Metryki osób wymienionych w drzewie Nienałtowskich z Jasienia

Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy
Akt zgonu Nr 44, Łęczyca
Eleonora Leokadia Dąbrowska - 11.02.1896
Zdarzyło się w mieście Łęczycy trzydziestego pierwszego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku, o godzinie pierwszej po południu. Stawili się Aleksander Białkowski, młynarz i Lucjan Brześciński, robotnik, obaj pełnoletni w mieście Łęczycy zamieszkali i oświadczyli nam, że w tymże mieście w dniu wczorajszym, o godzinie ósmej rano umarła Eleonora Leokadia dwóch imion Dąbrowska z Nienałtowskich, wdowa po zmarłym Arturze Dąbrowskim, lat trzydzieści siedem, córka Józefa i Franciszki z Mariańskich, urodzona we wsi Brzozówka, w powiecie skierniewickim, zamieszkała w mieście Łęczycy. Po stwierdzeniu zgonu Eleonory Leokadii Dąbrowskiej akt ten oświadczającym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Proboszcz Parafii Łęczyca, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. (?)
________________________________________
Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy
Akt zgonu Nr 218, Łęczyca
Artur Dąbrowski - 27.11.1889
Zdarzyło się w mieście Łęczycy osiemnastego (trzydziestego) listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Aleksander Domański, bednarz i Karol Ingling, murarz, obaj pełnoletni w mieście Łęczycy zamieszkali i oświadczyli nam, że w tymże mieście piętnastego (dwudziestego siódmego) bieżącego miesiąca i roku, o godzinie dziewiątej w nocy umarł Artur Dąbrowski, pisarz, lat czterdzieści cztery, urodzony we wsi Trojany parafii Leźnica Wielka, w Łęczycy zamieszkały, syn Leopolda i Antoniny z Chewelów. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Eleonorę z Nienałtowskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Artura Dąbrowskiego akt ten oświadczającym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Proboszcz Parafii Łęczyca, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. (?)
________________________________________

Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy
Akt urodzenia Nr 190, Wargawa
Wacław Michał Dąbrowski - 27.09.1881
Zdarzyło się w Mieście Łęczycy dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) października tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Artur Dąbrowski, utrzymujący się z własnych środków, lat trzydzieści sześć, w mieście Łęczycy zamieszkały, w obecności Jana Balickiego, notariusza łęczyckiego, a także Jana Wolskiego, obywatela, obydwóch pełnoletnich w tymże mieście zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Wargawa piętnastego (dwudziestego siódmego) września tego roku, o godzinie czwartej rano z prawowitej jego małżonki Eleonory z Nienałtowskich, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Wacław Michał, a rodzi-cami chrzestnymi jego byli Jan Balicki i Aurelia Kosmalska. Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu choroby matki. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. (?), Proboszcz Parafii Łęczyca, Urzędnik Stanu Cywilnego

________________________________________
Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy
Akt urodzenia Nr 150, Łęczyca
Władysław Feliks Dąbrowski - 29.05.1884
Zdarzyło się w Mieście Łęczycy trzeciego (piętnastego) sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Artur Dąbrowski, utrzymujący się z własnych środków, lat trzydzieści osiem, w mieście Łęczycy zamieszkały, w obecności Franciszka Wilkoszewskiego, urzędnika cukrowni Ruda Pabianicka i tamże zamieszkałego, a także Feliksa Ulatowskiego, obywatela miasta Łęczycy, obydwóch pełnoletnich, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w mieście Łęczycy siedemnastego (dwudziestego dziewiątego) maja tego roku, o godzinie jedenastej rano z prawowitej jego małżonki Leokadii z Nienałtowskich, lat trzydzieści dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Władysław Feliks, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Wilkoszewski i Władysława Cholcider. Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu zajęć ojca. Akt ten oświad-czającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Proboszcz Parafii Łęczyca, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. (?)
________________________________________

Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Wieluniu
Akt urodzenia Nr 30, Wieluń
Kazimiera Alfonsyna Klejnert - 16.01.1856
Działo się w mieście Wieluniu tysiąc ośmset pięćdziesiątego szóstego roku, dnia czwartego (szesnastego) marca, o godzinie piątej po południu. Stawił się Antoni Klejnert, kotlarz, lat trzydzieści sześć liczący, zamieszkały w Wieluniu, w obec-ności Ignacego Korpeckiego, lat sześćdziesiąt i Kazimierza Pietrzaka, lat trzydzieści trzy liczących, wyrobników zamieszkałych w Wieluniu, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Wieluniu dnia szesnastego stycznia roku bieżącego, o godzinie siódmej w wieczór z jego małżonki Natalii z Ruszkowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Kazimiera Alfonsyna, a rodzicami jego chrzest-nemi byli Alfons Ruszkowski i Barbara Zygus z Wielunia. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nich nie podpisany, gdyż pisać nie umieją.
Ks. A. Lenkiewicz. Proboszcz Wieluński
________________________________________

