zaremba z Zarembina, sędziemu ziemskiemu mielnickiemu (1444-1456). Jego synem był Andrzej Sarnacki sędzia mielnicki (1474-1477), protoplasta rodu Sarnackich h. Zaremba, którzy byli dziedzicami i kolatorami kościoła sarnackiego do II połowy XVI wieku.

MK 79, k. 82v [MRPS V, nr 4870]

1550.12.19., Kraków , Litterae Stanislai et Joannis ducum Masoviae de data 1504 sine loco , die dom. p. 00. SS. ( 3 nov), continentes in se inscriptionem obligatoriam ex regestro iudici terrestris Nurensis extractam de data 1495, f . 3 p. Conductum Paschae (28 apr.), qua Petrus de Culiesky quatuor iugera in bonis Culiesky Parva Stanislao Matthiae Dobeslai de Szwierze ad 18 septimanas obligavit, nunc Stanislao, Hieronymo, Dominico Swierzewskim confirmantur. (łac.)


Dodano 21. 04. 2012 r.

Zanim powstały Nienałty

Prawdopodobnie po 1410 roku nastepuje zasiedlanie ziemi nurskiej. Nadania te z przed 1414 roku nie są znane .

Staszek i Kamieńczyk [?] sprzedają dziesięć włók w Białem w powiecie nurskim [Białe Stare, nur., Czyżewo] Janowi z Olszewa za 15 kop posp. k. 51v 1416 r. Świętosław z Gaczkowa sprzedaje dziesięć włók w pow. nurskim [Rawy-Gaczkowo, nur., Zaręby] Nartołdowi z Powsinka. Łomża 17 VII 1417 k. 57v Piotr z Olszewa sprzedaje dziesięć włók zwanych Olszewo w powiecie nurskim [dziś Godlewo-Olszewo, nur.] Abrahamowi z Olszewa za 12 kop gr posp. k. 28 1424r.

MM- około 1425r. Brok, zanotowano w grodzie Nurskim.

Książę Mazowiecki nadaje 50 manów miary chełmińskiej dla Piotra, Falisława, (wykreślono Swanthoslao et Nicolao), Paulo, Mamayth, Mathie, Stanislao, Swanthoslao et Nicolao de Olschewo. In area (ziemia, plac) Newstampowo et Zdzislawyce, po obydwu brzegach rzeki Duży Brok i brzeg rzeki Mały Brok.

20 manów – Piotr; 20 manów - Falislaus vero Paulus, Mamayth, Mathias et Stanislaus. 10 manów - Swanthoslaus cum Nicolao.

Zdzisławice wieś dziś nie istniejąca, leżała przy ujściu rzeki Brok Mały do rzeki Brok Wielki mniej więcej w tym miejscu gdzie znajduje się dziś Gaczkowo .

W 1436 r. i 1456 r., Brok zwany Broczyskiem, a to z powodu zlania się Broku Dużego z Brokiem Małym .(A Wolff).

Prawdopodobnie dlatego nie zasiedlono tych ziem , ale szlachta która posiadała te ziemie zamieszkiwała w pobliskich wsiach książęcych i biskupich jako wójtowie .

Posiadali inne ziemie czego dowodzą materiały z MK i ksiąg nurskich , łomżyńskich czy zambrowskich.

1463 r, Jan syn Mscisława h. Prus sprzedał swoja część na Zarębach Zarębie ksieg., nur.

 

Ponowienie nadania z powodu jego zepsucia.

[59] MK 8, k. 4v

21 VI 1476

Sklodi alias Niewstampowo donatio

1476 feria sexta proxima post octavas Corporis Christi dux Boleslaus quamquam bona haereditaria Sklodi alias Niewstampowo vocata 50 mansos mensurae Culmensis in se continentia ad dominum ducem ob carentiam et defectum privilegiorum, tamen ex gratia sua nobilibus Stanislao, Falislao, Petro, Nicolao, Paulo, Petro, Mathia, Jacobo, Stanislao, Mathia et Petro receptis ab ipsis 75 sexagenis grossorum donavit et vendidit perpetue.

Sasiedzi zasiedlający okolice Nienałt.

1424 r. Świętosławowi z Zarębina 10 m. m., chelmińskiej na wprost Niestępowa a 10 przy Gostkowie.

1414-1425] ks. Janusz I nadaje Grzymkowi i Pawłowi, dziedzicom z Marszewa., 10 wł. zw. Kuleszki nad rzekami Mały i Duży Brok (MK 3, 97v); Potem Kuleszki zamieszkują Nienaltowscy. Kuleszkowie w XVII wieku zaczynają się nazywać Kulesza. Ci co opuścili Kuleszki zostają przy nazwisku Kuleszka.

 

19] MK 8, k. 2

25 III 1473

Decem mansi penes Kuleski d. Warsz

Anno eodem et die dux Boleslaus decem mansos mensurae Culmensis sui ducatus inter granicies Kuleski et Sklodz haereditates in districtu Warszouiensis prope Nur sitos nobili Christino de Budzyno z.makowska dedit pereptue.

(Jednak z Budzyna nie Budziszewa) Przy granicy Kuleszek i Skłodów.

56] MK 8, k. 4v

10 VI 1476

Gaczkowo d. Warsz 15

Eodem anno et die dux Boleslaus licet ad eum decem mansi mensurae Culmensis Gaczkowo nuncupati penes parvum fluvium Brok et granicies Niewstampowo, Za[ra]bini et Stasskowicz, Cempiskich iacentes in terra Warszoviensi prope Nur sitos propter carentiam iurium et privilegiorum fuerant devoluti tamen ipse dux ratione servitiorum reservatis pro se decem sexagenis grossorum nobilibus Petro, Joanni, Mathiae Rawa et Martino filiis Msczislai de Zaluski eosdem mansos resignavit perpetue. .

Książę daje Andrzejowi z Gładczyna [kam.] dziesięć włók lasu ks. przy granicy dóbr biskupa [płockiego], obok ich dziedzictwa Wronie w powiecie nurskim. Nur 21 X 1424 k. 39

Książę daje Andrzejowi z Gładczyna [kam.] i jego synom prawo niemieckie na dwadzieścia włók zwanych Gostkowo i na Małe Księże Wronie w powiecie nurskim, z czynszem ks. po 8 gr z włóki. Ciechanów [III 1423?] k.31

[42] MK 8, k. 3v

1 IX 1474

Jura canonici Pauli super Lesniewo d. Warsz.

Eodem anno et die dux Boleslaus ratione servitiorum devoti capellani Pauli de Golembie canonici Warssoviensis <eidem> decem cum medio mansos mensurae Culmensis borrae Krziwa Szosnina sive Krziwybor nuncupatos inter granities Sulborskie, Mianowskie, Janczewskie Nicolai Skloth Risseczske et Kanthlenska iacentes donavit perpetue in districtu Warszoviensi prope Nur.

Nazwy miejscowe Polski Mą-N - Rymut Kazimierz.

Zaręby Kościelne; in areis Niewstampowo 1425 r.
1448 r . Nyewstapowo.
1449 r. Nyenalthi.
1469 r. Nyewstampy.
1499 r. Nenalthi.
1502 r. Nyenalthowo alias Nyewsthapowo
1509 r. Nyenathy
W aktach Kapituły Płockiej 1449 r. Nyewalth.

Ciekawostki o Zarębach.
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8373&from=publication

Pojawiaja się metryki księstwa Mazowieckiego
http://agad.gov.pl/MK_3/MM3.html

Pani Anna odnalzała grób rodziny Skolimowskich we Włocławku, w którym pochowani są również Nienałtowscy