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt zgonu Nr 797, Warszawa
Kazimiera Sztam - 01.10.1883
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dziewiętnastego dnia września (pierwszego października) tysiąc osiemset osiemdziesią-tego trzeciego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik pocztowy, mąż zmarłej i Jakub Sztam, handlowiec, obaj zamieszkali w Warszawie, pełnoletni, i oświadczyli, że tu, w Warszawie, przy ulicy Żelaznej, pod numerem tysiąc sto siedemnastym, litera L, tego dnia, o godzinie drugiej rano umarła Kazimiera Sztam, żona urzędnika pocztowego, lat dwadzieścia sześć, urodzona w mieście Wieluniu, córka Antoniego i Natalii z Ruszkowskich małżonków Klajnert. Zostawiła po sobie owdowiałego męża, Stanisława. Po stwierdzeniu zgonu Kazimiery Sztam, akt ten obecnym przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. Julian Biały, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguszycach
Akt zgonu Nr 4, Boguszyce Kościelne
Mikołaj Mariański - 29.01.1863
Działo się w wsi Boguszycach Mniejszych dnia trzydziestego stycznia tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Walenty Tarnowski, lat czterdzieści i Jakub (?), lat trzydzieści liczący, obyd-waj kopiarze w Boguszycach Kościelnych zamieszkali i oświadczyli, iż dnia dwudziestego dziewiątego stycznia roku bieżącego, o godzinie dziesiątej w nocy umarł w Boguszycach Kościelnych Mikołaj Mariański, tygodni siedm mający, syn Walentego i Agnieszki z Nienałtowskich małżonków Mariańskich, młynarzy. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Mikołaja Mariańskiego akt ten stawaj-cym nieumiejącym pisać przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
Ks. M. Barański, Proboszcz Boguszycki Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt urodzenia Nr 628, Warszawa
Leonia Mück - 27.01.1883
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii św. Aleksandra drugiego (czternastego) czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku, o godzinie trzeciej i pół po południu. Stawił się Edward Mück, właściciel fabryki, lat czterdzieści jeden, w Mokotowie zamieszkały, w obecności Stanisława Szmit, kupca i Wincentego Mück, ziemianina, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam córkę swoją oświadczając, że urodziła się ona w Mokotowie piętnastego (dwudziestego siódmego) stycznia tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku, o godzinie jedenastej wieczorem z prawowitej jego małżonki Eugenii Marii z Neumanów, zmarłej czwartego kwietnia tego roku. Dziewczynce tej na Chrzcie Świętym udzielonym dziewiątego (dwudziestego pierwszego) czerwca tegoż roku we wsi Wilanowie dano imię Leonia, a rodzicami chrzestnymi jej byli Herman Pelc i Herminia Szmit z Neumanów. Sporządzenie tego aktu po niew-czasie nastąpiło z powodu opieszałości ojca. Akt ten po przeczytaniu przez ojca, świadków i przez nas podpisany.
Ks. S. Kazański
________________________________________
Parafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Babsku
Akt małżeństwa Nr 14, Babsk
Walenty Mariański & Agnieszka Nienałtowska - 28.11.1848
Działo się we wsi Babsk dnia dwudziestego ósmego listopada tysiąc ośmset czterdziestego ósmego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Dominika Mariańskiego, Majstra Profesji Młynarskiej w Podbornym Młynie zamieszkałego, lat czterdzieści sześć liczącego, ojca rodzonego niżej wyrażonego Walentego Mariańskiego i Antoniego Nienałtowskiego, Ekonoma z wsi Gołynia, lat dwadzieścia ośm mającego, brata rodzonego niżej wymienionej Agnieszki Nienałtowskiej, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie małżeństwo pomiędzy Walentym Mariańskim, Majstrem Profesji Młynarskiej, wdowcem, we wsi Rzekowa Wola zamieszkałym, synem Dominika i Marianny małżonków Mariańskich, lat dwadzieścia mającym, a panną Agnieszką Nienałtowską, córką Wincentego i Teresy małżonków Nie-nałtowskich, w wsi Rykałach urodzoną, a teraz tu, w Babsku w obowiązku Szafarki zostającą, lat dwadzieścia cztery mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym szóstym listopada roku bieżącego tak w kościele parafialnym babskim, jako też w Łęgonicach, przy tem zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodziców nowo zaślubionych. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadcza-ją, iż nie zawarli żadnej umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został, stawający zaś i świadkowie wy-znali, iż pisać nie umieją.
Ksiądz Hipolit Kosieradzki, Proboszcz Parafii Babsk
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 25, Jasień
Helena Nienałtowska - 20.03.1877
Zdarzyło się we wsi Wysokienice dwunastego (dwudziestego czwartego) marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku, o godzinie szóstej po połud-niu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel folwarku Jasień, zamieszkały we wsi Jasień, lat czterdzieści osiem, w obecności Kazimierza Szołowskiego, nauczyciela wysokienickiej szkoły początkowej, lat pięćdziesiąt, a także Ferdynanda Markowskiego, emeryta, lat sześćdziesiąt pięć, obydwóch zamieszkałych we wsi Jasień, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień ósmego (dwudziestego) tego miesiąca i roku, o godzinie ósmej rano z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat czterdzieści trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Daniela Michałowskiego dano imię Helena, a rodzicami chrzestnymi jego byli Kazimierz Szołowski i Eufrozyna Markowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, oświadczającego i świadków podpisany.
Ksiądz Daniel Michałowski, Administrator Parafii Wysokienickiej Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt zgonu Nr 45, Jasień
Helena Nienałtowska - 25.03.1877
Zdarzyło się we wsi Wysokienice piętnastego (dwudziestego siódmego) marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego siódmego roku, o godzinie jedenastej po północy. Stawił się osobiście Mateusz Wiosna, lat sześćdziesiąt cztery, a także Filip Wiosna, lat czterdzieści dwa, włościanie zamieszkali we wsi Jasień i oświadczyli, że przedwczoraj, o godzinie dwunastej w południe umarła we wsi Jasień zamieszkała i urodzona Helena Nienałtowska, dziecię, córka Józefa, właściciela folwarku Jasień i Leokadii z Pilaszewskich, trzy dni mająca. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Heleny Nienałtowskiej, akt ten oświadczającym jako niepiśmiennym przeczytany i następnie przez nas tylko podpisany.
Ksiądz Daniel Michałowski, Administrator Parafii Wysokienice Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 68, Jasień
Kazimiera Helena Nienałtowska - 16.02.1868
Zdarzyło się we wsi Wysokienicach pierwszego(trzynastego) września tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel majątku Jasień, tutaj zamieszkały, lat czterdzieści dwa, w obecności Piotra Jachuckiego, nauczyciela głuchowskiej szkoły początkowej, lat czterdzieści sześć, a także Kazimierza Szołowskiego, nauczyciela wysokienickiej szkoły początkowej, lat czterdzieści dwa, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień czwartego (szesnastego) lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie szóstej wieczorem z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Apolinarego Grochowskiego dano imiona Kazimiera Helena, a rodzicami chrzestnymi jego byli Piotr Jachucki i Agnieszka Mariań-ska, Tycjan Pilaszewski i Józefa Jachucka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, oświadczającego i świadków podpisany.
Ks. A. Grochowski, Proboszcz
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 20, Jasień
Stefania Pelagia Nienałtowska - 18.03.1878
Zdarzyło się we wsi Wysokienice osiemnastego lutego (drugiego marca) tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel folwarku Jasień, zamieszkały we wsi Jasień, lat pięćdziesiąt dwa, w obecności Kazimierza Szołowskiego, nauczyciela wysokienickiej szkoły początkowej, lat pięćdziesiąt cztery, a także Józefa Gromka, organisty, lat czterdzieści osiem, zamieszkałych we wsi Wysokienice, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień szóstego (osiemnastego) marca tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku, o godzinie szóstej po południu z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pielaszewskich, lat czterdzieści sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielo-nym tego dnia przez Księdza Daniela Michałowskiego dano imiona Stefania Pelagia, a rodzicami chrzestnymi jego byli Michał Kornacki i Katarzyna Wiener, Władysław Wiener i Michalina Niwińska. Akt ten oświadczającemu i świad-kom przeczytany, przez nas, oświadczającego i świadków podpisany.
Administrator Parafii Wysokienickiej, Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ksiądz Daniel Michałowski
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt zgonu Nr 30, Jasień
Teresa Nienałtowska - 05.07.1873
Zdarzyło się we wsi Wysokienice dwudziestego piątego czerwca (siódmego lipca) tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku, o godzinie jedenastej po północy. Stawili się osobiście Mateusz Wiosna, lat pięćdziesiąt, a także Wincenty Kubiak, lat trzydzieści pięć, włościanie zamieszkali we wsi Jasień i oświadczyli, że przedwczoraj, o godzinie czwartej po południu umarła we wsi Jasień zamieszkała Teresa Nienałtowska, wdowa, której miejsce urodzenia i imiona rodziców nieznane, lat osiemdziesiąt trzy. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Teresy Nienałtowskiej akt ten oświadczającym, jako niepiśmiennym przeczytany, a następnie przez nas tylko podpisany.
Ks. Antoni Berleński, Proboszcz Parafii Wysokienice
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Michałowicach
Akt urodzenia Nr 47, Stryków
Józef Nienałtoski - 15.11.1828
Działo się w wsi Michałowice dnia szesnastego listopada tysiąc ośmset dwu-dziestego ósmego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Wincenty Nienałtoski, leśniczy w Strykowie zamieszkały, lat trzydzieści siedm mający, w obecności Antoniego Wacławiaka, lat czterdzieści, tudzież Tomasza Krawczyka, lat czterdzieści mających, obydwóch gospodarzy w Otaląży zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Strykowie, dnia piętnastego listopada roku bieżącego, o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Teresy z Malinoskich, lat trzydzieści dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józef, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Antoni Wacławiak i Rozalia Opaskowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, a gdy ojciec i świadkowie pisać nie umie-ją przez nas podpisany został.
Ks. Kazimierz Chabelski, Proboszcz Michałowicki
________________________________________
Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt zgonu Nr 122, Wężowiec
Józef Nienałtowski - 25.09.1907
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy trzynastego (dwudziestego szóstego) września tysiąc dziewięćset siódmego roku, o godzinie dwunastej w dzień. Stawili się Walenty Krawczyk, lat czterdzieści dwa i Szymon Skonecki, lat trzydzieści sześć, obaj służący kościelni z Mogielnicy i oświadczyli, że w Wężowcu w dniu wczorajszym, o godzinie piątej rano umarł Józef Nienałtowski, lat osiemdziesiąt cztery, urodzony w parafii Michałowice, a zamieszkały w Wężowcu, syn Wincentego i Teresy małżonków Nienałtowskich. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Leokadię Nienałtowską. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Józefa Nienałtowskiego akt ten oświadczającym świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Trójcy w Błoniu
Akt urodzenia Nr 35, Bramki Górne
Kazimierz Alojzy Nienałtowski - 04.03.1820
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego, dnia dziewiętnastego miesiąca marca, o godzinie piątej po południu. Przed Nami, Proboszczem Błońskim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy i Parafii Błońskiej powiatu tegoż w Województwie Mazowieckim, stawił się urodzony Wincenty Nienałtowski mieszkający tymczasowo na pokomornym we wsi Bramki Górne, mający lat dwadzieścia dziewięć, i okazał Nam dziecię płci męskiej, które uro-dziło się w domu jego mieszkania pod numerem pierwszym dnia czwartego tego miesiąca, o godzinie piątej w wieczór oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Teresy z Malinowskich, lat dwadzieścia trzy mającej jego małżonki, i że życze-niem jego jest nadać mu imiona Kazimierz Alojzy. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Stanisława Pruskiego, Posesora wsi Bramki, liczącego lat trzydzieści jeden, tudzież Imć Pana Alojzego Gromulskiego, Pisarza Sądu Pokoju Powiatu Błońskiego, który rok trzydziesty skończył, akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu Onego stawa-jącym przez Nas, Urzędnika Stanu Cywilnego, tudzież przez ojca i świadków obydwu podpisany został.
Ksiądz Stanisław Długołęcki, Proboszcz Błoński, Urzędnik Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 504, Warszawa
Władysław Bolesław Nienałtowski & Janina Karolina Mück - 21.11.1903
Zdarzyło się w Warszawie w Kancelarii Parafii św. Aleksandra ósmego (dwu-dziestego pierwszego) listopada tysiąc dziewięćset trzeciego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności Stanisława Szmidt, opiekuna panny młodej, właściciela domu i Leona Nienałtowskiego, administratora majątku, pełnoletnich, pierwszego w Warszawie, a drugiego we wsi Boczejków, w powiecie lepelskim zamieszkałych, tego dnia zawarto religijny związek małżeński między Władysławem Bolesławem dwóch imion Nienałtowskim, po Olimpii Elżbiecie dwóch imion z Pawłowskich, zmarłej we wsi Wężowiec, w powiecie grójeckim, w roku tysiąc dziewięćsetnym, wdowcem, zarządcą majątku ziemskiego, lat trzydzieści cztery, urodzonym we wsi Jasień, w powiecie skierniewickim, synem Józefa i Leokadii z Pilaszewskich małżonków Nienałtowskich, zamieszkałym we wsi Wężowiec, w parafii Mogielnica, w powiecie grójeckim, i Janiną Karoliną dwóch imion Mück, panną, przy opiekunie zostającą, lat dziewiętnaście, urodzoną w tutejszej parafii, w Mokotowie koło Warszawy, córką Edwarda i Eugenii z Nejmanów małżonków Mück , zamieszkałą w Warszawie, w tutejszej parafii, przy ulicy Żurawiej pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym, litera S. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafiach tutejszej osiemnastego, dwudziestego piątego dnia października i pierwszego dnia listopada tego roku, i w mogielnickiej dwudziestego piątego października, pierwszego i ósmego dnia listopada tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że szóstego (dziewiętnastego) listopada tego roku, za numerem rejestru 7850, zawarli między sobą umowę przedmałżeńską w biurze Krzysztofa Kiersnowskiego, notariusza w Warszawie. Pozwolenie ojca niepełnoletniej niewiasty udzielone na wstąpienie w związek małżeński przedłożone na piśmie. Religijnej ceremonii dopełnił Ksiądz Adam DudaDziewierz, miejscowy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców i świadków podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt urodzenia Nr 629, Warszawa
Janina Karolina Mück - 19.10.1884
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii św. Aleksandra drugiego (czternastego) czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Edward Mück, właściciel fabryki, lat czterdzieści jeden, w Mokotowie zamieszkały, w obecności Stanisława Szmit, kupca i Wincentego Mück, ziemianina, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam córkę swoją oświadczając, że urodziła się ona w Mokotowie siódmego (dziewiętnastego) października tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku, o godzinie dziesiątej rano z prawowitej jego małżonki Eugenii Marii z Neumanów, zmarłej czwartego kwietnia tego roku. Dziewczynce tej na Chrzcie Świętym udzielonym drugiego dnia sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku przez Księdza Bolesława Bartłomiejewskiego, Rektora kościoła w Mokotowie dano imiona Janina Karolina, a rodzicami chrzestnymi jej byli Władysław Olsztyński i Karolina Neuman z Mücków. Sporządzenie tego aktu po niewczasie nastąpiło z powodu opieszałości ojca. Akt ten po przeczytaniu przez ojca, świadków i przez nas podpisany.
Ks. S. Kazański
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt małżeństwa Nr 52, Płock
Kazimierz Szymański & Emilia Pieńska - 07.10.1848
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego piątego września/siódmego października tysiąc ośmset czterdziestego ósmego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Konstantego Sztam, Woźnego Sądu Kryminalnego, lat dwadzieścia siedm i Tomasza Czerwińskiego, Zakrystiana Katedralnego, lat dwadzieścia cztery mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, na dniu dzisiejszym w Kościele Katedralnym Płockim, przed Wielmożnym Księdzem Hilarym Zawadzkim, Kanonikiem Katedry Płockiej, z upoważnienia miejscowego Proboszcza Parafii Płockiej zawarte zostało religijnie małżeństwo między Kazimierzem Szymańskim, kawalerem, kucharzem, w Płocku zamieszkałym, urodzonym w wsi Woręczy, Powiecie Nowogrodzkim, Guberni Grodzieńskiej, z Ignacego i Katarzyny z Pawłowiczów małżonków Szymańskich, tamże w wsi Woręczy zamieszkałych, lat dwadzieścia siedm mającym, a panna Emilią z Pieńskich, córką Piotra już zmarłego i Magdaleny z Bądkowskich, w Płocku zamieszkałej małżonków Pieńskich, lat dziewiętnaście skończonych liczącą, tu w Płocku zrodzoną i przy familii zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach siedmnastym, dwudziestym czwartym września i pierwszym października roku bieżącego w Parafii Płockiej, jako też zezwolenie ustne obecnej aktowi małżeństwa matki nowo zaślubionej było oświadczone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas, stawającego i świadków podpisany został, stawająca zaś pisać nie umie.
________________________________________
Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy
Akt urodzenia Nr 131, Łęczyca
Korneli Aleksander Dąbrowski - 24.04.1886
Zdarzyło się w Mieście Łęczycy piętnastego (dwudziestego siódmego) lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o godzinie siódmej po południu. Stawił się osobiście Artur Dąbrowski, utrzymujący się z własnych środków, lat czterdzieści dwa, w mieście Łęczycy zamieszkały, w obecności Szymona Witczak, a także Mateusza Grabarczyk, obydwóch pełnoletnich służących kościelnych w mieście Łęczycy zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w tymże mieście dwunastego (dwudziestego czwartego) kwietnia tego roku, o godzinie pierwszej po północy z prawowitej jego małżonki Eleonory Leokadii z Nienałtowskich, lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Korneli Aleksander, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Jabłoński i Adamina Kołucka. Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu nieobecności ojca w mieście z powodów osobistych. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas i ojca podpisany.
Proboszcz Parafii Łęczyca, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. (?)
________________________________________
Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie
Akt urodzenia Nr 53, Rykały
Agnieszka Monika Niemiałtowska - 17.04.1824
Roku tysiąc ośmset dwudziestego czwartego, dnia dziewiętnastego kwietnia, o godzinie dwunastej w południe. Przed Nami, Proboszczem Przybyszewskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy i Parafii Przybyszewskiej w Powiecie Czerskim, Województwie Mazowieckim. Stawił się Wincenty Niemiałtowski, karczmarz, lat trzydzieści dwa, rodem z Dąbrówki w Parafii Sochaczewskiej, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się w domu pod numerem dwudziestym ósmym na dniu siedemnastym miesiąca i roku bieżącego, o godzinie dziesiątej przed północą oświadczając Nam, iż jest spłodzone z niego i Teresy z Malinowskich, lat trzydzieści, rodem z Wierszów w Parafii Leszno, Obwodzie Sochaczewskim, i że życzeniem ich jest nadać mu imiona Agnieszka Monika. Po powyższem oświadczeniu i okazaniu Nam dziecięcia w przytomności Wincentego Kretowskiego, lat trzydzieści dwa, włościana i gospodarza i Macieja Dobrowolskiego, lat czterdzieści, młynarza w Rykałach, nie krewnych, akt niniejszy urodzenia stawającym przeczytany i przez Nas samych podpisany został, gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nie umieją.
Ksiądz Maciej Olkowski Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy w Parafii Przybyszewskiej
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt urodzenia Nr 113, Płock
Emilia Pieńska - 06.05.1829
Działo się w mieście Płocku dnia piętnastego czerwca tysiąc ośmset dwudziestego dziewiątego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Piotr Pieński, lokaj, w Płocku przy ulicy Warszawskiej, pod numerem sto trzy zamieszkały, lat trzydzieści cztery mający, w obecności Macieja Sędzimira, dziadka kościelnego, lat siedmdziesiąt i Szymona Łazarskiego, służącego, lat dwadzieścia ośm mających, obudwóch w Płocku, przy ulicy Dobrzyńskiej pod numerem dziewięćdziesiąt jeden zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Płocku, dnia szóstego maja roku bieżącego, o godzinie piątej po południu z jego małżonki Małgorzaty z Bądkowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Jana Gutowskiego, Wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Emilia, a rodzicami jego chrzestnemi byli Andrzej Miżejewski, komornik i Tekla Krajewska, panna. Nadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego była niebytność jego w domu. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez tychże podpisany został.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Płocki
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt urodzenia Nr 191, Płock
Wawrzyniec Aleksander Pieński - 12.08.1831
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego sierpnia tysiąc ośmset trzodziestego pierwszego roku, o godzinie siódmej wieczór. Stawił się Piotr Pieński, dozorca szpitala wojskowego, w Płocku przy ulicy Więziennej pod numerem trzysta dwadzieścia ośm zamieszkały, lat trzydzieści ośm mający, w obecności Franciszka Kasińskiego, zakrystiana, lat pięćdziesiąt jeden i Macieja Sendzimira, dziadka kościelnego, lat siedmdziesiąt dwa mających, obudwóch w Płocku przy ulicy Dobrzyńskiej pod numerem dziewięćdziesiąt jeden zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku, dnia dwunastego sierpnia roku bieżącego, o godzinie pierwszej rano z jego małżonki Małgorzaty z Bądkowskich, lat dwadzieścia ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Jana Gutowskiego, Wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Wawrzyniec Aleksander, a rodzicami jego chrzestnemi byli Stanisław Kotarski i Balbina Dmochowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, i przez tychże został podpisany.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Płocki
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt małżeństwa Nr 16, Płock
Piotr Innocenty Piński & Małgorzata Marianna Bątkowska - 31.10.1822
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego drugiego, dnia trzydziestego pierwszego miesiąca października, o godzinie czwartej po południu. Przed nami, Kasjerem Miasta Wojewódzkiego Płocka, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Płockiej Obwodu i Województwa Płockiego stawił się Piotr Innocenty dwóch imion Piński, kawaler z służby utrzymujący się, w Płocku zamieszkały, lat dwadzieścia ośm mający podług złożonej u nas metryki wyjętej z ksiąg kościoła parafialnego Płonne, syn Szymona i Apolonii Pińskich. Stawiła się także Małgorzata Marianna dwóch imion Bątkowska, panna, w Płocku zamieszkała, z służby utrzymująca się, lat dwadzieścia jeden mająca podług złożonej u nas metryki wyjętej z ksiąg kościoła parafialnego Płocka, córka Wawrzyńca i Anastazji z Wierzbickich Bątkowskich małżonków, i złożyła nam akt zejścia ojca swego, który wyjęty został z akt stanu cywilnego Gminy Płockiej. Strony stawające żądają ażebyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między niemi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego, to jest pierwsza dnia dwudziestego, druga dnia dwudziestego siódmego miesiąca i roku bieżącego, o godzinie dwunastej w południe. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, my, przejrzawszy wymienione papiery z których okazuje się, iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały, przychylając się przeto do żądania stron, po przeczytaniu onym i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksu Cywilnego w Tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się z sobą, na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, ogłaszamy w imieniu prawa, iż Piotr Innocenty dwóch imion kawaler i Małgorzata Marianna dwóch imion Bątkowska, panna, połączeni są z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Marcina Goreckiego, lat dwadzieścia trzy mającego, Karola Świtalskiego, lat dwadzieścia trzy mającego, Walentego Piesczatowskiego, lat trzydzieści mającego i Kazimierza Wojciechowskiego, lat trzydzieści mającego, wszystkich z służby utrzymujących się w Płocku zamieszkałych, który stawającym przeczytany, przez drugiego świadka i nas, urzędnika, podpisany został, strony zaś w śluby małżeńskie wchodzące i pierwszy, trzeci i czwarty świadek zeznali, iż pisać nie umieją.
Adam (?), Urzędnik Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 288, Warszawa
Antoni Karol Sztam - 12.02.1894
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dnia trzynastego (dwudziestego piątego) lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Stanisław Sztam, pisarz prywatny, lat trzydzieści dziewięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta trzydziestym szóstym litera a, w obecności Antoniego Wardenckiego, kupca i Karola Klenka, (?), pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu dnia trzydziestego pierwszego stycznia (dwunastego lutego) tego roku o godzinie piątej po południu z prawowitej jego małżonki Kazimiery z Nienałtowskich, lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Antoni Karol, a rodzicami chrzestnymi jego byli Antoni Wardencki i Cecylia Gasparska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt urodzenia Nr 179, Płock
Barbara Marianna Sztam - 04.12.1847
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego szóstego listopada/ósmego grudnia tysiąc ośmset czterdziestego siódmego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się Konstanty Sztam, Woźny Sądu Kryminalnego, w Płocku zamieszkały, lat dwadzieścia sześć mający, w obecności Józefa Politowskiego, Woźnego Sądu Kryminalnego, lat dwadzieścia siedm i Piotra Janickiego, Pisarza, lat trzydzieści jeden mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Płocku dnia dwudziestego drugiego listopada/czwartego grudnia roku bieżącego, o godzinie szóstej w wieczór z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat dwadzieścia trzy mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Jana Żórawskiego, Wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostały imiona Barbara Marianna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Alojzy Kowalewski i Klementyna Orzelska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, został podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt zgonu Nr 50, Płock
Barbara Sztam - 27.02.1849
Działo się w Płocku dnia piętnastego/dwudziestego siódmego lutego tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Konstanty Sztam, lat dwadzieścia siedm i Józef Politowski, lat dwadzieścia ośm liczący, obadwaj Woźni Sądu Kryminalnego, w Płocku zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym, miesiąca bieżącego, o godzinie dziesiątej z rana umarła Barbara Sztam, w Płocku przy rodzicach zostająca, rok jeden licząca, córka Konstantego i Marianny z Pińskich małżonków Sztamów. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Barbary Sztam, akt ten przeczytany stawającym z których pierwszy jest ojcem zmarłej, i przez nich został podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
Akt urodzenia Nr 44, Warszawa
Eugenia Henryka Sztam - 13.01.1898
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Przemienienia Pańskiego dnia ósmego (dwudziestego) lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik, lat czterdzieści trzy, w Warszawie pod numerem dwieście siedemdziesiątym szóstym przy ulicy Freta zamieszkały, w obecności Leona Przybylskiego, nauczyciela i Józefa Anders, (?), pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu dnia pierwszego (trzynastego) stycznia tego roku o godzinie trzeciej rano z prawowitej jego małżonki Kazimiery Heleny z Nienałtowskich, lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano dwa imiona Eugenia Henryka. Rodzicami chrzestnymi jego byli Leon Przybylski i Bronisława Anders. Opóźnienie stawienia się nastąpiło z powodu choroby ojca. Akt ten po przeczytaniu przez nas, ojca i świadków podpisany.
Ks. Karol (?)
________________________________________
Parafia p.w. Świętej Trójcy w Warszawie
Akt urodzenia Nr 354, Warszawa
Henryk Maksymilian Sztam - 28.02.1904
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Świętej Trójcy czternastego (dwudziestego siódmego) marca tysiąc dziewięćset czwartego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik prywatny, lat czterdzieści osiem, przy ulicy Przemysłowej, pod numerem pięć tysięcy dwieście szesnastym w Warszawie zamieszkały, w obecności Maksymiliana Laudańskiego i Michała Wojdeta, obu litografów, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w domu jego zamieszkania, piętnastego (dwudziestego ósmego) lutego tego roku, o godzinie pierwszej po południu z prawowitej jego małżonki Kazimiery Heleny z Nienałtowskich, lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Henryk Maksymilian, a rodzicami chrzestnymi jego byli Maksymilian Laudański i Józefa Laudańska. Akt ten opóźniony z powodu nieobecności ojca obecnym przeczytany, przez oświadczającego, świadków i nas podpisany.
Ks. Roman (?)
________________________________________
Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie
Akt urodzenia Nr 301, Warszawa
Izydor Wincenty Sztam - 16.04.1854
Działo się w mieście Warszawie dnia dwudziestego drugiego kwietnia tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego roku o godzinie czwartej po południu. Stawił się Konstanty Sztam, woźny sądowy, lat trzydzieści cztery liczący, w obecności Pawła Rykowskiego, woźnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, lat czterdzieści i Ludwika Wyrzykowskiego, woźnego sądowego, lat trzydzieści pięć mających, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Warszawie, przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset czterdzieści dziewięć, dnia szesnastego kwietnia roku bieżącego o godzinie piątej rano z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Izydor Wincenty, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wymieniony Paweł Rykowski i Marianna Grzywińska. Akt ten stawającym przeczytany, którzy wraz z nami podpisali.
Ksiądz Aleksander Maciej Roguski, Wikariusz Parafii Panny Maryi
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1886, Warszawa
Jadwiga Antonina Sztam - 07.08.1898
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych trzeciego (piętnastego) dnia października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Jakub Sztam, (?), lat trzydzieści osiem, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc czterysta trzydziestym ósmym, w obecności Jana Luzińskiego, buchaltera i Jana Braun, kupca, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego szóstego dnia lipca (siódmego sierpnia) tego roku o godzinie pierwszej rano z prawowitej jego małżonki Marty Elżbiety z domu Steinicke, lat trzydzieści trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano dwa imiona Jadwiga Antonina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Luziński i Jadwiga Braun. Akt ten opóźniony z powodu (?) rodziców chrzestnych oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt zgonu Nr 310, Warszawa
Jadwiga Antonina Sztam - 22.04.1899
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Wszystkich Świętych jedenastego (dwudziestego trzeciego) dnia kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Stanisław Olszewski, handlowiec i Franciszek Maszkiewicz, urzędnik, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tu, w Warszawie, przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc czterysta trzydziestym ósmym, wczoraj, o godzinie drugiej po południu umarła Jadwiga Antonina dwóch imion Sztam, osiem miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka handlowca Jakuba i Marty małżonków Sztam. Po stwierdzeniu zgonu Jadwigi Antoniny Sztam, akt ten obecnym przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie
Akt urodzenia Nr 390, Warszawa
Jakub Filip Sztam - 01.05.1860
Działo się w mieście Warszawie dnia siedemnastego maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku o godzinie wpół do szóstej wieczorem. Stawił się Konstanty Sztam, urzędnik sądowy, lat czterdzieści liczący, w obecności Jakuba Strzeszewskiego, prezesa Sądu Apelacyjnego i Michała Rybickiego, obywatela, obydwóch pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Warszawie, przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset czterdzieści dziewięć, dnia pierwszego maja roku bieżącego o godzinie siódmej rano z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat trzydzieści sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Jakub Filip, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wymieniony Jakub Strzeszewski i Michalina Słupecka. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez tychże wraz z nami podpisany został.
Ksiądz Ksawery Rogowski, Wikariusz Parafii Panny Maryi
________________________________________
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 124, Warszawa
Stanisław Edward Stanisz & Janina Maria Sztam - 26.10.1897
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Przemienienia Pańskiego dnia czternastego (dwudziestego szóstego) października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Rudny, urzędnika Kolei WarszawskoWiedeńskiej i Leona Nienałtowskiego, obywatela, pełnoletnich, zamieszkałych pierwszego na stacji Boby, drugiego w Warszawie, tego dnia zawarto religijny związek małżeński między Stanisławem Edwardem Stanisz, kawalerem, pomocnikiem maszynisty, zamieszkałym w mieście Piotrkowie, urodzonym w osadzie Kamieńsk w powiecie piotrkowskim, synem Karola i Marianny z Budnych małżonków Stanisz, lat dwadzieścia trzy, i Janiną Marią Sztam, panną, przy rodzicach zostającą, w Warszawie pod numerem dwieście siedemdziesiątym szóstym przy ulicy Freta zamieszkałą, urodzoną w Warszawie, córką Stanisława i Kazimiery z Klajnertów małżonków Sztam, lat osiemnaście. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafiach piotrkowskiej i tutejszej w dniach: dwudziestego ósmego września (dziesiątego października), piątego (siedemnastego) i dwunastego (dwudziestego czwartego) października tego roku. Nowożeńcy oświadczają, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Pozwolenia niewieście na wstąpienie w związek małżeński udzielili ustnie rodzice obecni osobiście przy akcie małżeństwa. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Józef Podbielski, Wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców, rodziców niewiasty i świadków podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Rocha w Janowie
Akt urodzenia Nr 90, Jarzynny Kierz
Konstantyn Sztam - 09.04.1821
Roku tegoż, dnia dziesiątego kwietnia, o godzinie drugiej po południu przed nami, Proboszczem itd,. stawił się Ur. Michał Sztam, liczący lat trzydzieści ośm, Leśnik Borów Królewskich, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego dnia wczorajszego, o godzinie siódmej rano oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Julianny z Mardów, liczącej lat trzydzieści trzy jego małżonki i, że życzeniem jego jest nadać mu imię Konstantyn. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności (?) Wojciecha Rupczyńskiego, liczącego lat czterdzieści pięć i Michała (?), liczącego lat dwadzieścia siedm, obydwóch rolników w mieście Janowie zamieszkałych. Niniejszy akt urodzenia po przeczytaniu onego stawającym, a pisać nie umiejącym sami podpisaliśmy.
Ks. Karol (?), Kommendarz Janowski, (?) Urzędnika Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt małżeństwa Nr 5, Płock
Konstanty Sztam & Marianna Pieńska - 23.01.1842
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego trzeciego stycznia tysiąc ośmset czterdziestego drugiego roku, o godzinie piątej w wieczór. Wiadomo czyniemy, że w przytomności świadków Ludwika Wolskiego, protokolisty Sądu Poprawczego Płockiego, lat trzydzieści i Piotra Janickiego, pisarza, lat dwadzieścia pięć mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, na dniu dzisiejszym w Kościele Parafialnym Płockim, przed Księdzem Maksymilianem Sochackim, Wikariuszem tegoż kościoła, zawarte zostało religijnie małżeństwo między Konstantym Sztam, kawalerem, woźnym Sądu Poprawczego Płockiego, w Płocku zamieszkałym, urodzonym w osadzie Jarzynnym Krzu, Obwodzie Przasnyskim, Guberni Płockiej, Parafii Janów, z Michała i Julianny z Markuszewskich małżonków Sztamów, obywateli, ojca już zmarłego, matki zaś dotąd żyjącej, w osadzie leśnej Durlasy, Obwodzie Ostrołęckim, Guberni Płockiej zamieszkałej, lat dwadzieścia, miesięcy ośm mającym, a panną Marianną, córką Piotra i Małgorzaty z Bątkowskich małżonków Pieńskich, obywateli, ojca już zmarłego, matki zaś dotąd żyjącej i tu, w Płocku zamieszkałej, lat ośmnaście liczącą, w wsi Kozim Rogu, Obwodzie Lipnowskim, Guberni Płockiej, Parafii Tłuchowskiej urodzoną, a teraz tu, w Płocku przy matce zostającą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź w dniu szesnastym stycznia roku bieżącego w Parafii Płockiej RzymskoKatolickiej, od dwóch zaś dyspensowała Władza Duchowna, czyli Konsystorz Jeneralny Płocki pod dniem ósmym stycznia roku bieżącego, numer ośmnaście. Zezwolenie ze strony matki nowo zaślubionej, jako obecnej przy tym akcie małżeństwa ustnie było oświadczone. Z strony zaś matki Konstantego Sztam, jako obecnej tu, w Płocku, również nastąpiło. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przeze mnie i stawającego Konstantego Sztam, oraz świadków został podpisany, stawająca zaś Marianna Pieńska pisać nie umie.
Ks. Łukasz Płoski, Kommendarz Parafii Płockiej
________________________________________

Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt urodzenia Nr 149, Płock
Leon Władysław Sztam - 27.06.1845
Działo się w mieście Płocku dnia czwartego/szesnastego lipca tysiąc ośmset czterdziestego piątego roku, o godzinie siódmej w wieczór. Stawił się Konstanty Sztam, Woźny Sądu Kryminalnego, w Płocku zamieszkały, lat dwadzieścia pięć mający, w obecności Piotra Janickiego, Pisarza, lat dwadzieścia dziewięć i Franciszka Kasińskiego, Zakrystiana, lat sześćdziesiąt cztery mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku dnia piętnastego/dwudziestego siódmego czerwca roku bieżącego, o godzinie dziewiątej z rana z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat dwadzieścia dwa mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Marcellego de la Grange, Wikariusza kościoła parafialnego płockiego, odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostały imiona Leon Władysław, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wielmożni Ferdynand Dudyński, Patron Trybunału i Marianna Olszewska, wdowa. Nadto stawający oświadcza, że przyczyną opóźnienia zapisania akt i dopełnienia obrzędu religijnego była słabość jego małżonki. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, został podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt zgonu Nr 235, Płock
Leon Sztam - 11.06.1847
Działo się w Płocku dnia trzydziestego maja/jedenastego czerwca tysiąc ośmset czterdziestego siódmego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Konstanty Sztam, lat dwadzieścia sześć i Józef Politowski, lat dwadzieścia sześć liczący, obadwaj Woźni Sądu Kryminalnego, w Płocku zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym, o
godzinie jedenastej przed południem umarł Leon Sztam, w Płocku przy rodzicach zostający, lat dwa liczący, syn Konstantego i Marianny z Pińskich małżonków Sztam. Po
przekonaniu się naocznie o zejściu Leona Sztam, akt ten przeczytany stawającym z których pierwszy jest ojcem zmarłego, i przez nich został podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 311, Warszawa
Maria Sztam 20.03.1883
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dziewiątego (dwudziestego drugiego) dnia marca tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik poczty, lat dwadzieścia dziewięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej, pod numerem tysiąc dwieście trzydziestym pierwszym, w obecności Jakuba Sztam, handlowca i Antoniego Zawady, żebraka, obydwóch zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu ósmego (dwudziestego) dnia marca tego roku o godzinie szóstej wieczorem z niego i z prawowitej jego małżonki Kazimiery z Klajnertów, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dano imię Maria, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jakub Sztam i Aleksandra Klajnert. Akt ten po przeczytaniu przez nas, oświadczającego i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt zgonu Nr 239, Warszawa
Maria Sztam 22.03.1883
Zdarzyło się w Warszawie, w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dziesiątego (dwudziestego drugiego) dnia marca tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Stanisław Sztam, urzędnik urzędu pocztowego, ojciec zmarłej i Jakub Sztam, handlowiec, obaj zamieszkali w Warszawie, pełnoletni, i oświadczyli, że tu, w Warszawie, przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc dwieście trzydziestym pierwszym tego dnia o godzinie szóstej rano umarła Maria Sztam, trzy dni mająca, urodzona w Warszawie, córka Stanisława i Kazimiery z Klajnertów małżonków Sztam. Po stwierdzeniu jej zgonu akt ten obecnym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Jana w Warszawie
Akt urodzenia Nr 591, Warszawa
Marian Leon Sztam 29.07.1896
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Świętego Jana trzydziestego lipca (jedenastego sierpnia) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik Warszawskiego Magistratu, lat czterdzieści jeden, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Wąski Dunaj pod numerem sto pięćdziesiątym pierwszym, w obecności Aleksandra Timme, obywatela i Józefa Strużyńskiego, kancelisty prywatnego, obydwóch pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie w jego mieszkaniu siedemnastego (dwudziestego dziewiątego) lipca tego roku o godzinie drugiej po północy z prawowitej jego małżonki Kazimiery Heleny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Marian Leon, a rodzicami chrzestnymi jego byli Aleksander Timme z Leokadią Nienałtowską i Włodzimierz Pawłowski ze Stefanią Nienałtowską. Akt ten opóźniony z powodu (?) ojca stawającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.

 

 

Źródło: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

uwięziony zginął
rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny
miejsce osadzenia Flossenbürg
data osadzenia 1944-09-01
numer 25342
uwięziony
data śmierci 1945-01-04
miejsce śmierci Flossenbürg (Stammlager)
________________________________________
Parafia pw. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 799, Warszawa
Mieczysław Pankracy Sztam - 12.05.1892
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych piętnastego (dwudziestego siódmego) dnia maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik Warszawskiego Pocztowego Kantoru, lat trzydzieści osiem, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej, pod numerem tysiąc czterysta trzydziestym szóstym A, w obecności Jana Rottengruber, cukiernika i Feliksa Łoniewskiego, kapitalisty, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu trzydziestego dnia kwietnia (dwunastego maja) tego roku o godzinie szóstej rano z niego i prawowitej jego małżonki Kazimiery Heleny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Mieczysław Pankracy, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Rottengruber i Maria Sztam. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie
Akt urodzenia Nr 237, Warszawa
Stanisław Sztam - 26.04.1855
Działo się w mieście Warszawie dnia ósmego maja tysiąc ośmset pięćdziesiątego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Konstanty Sztam, woźny Sądu Kryminalnego, lat trzydzieści cztery liczący, w obecności Antoniego Zalewskiego, szynk utrzymującego, lat trzydzieści ośm i Ludwika Wyrzykowskiego, woźnego sądowego, lat trzydzieści sześć mających, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Warszawie, przy ulicy Długiej pod liczbą pięćset czterdzieści dziewięć, dnia dwudziestego szóstego kwietnia roku bieżącego o godzinie czwartej rano z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wymieniony Antoni Zalewski i Karolina Flesch. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, którzy wraz z nami podpisali.
Ksiądz Aleksander Maciej Roguski, Wikariusz Parafii Panny Maryi
________________________________________
Parafia p.w. św. Trójcy w Warszawie
Akt zgonu Nr 843, Warszawa
Stanisław Sztam - 30.12.1906
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii Świętej Trójcy osiemnastego (trzydziestego pierwszego) grudnia tysiąc dziewięćset szóstego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Władysław Kędzierski i Franciszek Kamiński, obaj służący, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali, i oświadczyli, że w dniu wczorajszym, o godzinie pierwszej po południu, w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej, pod numerem trzy tysiące siódmym umarł Stanisław Sztam, żonaty, urzędnik, lat pięćdziesiąt jeden, urodzony w Warszawie, syn już nieżyjących Konstantyna i Marianny małżonków Sztam. Zostawił owdowiałą żonę Kazimierę z Nienałtowskich. Po stwierdzeniu zgonu Stanisława Sztam, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.
Ks. Marceli Ryniewicz
________________________________________
Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt urodzenia Nr 255, Płock
Stanisław Sztam - 18.11.1849
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego czwartego listopada/szóstego grudnia tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Konstanty Sztam, Kancelista Sądu Kryminalnego, w Płocku zamieszkały, lat dwadzieścia dziewięć mający, w obecności Piotra Janickiego, Pisarza, lat trzydzieści trzy i Franciszka Kasińskiego, Zakrystiana, lat sześćdziesiąt dziewięć mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku dnia szóstego/osiemnastego listopada roku bieżącego, o godzinie dziewiątej z rana z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Jana Żórawskiego, Wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostało imię Stanisław, a rodzicami jego chrzestnemi byli Florian Kwasieborski, Sekretarz Sądu Kryminalnego i Elżbieta Chełmicka, Panna. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas, stawającego i świadków podpisany został.
________________________________________
Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt zgonu Nr 194, Płock
Stanisław Sztam - 10.09.1851
Działo się w Płocku dnia dwudziestego dziewiątego sierpnia/dziesiątego września tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawili się Konstanty Sztam, Kancelista Sądu Kryminalnego, lat trzydzieści i Tomasz Sieciński, Woźny tegoż Sądu, lat trzydzieści ośm liczący, obadwaj w Płocku zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dzisiejszym miesiąca bieżącego, o godzinie siódmej z rana umarł Stanisław Sztam, w Płocku przy rodzicach zostający, lat dwa liczący, syn Konstantego i Marianny z Pińskich małżonków Sztam. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Stanisława Sztam, akt ten przeczytany stawającym z których pierwszy jest ojcem zmarłego, i przez nich został podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Krzyża w Warszawie
Akt urodzenia Nr 286, Warszawa
Stanisław Konstanty Sztam - 22.02.1904
Zdarzyło się w Warszawie w parafii św. Krzyża dnia dziewiątego (dwudziestego drugiego) maja tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Jakub Filip dwóch imion Sztam, kupiec, lat czterdzieści cztery, w Warszawie pod numerem tysiąc sześćdziesiątym szóstym Ł przy ulicy Erywańskiej zamieszkały, w obecności Stanisława Długoszewskiego i Kazimierza Kraszewskiego, pełnoletnich farmaceutów, zamieszkałych pierwszego w osadzie Przedbórz, drugiego w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Warszawie, w jego mieszkaniu dnia dziewiątego (dwudziestego drugiego) lutego tego roku o godzinie wpół do piątej po południu z prawowitej jego małżonki Marty Elżbiety dwóch imion urodzonej Steinicke, lat trzydzieści osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano dwa imiona Stanisław Konstanty. Rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Długoszewski i Celestyna Samojłowicz. Okazanie opóźnione z powodu braku czasu. Akt ten po przeczytaniu przez nas, ojca i świadków podpisany.
Ks. Piotr Michalski
________________________________________

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1948, Warszawa
Stanisława Romana Sztam - 17.11.1890
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dwudziestego drugiego dnia listopada (czwartego grudnia) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik, lat trzydzieści pięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc dwieście szesnastym, w obecności Romana Szadurskiego, kupca i Józefa Ruszkiewicza, dozorcy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu piątego (siedemnastego) dnia listopada tego roku o godzinie szóstej wieczorem z niego i prawowitej jego małżonki Kazimiery Heleny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Stanisława Romana, a rodzicami chrzestnymi jego byli Roman Szadurski i Józefa Kiliańska. Akt ten po przeczytaniu przez nas, oświadczającego i jednego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1197, Warszawa
Wacław Sztam - 02.11.1881
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dwudziestego trzeciego dnia października (czwartego listopada) tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie jedenastej rano. Stawił się Stanisław Sztam, listonosz, lat dwadzieścia osiem, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc dwieście trzydziestym pierwszym, w obecności Aleksandra Niemiza, szlifierza i Józefa Walczyńskiego, stolarza, zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego pierwszego dnia października (drugiego listopada) tego roku o godzinie czwartej rano z jego małżonki Kazimiery z Klajnertów, lat dwadzieścia jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym z wody dano imię Wacław. Akt ten po przeczytaniu przez nas, oświadczającego i pierwszego świadka podpisany, drugi niepiśmienny.
Ks. Józef (?), Wikariusz
________________________________________

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt zgonu Nr 864, Warszawa
Wacław Sztam - 04.11.1881
Zdarzyło się w Warszawie, w Kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dwudziestego trzeciego dnia października (czwartego listopada) tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o godzinie jedenastej rano. Stawili się Stanisław Sztam, pocztylion i Aleksander Niemiza, szlifierz, zamieszkali w Warszawie, pełnoletni, i oświadczyli, że tu, w Warszawie, przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc dwieście trzydziestym pierwszym tego dnia o godzinie drugiej rano umarł Wacław Sztam, dwa dni mający, urodzony w Warszawie, syn Stanisława i Kazimiery z Klajnertów małżonków Sztam. Po stwierdzeniu zgonu akt ten obecnym przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Zygmunta w Płocku
Akt urodzenia Nr 167, Płock
Władysław Cyriak Sztam - 08.08.1843
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego piątego sierpnia/szóstego września tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Konstanty Sztam, Woźny Sądu Kryminalnego Guberni Płockiej i Augustowskiej, w Płocku zamieszkały, lat dwadzieścia trzy mający, w obecności Stanisława Siedleckiego, aplikanta trybunału, lat dwadzieścia cztery i Piotra Janickiego, Pisarza, lat dwadzieścia siedm mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku dnia ósmego sierpnia roku bieżącego, o godzinie dziewiątej z rana z jego małżonki Marianny z Pińskich, lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Józefa Żołnowskiego, Wikariusza kościoła parafialnego płockiego odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostały imiona Władysław Cyriak, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wielmożni Ludwik Smoliński, Asesor Sądu Poprawczego i Joanna Makowska, żona podprokuratora tegoż sądu. Nadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną opóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego było oczekiwanie na chrzestnych. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, został podpisany.
Ks. Łukasz Płoski, Kommenarz Parafii Płockiej
________________________________________
Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie
Akt zgonu Nr 437, Warszawa
Władysław Sztam - 14.11.1881
Zdarzyło się w Warszawie drugiego (czternastego) listopada tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku, o godzinie dwunastej w dzień. Stawili się Jan Matyjasek i Julian Biedrzycki, obaj słudzy państwowi, pełnoletni, w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że dzisiejszego dnia, o godzinie drugiej w nocy umarł w warszawskim Szpitalu św. Jana Bożego, pod numerem dwa tysiące sto sześćdziesiątym szóstym Władysław Sztam, (?), lat czterdzieści, urodzony w mieście Płocku z Konstantego i jego żony Marianny z Pińskich. Zostawił po sobie żonę Aleksandrę z Gierowskich. Po stwierdzeniu zgonu Sztama, akt ten przeczytany niepiśmiennym świadkom i przez nas podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie
Akt urodzenia Nr 116, Koziróg Leśny
Marianna Pieńska - 14.12.1823
Roku tysiącznego osiemsetnego dwudziestego trzeciego, dnia szesnastego miesiąca grudnia po południu, o godzinie czwartej. Przed Nami, Księdzem Proboszczem Parafii Tłuchowskiej, Sprawującym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Tłuchowskiej, Obwodu Lipińskiego w Województwie Płockim, stawił się Piotr Pieński, liczący lat dwadzieścia cztery, w Kozimrogu Leśnym w Gminie Tłuchowskiej zamieszkały, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które się urodziło w domu jego pod numerem czternastym, na dniu czternastym grudnia wieczorem, o godzinie siódmej, roku bieżącego, oświadczając, że jest spłodzone z niego i Małgorzaty z Bądkowskich, mającej lat dwadzieścia trzy jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Marianna. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Mikołaja Janczewskiego, bezżennego, liczącego lat dwadzieścia pięć i urodzonego Stanisława Janczewskiego, który rok czterdziesty ukończył, obydwóch ze wsi Kozirogu Leśnego. Akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu onego stawającym wcale pisać nie umiejącym, przez nas został podpisany.
Ksiądz (?), Proboszcz Tłuchowski Sprawujący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 63, Jasień
Pelagia Sabina Borowy - 17.06.1887
Zdarzyło się we wsi Wysokienice piątego (siedemnastego) czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Piotr Borowy, nauczyciel wysokienickiej szkoły początkowej, lat dwadzieścia cztery, zamieszkały we wsi Wysokienice, w obecności Andrzeja Wiosny, lat trzydzieści trzy i Stanisława Wiosny, lat pięćdziesiąt, obydwóch włościan zamieszkałych we wsi Jasień, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień w dniu dzisiejszym bieżącego roku, o godzi nie siódmej rano z prawowitej jego małżonki Sylwestry z Nienałtowskich, lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Pelagia Sabina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Nienałtowski i Cecylia Gacparska. Akt ten oświadczającemu piśmiennemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas i oświadczającego podpisany.
Ks. Antoni Dołęgowski, Administrator Parafii Wysokienice
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 64, Wysokienice
Eugenia Sylwestra Borowy - 30.05.1891
Zdarzyło się we wsi Wysokienice czwartego (szesnastego) dnia sierpnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Piotr Borowy, nauczyciel szkoły początkowej, w Wysokienicach zamieszkały, lat dwadzieścia siedem, w obecności Józefa Gromek, lat sześćdziesiąt i Andrzeja Gromek, lat trzydzieści sześć, włościan w Wysokienicach zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wysokienicach osiemnastego (trzydziestego) dnia maja, o godzinie piątej rano z prawowitej jego małżonki Sylwestry z Nienałtowskich, lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Eugenia Sylwestra, a rodzicami chrzestnymi byli Walenty Gacparski i Julia Kornacka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i ojca podpisany, świadkowie niepiśmienni. Opóźnienie tego aktu nastąpiło z powodu choroby matki.
Ks. Antoni Dołęgowski, Administrator Parafii Wysokienice
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt zgonu Nr 20, Wysokienice
Mieczysław Konstanty Jan Borowy 29.07.1889
Zdarzyło się we wsi Wysokienice osiemnastego (trzydziestego) dnia lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawili się Szymon Klatka, lat sześćdziesiąt i Franciszek Fastyn, lat pięćdziesiąt, włościanie w Wysokienicach zamieszkali, i oświadczyli, że wczoraj, o godzinie jedenastej wieczorem umarł w Wysokienicach Mieczysław Konstanty Jan Borowy, syn Piotra i Sylwestry z Nienałtowskich małżonków Borowy, zamieszkały przy rodzicach w Wysokienicach, rok jeden mający. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Mieczysława Konstantego Jana Borowego akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt zgonu Nr 51, Jasień
Eugenia Sylwestra Borowy - 10.10.1892
Zdarzyło się w Wysokienicach trzydziestego września (dwunastego października) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Antoni Wach, służący kościelny z Wysokienic, lat trzydzieści pięć i Antoni Kuba, włościanin z Jasienia, lat trzydzieści pięć, i oświadczyli, że dwudziestego ósmego września (dziesiątego października) bieżącego roku, o godzinie piątej po południu umarła w Jasieniu Eugenia Sylwestra dwóch imion Borowa, rok i sześć miesięcy mająca, urodzona w Jasieniu, córka Piotra i jego żony Sylwestry z Nienałtowskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Eugenii Sylwestry Borowej akt ten przeczytany stawającym, a następnie przez nas i ojca zmarłej podpisany, oświadczający niepiśmienni.
Proboszcz Parafii Wysokienice, Ks. Paweł Skolimowski Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________

Parafia p.w. św. Wojciecha w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 90, Stara Wieś
Eugeniusz Feliks Nienałtowski - 15.01.1906
Zdarzyło się w osadzie Biała trzeciego (szesnastego) kwietnia tysiąc dziewięćset szóstego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Władysław Nienałtowski, zarządzający majątkiem Żabieniec w powiecie błońskim, czasowo zamieszkały we wsi Stara Wieś, lat trzydzieści, w obecności Stanisława Plichty, właściciela majątku Litobory, lat sześćdziesiąt i Wiktora Wierzbickiego, właściciela majątku Podsędkowice, lat trzydzieści jeden, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Stara Wieś drugiego (piętnastego) stycznia tego roku, o godzinie piątej po południu z prawowitej jego małżonki Lucyny ze Zmorowskich, lat dwadzieścia trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Eugeniusz Feliks, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Plichta i Florentyna Okencka. Opóźnienie aktu nastąpiło z własnej woli rodziców dziecięcia. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, ojca i świadków podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt zgonu Nr 35, Jasień
Antoni Niwiński - 07.06.1863
Działo się w wsi Wysokienicach dnia dziewiątego czerwca tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Filip Wiosna i Mateusz Wiosna, obadwaj pełnoletni gospodarze w Jasieniu zamieszkali i oświadczyli nam, iż w dniu onegdajszym, o godzinie trzeciej z południa umarł Antoni Niwiński, urodzony w Żabi Woli, a jako właściciel folwarku w Jasieniu zamieszkały, lat pięćdziesiąt liczący. Pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Leokadię z Pijaszewskich Niwińską. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Antoniego akt ten stawającym pisać nieumiejącym przeczytany, przez nas podpisany został.
________________________________________

Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzbnie
Akt urodzenia Nr 23, Soboń
Piotr Borowy - 18.05.1863
Działo się we wsi Wierzbnie dnia dwudziestego czwartego maja tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Józef Borowy, kolonista z Sobonia, lat dwadzieścia dziewięć liczący, w obecności Wojciecha Gaworowskiego, wyrobnika z Sobonia, lat dwadzieścia ośm i Walentego B…skiego, dziadka kościelnego z Wierzbna, lat czterdzieści siedm liczących, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż jest urodzone w Soboniu dnia ośmnastego bieżącego miesiąca i roku, o godzinie ósmej wieczór z jego małżonki Magdaleny z Zychowiczów, lat dwadzieścia siedm liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez podpisanego Proboszcza odbytym nadane zostało imię Piotr, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Wojciech Gaworowski i Tekla Bieniak. Akt ten stawającemu i świadkom pisać nieumiejącym odczytawszy sami podpisaliśmy.
Ks. Jan N…, Proboszcz Parafii Wierzbno Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 78, Jasień
Cecylia Niwińska - 22.11.1859
Działo się w wsi Wysokienicach dnia ósmego grudnia tysiąc ośmset pięćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie piątej wieczór. Stawił się Antoni Niwiński, wieczysty dzierżawca w Jasieniu zamieszkały, lat czterdzieści pięć mający, w obecności Mateusza (?) i Cypriana Jędraszka, obydwóch pełnoletnich gospodarzy w Jasieniu zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Jasieniu dnia dwudziestego drugiego listopada bieżącego miesiąca i roku, o godzinie drugiej rano z jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Cecylia, a rodzicami jego chrzestnymi byli Władysław Pruski i Paulina Pruska. Akt ten stawającemu pisać umiejącemu przeczytany, przez nas i ojca podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 93, Jasień
Stanisława Michalina Marcella Niwińska - 27.09.1860
Działo się w wsi Wysokienicach dnia dziewiątego grudnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku, o godzinie szóstej wieczór. Stawił się Antoni Niwiński, właściciel folwarku w Jasieniu zamieszkały, lat czterdzieści siedm liczący, w obecności Jakuba Kuby i Franciszka Kuby, obudwóch pełnoletnich gospodarzy w Jasieniu zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Jasieniu dnia dwudziestego siódmego września bieżącego roku, o godzinie dziewiątej wieczór z jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat dwadzieścia pięć liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Stanisława Michalina Marcella, a rodzicami jego chrzestnemi byli Paweł Stanisław Smoliński i Joanna Kornacka. Asystenci byli Józef Kornacki i Marcella Kutelińska, w trzeciej parze Józef Gołaszewski i Julianna Niwińska. Akt ten spóźniony dla niebytności ojca dziecięcia stawającemu i świadkom przeczytany, przez stawającego i nas podpisany, świadkowie pisać nie umieją.
________________________________________

Parafia p.w. św. Wojciecha w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 195, Stara Wieś
Łucja Maria Zmorowska 28.06.1881
Zdarzyło się w osadzie Biała szesnastego (dwudziestego ósmego) sierpnia tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Feliks Zmorowski, właściciel majątku Stara Wieś, lat dwadzieścia siędem, w obecności Leopolda Wojciechowskiego, lekarza, lat czterdzieści osiem i Stanisława Walewskiego, rządcy majątku Biała, lat trzydzieści dwa, obydwóch z osady Biała, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Stara Wieś szesnastego (dwudziestego ósmego) czerwca bieżącego roku, o godzinie trzeciej po południu z prawowitej jego małżonki Augustyny z Doniemierskich, lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Łucja Maria, a rodzicami chrzestnymi jego byli Teofil Sokolnicki i Bogumiła Doniemierska, asystowali Bronisław Okencki i Klementyna Doniemierska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. Fr. Grabowski, Wikariusz Parafii Biała
________________________________________

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Łaniętach
Akt małżeństwa Nr 13, Łanięta
Adolf Pietrowicz & Stefania Pelagia Nienałtowska 20.07.1901
Zdarzyło się we wsi Łaniętach siódmego (dwudziestego) lipca tysiąc dziewięćset pierwszego roku, o godzinie ósmej po południu. Oświadczamy że w obecności świadków Michała Żabickiego, lat pięćdziesiąt dwa, służącego z Łanięt i Filipa Banasia, lat czterdzieści dwa, włościanina ze wsi Juków, tego dnia zawarty religijny związek małżeński między Adolfem Pietrowiczem, kawalerem, synem Antoniego i Jadwigi z Jakubowskich, gorzelnikiem, urodzonym w folwarku Berezynka, w parafii Piaski, a we wsi Zaborowie Starym, w parafii sokołowskiej zamieszkałym, lat dwadzieścia siedem, i Stefanią Pelagią Nienałtowską, panną przy rodzicach, córką Józefa i Leokadii z Pilaszewskich, urodzoną w folwarku Jasień, w parafii Wysokienickiej, a we wsi Łaniętach zamieszkałą, lat dwadzieścia trzy. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi w tutejszym i sokołowskim kościołach parafialnych w dniach: dziesiątego (dwudziestego trzeciego), siedemnastego (trzydziestego czerwca) i dwudziestego szóstego czerwca (siódmego lipca) bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają, że żadnej umowy przedmałżeńskiej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiszącym przeczytany, przez nas i nowożeńców podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku
Akt urodzenia Nr 224, Kamieńsk
Stanisław Edward Stanisz - 20.11.1874
Zdarzyło się w osadzie Kamieńsku dnia dziesiątego (dwudziestego drugiego) listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Karol Stanisz, włościanin w osadzie Kamieńsku zamieszkały, lat dwadzieścia pięć, w obecności Ludwika Sowińskiego, lat trzydzieści pięć i Antoniego Kaniewskiego, lat dwadzieścia siedem, obydwóch włościan w osadzie Kamieńsku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Kamieńsku dnia ósmego (dwudziestego) listopada tego roku, o godzinie trzeciej po południu z prawowitej jego małżonki Marianny z Rudnych, lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Stanisław Edward, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ludwik Sowiński i Joanna Gruszczyńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 10, Starawieś
Honorata Wojtyrowska - 01.01.1895
Zdarzyło się w osadzie Starawieś pierwszego (trzynastego) stycznia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Feliks Wojtyrowski, lat trzydzieści cztery, włościanin zamieszkały w osadzie Starawieś, w obecności Aleksandra Łuszczyńskiego, lat dwadzieścia siedem i Jana Paderewskiego, lat siedemdziesiąt sześć, obydwóch włościan zamieszkałych w Starejwsi, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Starawieś dwudziestego ósmego grudnia ubiegłego roku (dziewiątego stycznia bieżącego roku), o godzinie czwartej po północy z prawowitej jego małżonki Zofii z Kamieńskich, lat trzydzieści dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Alfreda Orłowskiego, miejscowego Wikariusza dano imię Honorata, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Aleksander Łuszczyński i Marcjanna Kamieńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
Administrator Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Kandyd Racinowski
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 60, Starawieś
Pelagia Wojtyrowska - 14.03.1902
Zdarzyło się w osadzie Starawieś trzynastego (dwudziestego szóstego) marca tysiąc dziewięćset drugiego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawił się osobiście Feliks Wojtyrowski, lat czterdzieści dwa, włościanin zamieszkały w osadzie Starawieś, w obecności Jana Kłosa, lat sześćdziesiąt i Piotra Kocona, lat trzydzieści dwa, obydwóch włościan zamieszkałych w Starejwsi, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Starawieś pierwszego (czternastego) marca bieżącego roku, o godzinie drugiej po północy z prawowitej jego małżonki Zofii z Kamieńskich, lat trzydzieści osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez nas dano imię Pelagia, a rodzicami chrzestnymi byli Piotr Murawski i Aleksandra Ryder. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
Administrator Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Kandyd Racinowski
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 63, Starawieś
Stanisława Wojtyrowska - 30.03.1904
Zdarzyło się w osadzie Starawieś dwudziestego drugiego marca (czwartego kwietnia) tysiąc dziewięćset czwartego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Feliks Wojtyrowski, lat czterdzieści pięć, włościanin zamieszkały w osadzie Starawieś, w obecności Józefa Joniuka, lat trzydzieści sześć i Piotra Kocona, lat trzydzieści trzy, obydwóch włościan zamieszkałych w Starejwsi, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Starawieś siedemnastego (trzydziestego) marca bieżącego roku, o godzinie piątej po południu z prawowitej jego małżonki Zofii z Kamieńskich, lat czterdzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Władysława Kosieradzkiego, miejscowego Wikariusza, dano imię Stanisława, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Józef Joniuk i Stanisława Godlewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
Administrator Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Kandyd Racinowski
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 73, Starawieś
Zofia Kamieńska - 15.05.1862
Działo się we wsi Starawieś dnia dwudziestego piątego maja tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku, o godzinie siódmej po południu. Stawił się Mateusz Kamieński, lat dwadzieścia dziewięć mający, włościanin rolnik tu w Starejwsi zamieszkały, w obecności Andrzeja Wilczyńskiego, lat sześćdziesiąt trzy i Józefa Łaska, lat siedmdziesiąt sześć mających, obydwóch sług kościelnych tu w Starejwsi zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe urodzone jest tu w Starejwsi na dniu piętnastym bieżącego Miesiąca i roku, o godzinie piątej po południu z jego małżonki Marianny z Adynowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Konstantego Jabłońskiego odbytym nadane zostało imię Zofia, a rodzicami jego chrzestnemi byli Jan Skiciński, felczer z Starejwsi i Marianna Olejewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a następnie przez nas podpisany został, oświadczający i świadkowie pisać nie umieją.
Ksiądz Konstanty Jabłoński Kommendarz Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 77, Starawieś
Amalia Wojtyrowska - 25.03.1897
Zdarzyło się w osadzie Starawieś siódmego (dziewiętnastego) kwietnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się osobiście Feliks Wojtyrowski, lat trzydzieści sześć, włościanin za-mieszkały w osadzie Starawieś, w obecności Józefa Łuszczyńskiego, lat sześć-dziesiąt i Antoniego Leszczyńskiego, lat sześćdziesiąt, obydwóch włościan za-mieszkałych w Starejwsi, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Starawieś trzynastego (dwudziestego piątego) marca bieżącego roku, o godzinie dziesiątej rano z prawowitej jego małżonki Zofii z Kamieńskich, lat trzydzieści dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielo-nym tego dnia przez Księdza Pawła (?), miejscowego Wikariusza, dano imię Amalia, a rodzicami chrzestnymi byli Tomasz Smoliński, organista parafii Starawieś i Feliksa Kamieńska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
Administrator Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Kandyd Racinowski
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 139, Starawieś
Michał Wojtyrowski - 30.09.1886
Zdarzyło się w osadzie Starawieś dwudziestego pierwszego września (trzeciego października) tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o godzinie czwar-tej po południu. Stawił się osobiście Feliks Wojtyrowski, lat dwadzieścia siedem, murarz zamieszkały w osadzie Starawieś, w obecności Franciszka Godunia, lat trzydzieści dwa i Józefa Łuszczyńskiego, lat czterdzieści, pierwszy murarz, a drugi rolnik, obaj włościanie zamieszkali w Starejwsi, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Starawieś osiemnaste-go (trzydziestego) września bieżącego roku, o godzinie pierwszej po północy z prawowitej jego małżonki Zofii z Kamieńskich, lat dwadzieścia jeden. Dziecię-ciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez nas dano imię Michał, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Franciszek Goduń i Marianna Tkacz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
Ks. Kandyd Racinowski Administrator Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________

Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Starejwsi
Akt urodzenia Nr 108, Starawieś
Władysław Wojtyrowski - 18.06.1906
Zdarzyło się w osadzie Starawieś drugiego (piętnastego) lipca tysiąc dziewięćset szóstego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawił się osobiście Feliks Wojtyrowski, lat czterdzieści osiem, włościanin zamieszkały w osadzie Starawieś, w obecności Józefa Łuszczyńskiego, lat sześćdziesiąt i Wincentego Kowalczyka, lat czterdzieści pięć, obydwóch włościan zamieszkałych w osadzie Starawieś, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Starawieś piątego (osiemnastego) czerwca tego roku, o godzinie piątej rano z prawowitej jego małżonki Zofii z Kamieńskich, lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Władysława Ko-sieradzkiego, miejscowego Wikariusza, dano imię Władysław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Walenty Kowalski i Antonina Okonopska. Akt ten oświad-czającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
Administrator Parafii Starowiejskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Kandyd Racinowski
Dopisek na marginesie: Władysław Wojtyrowski zawarł związek małżeński z Józefą Strusza-Wypych dnia 20 marca 1952 roku we Wrocławiu. Borzychy, dnia 26 kwietnia 1952 r.
________________________________________

Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt urodzenia Nr 50, Płock
Antoni Pilaszewski - 17.01.1840
Działo się w mieście Płocku dnia trzeciego (piętnastego) marca tysiąc ośmset czterdziestego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Stawił się Sylwester Pilaszewski, chirurg miejski w Płocku zamieszkały, lat pięćdziesiąt siedm mający, w obecności Piotra Janickiego, pisarza, lat dwadzieścia cztery i Franciszka Kasińskiego, zakrystiana, lat sześćdziesiąt mających, obudwóch w Płocku zamie-szkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku dnia piątego (siedmnastego) stycznia roku bieżącego, o godzinie czwartej po południu z Jad-wigi Rokickiej, panny, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świę-tym przez Księdza Konstantego Guburowskiego, Wikariusza Kościoła Parafial-nego Płockiego odbytym w dniu trzecim marca roku bieżącego nadane zostało imię Antoni, a rodzicami jego chrzestnemi byli Jan Włotkowski, pisarz Szpitala Świętego Aleksego i Brygida Falkowska. Nadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego była słabość matki dziecięcia. Akt ten stawającemu i świad-kom przeczytany, i przez tychże został podpisany.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Płocki
________________________________________

Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt zgonu Nr 75, Płock
Sylwester Pilaszewski - 03.03.1841
Działo się w Płocku dnia dziesiątego (dwudziestego drugiego) kwietnia tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku, o godzinie jedenastej przed południem. Stawili się Wojciech Domański, obywatel, lat czterdzieści siedm i Ignacy Płeszyński, chirurg, lat czterdzieści liczący, obadwaj w Płocku zamieszkali i oświadczyli, że w dniu dziewiętnastym lutego (trzecim marca) roku bieżącego, o godzinie szóstej z rana umarł Sylwester Pilaszewski, żonaty, chirurg miejski w Płocku zamieszkały, lat sześćdziesiąt liczący, syn rodziców z imion niewiadomych, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Teresę z Szestrzyńskich Pilaszewską i dwie córki, Barbarę Wyszomirską, wdowę i Mariannę, pannę w Płocku. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Pilaszewskiego akt ten przeczytany sta-wającym i przez nich został podpisany.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Płockiej
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt małżeństwa Nr 17, Jasień
Piotr Bronisław Borowy & Sylwestra Nienałtowska - 13.10.1886
Zdarzyło się w osadzie Wysokienice pierwszego (trzynastego) października ty-siąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, o godzinie siódmej po południu. Oświadczamy że w obecności świadków Michała Kornackiego, włościanina, lat trzydzieści pięć i Józefa Pazikowskiego, nauczyciela głuchowskiej szkoły począt-kowej, lat pięćdziesiąt trzy, zamieszkałych we wsi Głuchów, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Piotrem Bronisławem dwóch imion Borowym, lat dwadzieścia trzy, kawalerem, nauczycielem wysokienickiej szkoły po-czątkowej, rodem ze wsi Soboń powiatu węgrowskiego, synem Józefa i nieżyją-cej jego żony Magdaleny z Zychowiczów, włościan zamieszkałych we wsi Soboń, zamieszkałym we wsi Wysokienice, w powiecie skierniewickim, i Sylwestrą Nienałtowską, panną, córką Józefa i żony jego Leokadii z Pilaszewskich, właścicieli majątku Jasień, zamieszkałych we wsi Jasień, mającą lat dwadzieścia dwa, uro-dzoną i zamieszkałą w tejże wsi Jasień przy rodzicach. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym parafialnym wysokienickim kościele dzie-siątego (dwudziestego drugiego), siedemnastego (dwudziestego dziewiątego) i dwudziestego czwartego sierpnia (piątego września) tego roku. Pozwolenie na zawarcie małżeństwa pannie młodej udzielone przez Warszawską Dyrekcję Szkolną z dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) lipca tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego roku, za numerem pięć tysięcy czterdziestym czwar-tym przedłożone (?). Nowożeńcy oświadczyli, że żadnej umowy przedmałżeńskiej nie zawarli między sobą. Przeszkód żadnych do zawarcia związku małżeńskiego nie było. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Daniel Michałowski, Ad-ministrator Parafii Wysokienice. Akt ten po przeczytaniu świadkom i nowożeń-com przez nas i obecnych przy nim został podpisany.
Administrator Parafii Wysokienickiej, Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ksiądz Daniel Michałowski
________________________________________

Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt urodzenia Nr 45, Płock
Leokadia Aleksandra Rokicka - 25.01.1835
Działo się w mieście Płocku dnia pierwszego marca tysiąc ośmset trzydziestego piątego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Sylwester Pilaszewski, chirurg w Płocku zamieszkały, lat pięćdziesiąt cztery mający, w obecności Grzegorza Zientarskiego, pisarza, lat dwadzieścia ośm i Franciszka Kasińskiego, zakrystiana, lat pięćdziesiąt pięć mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Płocku dnia dwudziestego pią-tego stycznia roku bieżącego, o godzinie szóstej wieczorem z Jadwigi Rokickiej, panny, lat dwadzieścia ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Jana Gutowskiego, Wikariusza Kościoła Parafialnego Płockiego odby-tym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Leokadia Aleksandra, a rodzica-mi jego chrzestnemi byli Marcin Kraczewski i Ewa Kornacka, Roman Wolski i Marianna Barucka. Nadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną opóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego była słabość matki dziecięcia. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany i przez nich został podpisany.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Płocki
________________________________________

Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt urodzenia Nr 50, Płock
Antoni Rokicki - 17.01.1840
Działo się w mieście Płocku dnia trzeciego (piętnastego) marca tysiąc ośmset czterdziestego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Stawił się Sylwester Pilaszewski, chirurg miejski w Płocku zamieszkały, lat pięćdziesiąt siedm mający, w obecności Piotra Janickiego, pisarza, lat dwadzieścia cztery i Franciszka Kasińskiego, zakrystiana, lat sześćdziesiąt mających, obudwóch w Płocku zamie-szkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku dnia piątego (siedmnastego) stycznia roku bieżącego, o godzinie czwartej po południu z Jadwigi Rokickiej, panny, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świę-tym przez Księdza Konstantego Guburowskiego, Wikariusza Kościoła Parafial-nego Płockiego odbytym w dniu trzecim marca roku bieżącego nadane zostało imię Antoni, a rodzicami jego chrzestnemi byli Jan Włotkowski, pisarz Szpitala Świętego Aleksego i Brygida Falkowska. Nadto stawający w obecności tychże świadków oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia ob.-rzędu religijnego była słabość matki dziecięcia. Akt ten stawającemu i świad-kom przeczytany, i przez tychże został podpisany.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Płocki
________________________________________

Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt urodzenia Nr 100, Płock
Sylwester Józef Rokicki - 31.12.1836
Działo się w mieście Płocku dnia jedenastego (dwudziestego trzeciego) maja ty-siąc ośmset trzydziestego siódmego roku, o godzinie trzeciej po południu. Sta-wił się Sylwester Pilaszewski, chirurg w Płocku zamieszkały, lat pięćdziesiąt siedm mający, w obecności Piotra Janickiego, pisarza, lat dwadzieścia jeden i Franciszka Kasińskiego, zakrystiana, lat pięćdziesiąt siedm mających, obu-dwóch w Płocku zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Płocku dnia dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) grudnia roku zeszłe-go, o godzinie ósmej wieczór z Jadwigi Rokickiej, panny, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym przez Księdza Hilarego Zawadzkiego, Pro-boszcza Płockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Sylwester Józef, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wielmożny Wasili Timatyj, Porucznik Wojsk Cesarsko Rosyjskich i Emilia Rowińska, panna, Kapiton Łomakin, Pod-porucznik i Marianna Rowińska, obywatelka, Aleksander Ilgin, Podporucznik i Marianna Borucka, obywatelka. Nadto stawający w obecności tychże świad-ków oświadcza, że przyczyną spóźnienia zapisania aktu i dopełnienia obrzędu religijnego była słabość matki dziecięcia. Akt ten stawającemu i świadkom prze-czytany, i przez tychże został podpisany.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Płocki
________________________________________
Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt zgonu Nr 10, Wężowiec
Bolesław Tadeusz Nienałtowski - 16.01.1908
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy szóstego (dziewiętnastego) stycznia tysiąc dziewięćset ósmego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawili się Szymon Skonecki, lat trzydzieści siedem i Walenty Krawczyk, lat czterdzieści cztery, obaj włościanie służący z Mogielnicy i oświadczyli, że w Wężowcu trzeciego (szes-nastego) tego miesiąca i roku, o godzinie dziesiątej wieczorem umarł Bolesław Tadeusz dwóch imion Nienałtowski, dziecię rok i jedenaście miesięcy mające, urodzony w Wężowcu i tamże zamieszkały przy rodzicach, syn Bolesława i Janiny urodzonej Mück małżonków Nienałtowskich. Po naocznym stwierdzeniu zgo-nu Bolesława Tadeusza Nienałtowskiego akt ten oświadczającym świadkom nie-piśmiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt urodzenia Nr 124, Wężowiec
Bolesław Tadeusz Nienałtowski - 24.02.1906
Zdarzyło się w osadzie Mogielnica piątego (osiemnastego) sierpnia tysiąc dziewięćset szóstego roku, o godzinie ósmej wieczorem. Stawił się Bolesław Nienałtowski, zarządzający majątkiem Wężowiec, lat trzydzieści pięć, w obec-ności Józefa Dominiak, organisty z Mogielnicy, lat trzydzieści pięć i Kazimierza Zaras, kowala z Wężowca, lat trzydzieści, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wężowcu jedenastego (dwudziestego czwar-tego) lutego tego roku, o godzinie siódmej rano z prawowitej jego małżonki Ja-niny z Mücków, lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielo-nym tego dnia dano imiona Bolesław Tadeusz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Wacław Antoszewski i Herminia Szmid. Akt ten opóźniony z woli ojca, jemu i świadkom przeczytany, przez nas, ojca i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt urodzenia Nr 141, Wężowiec
Teodor Bolesław Nienałtowski - 01.07.1897
Zdarzyło się w osadzie Mogielnica siódmego (dziewiętnastego) września tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie siódmej po południu. Stawił się osobiście Władysław Bolesław Nienałtowski, lat dwadzieścia osiem, zarządzający majątkiem Wężowiec i tam zamieszkały, w obecności Bronisława Pawłowskiego, obywatela z Kawęczynka, lat pięćdziesiąt dwa i Ludwika Cichockiego z Wężowca, pracownika, lat sześćdziesiąt, i okazał nam dziecię płci męs-kiej oświadczając, że urodziło się ono w Wężowcu dziewiętnastego czerwca (pierwszego lipca) tego roku, o godzinie szóstej rano z prawowitej jego małżonki Olimpii z Pawłowskich, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świę-tym udzielonym tego dnia dano imiona Teodor Bolesław, a rodzicami chrzestny-mi jego byli wyżej wymieniony Bronisław Pawłowski i Leokadia Nienałtowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich pod-pisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt urodzenia Nr 25, Wężowiec
Irena Kazimiera Nienałtowska - 08.01.1899
Zdarzyło się w osadzie Mogielnica dwudziestego czwartego stycznia (piątego lutego) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Władysław Bolesław dwóch imion Nienałtowski, lat dwadzieścia dziewięć, zarządzający majątkiem Wężowiec i tam zamiesz-kały, w obecności Stanisława Gutmajer, lat trzydzieści sześć, kontrolera akcyzo-wego w mieście Kutnie zamieszkałego i Stanisława Sztam, lat czterdzieści cztery, urzędnika magistratu, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Freta pod nume-rem dziewiątym, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wężowcu dwudziestego siódmego grudnia ubiegłego (ósmego stycznia) tego roku, o godzinie siódmej wieczorem z prawowitej jego małżonki Olimpii z Pawłowskich, lat dwadzieścia cztery. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Irena Kazimiera, a rodzicami chrzestnymi je-go byli Wacław Gutmajer i Kazimiera Sztam. Akt ten oświadczającemu i świad-kom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt urodzenia Nr 191, Wężowiec
Olimpia Elżbieta Nienałtowska - 19.11.1900
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy trzeciego (szesnastego) grudnia tysiąc dziewięćsetnego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Władysław Bolesław Nienałtowski, lat trzydzieści jeden, zarządzający majątkiem Wężowiec, w Wężowcu zamieszkały, w obecności Piotra Chojnackiego, lat pięć-dziesiąt, obywatela ziemskiego z Koprzywni i Wiktora Kowalskiego, lat trzy-dzieści osiem, aptekarza w Mogielnicy zamieszkałego, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wężowcu szóstego (dziewiętnaste-go) listopada tego roku, o godzinie ósmej rano z prawowitej jego małżonki Olimpii Elżbiety z Pawłowskich, lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez nas dano imiona Olimpia Elżbieta, a rodzicami chrzestnymi jego byli Piotr Chojnacki i Waleria Pawłowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt zgonu Nr 120, Wężowiec
Olimpia Elżbieta Nienałtowska - 13.12.1900
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy drugiego (piętnastego) grudnia tysiąc dzie-więćsetnego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Piotr Chojnacki, lat pięćdziesiąt, obywatel ziemski z Koprzywni i Kazimierz Zieleziński, lat trzydzieś-ci jeden, naczelnik oddziału pocztowego z Mogielnicy i oświadczyli nam, że w Wężowcu trzydziestego listopada (trzynastego grudnia) tego roku, o godzinie szóstej rano umarła Olimpia Elżbieta Nienałtowska z Pawłowskich, lat dwa-dzieścia sześć, córka żyjących Bronisława i Walerii z Dymarskich małżonków Pawłowskich, w Łaniętach urodzona, w Wężowcu przy mężu przebywająca, zo-stawiła po sobie owdowiałego męża Władysława Bolesława Nienałtowskiego. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Olimpii Elżbiety Nienałtowskiej akt ten oświadczającym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt urodzenia Nr 113, Wężowiec
Władysław Eugeniusz Nienałtowski - 25.07.1904
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy szesnastego (dwudziestego dziewiątego) lipca tysiąc dziewięćset czwartego roku, o godzinie siódmej rano. Stawił się Bolesław Nienałtowski, zarządzający majątkiem Wężowiec, lat trzydzieści cztery, w obec-ności Józefa Dominiaka, organisty, lat trzydzieści dwa i Walentego Krawczyk, służącego kościelnego, lat czterdzieści dwa, obydwóch z Mogielnicy, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wężowcu dwuna-stego (dwudziestego piątego) tego miesiąca i roku, o godzinie piątej po południu z prawowitej jego małżonki Janiny z Mücków, lat dziewiętnaście. Dziecięciu te-mu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Władysław Eugeniusz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Nienałtowski i Maria Szumowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, ojca i pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt zgonu Nr 50, Wężowiec
Władysław Eugeniusz Nienałtowski - 30.07.1904
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy dwunastego lipca (pierwszego sierpnia) tysiąc dziewięćset czwartego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Józef Dominiak, organista, lat trzydzieści dwa i Walenty Krawczyk, służący kościelny, lat czterdzieści dwa, obydwaj z Mogielnicy i oświadczyli, że w Wężowcu siedemnastego (trzydziestego) lipca tego roku, o godzinie dwunastej w nocy umarł Władysław Eugeniusz dwóch imion Nienałtowski, dziecię sześć dni mają-ce, urodzony w Wężowcu i tamże zamieszkały przy rodzicach, syn Bolesława i Janiny z Mücków małżonków Nienałtowskich. Po naocznym stwierdzeniu zgo-nu Władysława Eugeniusza Nienałtowskiego akt ten oświadczającym świadkom przeczytany, przez nas i przez pierwszego świadka podpisany, drugi świadek niepiśmienny.
________________________________________

Parafia p.w. św. Floriana w Mogielnicy
Akt urodzenia Nr 203, Wężowiec
Janusz Roman Nienałtowski - 31.05.1907
Zdarzyło się w osadzie Mogielnicy siedemnastego (trzydziestego) grudnia tysiąc dziewięćset siódmego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Bolesław Władysław dwóch imion Nienałtowski, zarządzający majątkiem Wężowiec i tam-że zamieszkały, lat trzydzieści dziewięć, w obecności Szymona Skoneckiego, lat trzydzieści siedem i Walentego Krawczyk, lat czterdzieści dwa, obydwóch służą-cych kościelnych z Mogielnicy, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Wężowcu osiemnastego (trzydziestego pierwszego) maja tego roku, o godzinie siódmej rano z prawowitej jego małżonki Janiny z Mücków, lat dwadzieścia trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Janusz Roman, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ksiądz Ezechiel Napieralski i Leokadia Nienałtowska. Akt ten opóźniony z woli ojca jemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez ojca podpisany.
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 83, Jasień
Wacław Stefan Nienałtowski - 18.09.1870
Zdarzyło się we wsi Wysokienice ósmego (dwudziestego) września tysiąc osiem-set siedemdziesiątego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel folwarku Jasień, tutaj zamieszkały, lat czterdzieś-ci trzy, w obecności Jana Dudzińskiego, kasjera administracji Księstwa Łowickiego, lat czterdzieści dwa, a także Piotra Jachuckiego, nauczyciela głu-chowskiej szkoły początkowej, lat czterdzieści siedem, zamieszkałych we wsi Głuchowie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień przedwczoraj, o godzinie pierwszej po północy z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, z pierwszego małżeństwa Niwińskiej, lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Antoniego Berleńskiego dano imiona Wacław Stefan, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Kowalski, dzierżawca folwarku Chociwka i Katarzyna Pasiorowska, żona dzierżawcy ze wsi Białynin. Akt ten oświadczającemu i obec-nym przeczytany, przez nas, oświadczającego i świadków podpisany.
Ksiądz Antoni Berleński, Proboszcz Parafii Wysokienice
________________________________________

Akt urodzenia Nr 85, Jasień
Sylwestra Niwińska - 26.12.1866
Zdarzyło się we wsi Wysokienicach dwudziestego siódmego grudnia tysiąc ośm-set sześćdziesiątego szóstego roku, o godzinie jedenastej rano. Stawiła się Apolonia Kamińska, babka odbierająca, zagrodnica w Jasieniu zamieszkała, lat pięćdziesiąt mająca, w obecności Jakuba Bogusławskiego, lat czterdzieści i Konstantego Wybrańczyka, lat trzydzieści mających, obydwóch służących w Jasieniu zamieszkałych, i okazała nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Jasieniu dnia wczorajszego, o godzinie dziesiątej rano z Leokadii z Pilaszewskich Niwińskiej, bezmężnej, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świę-tym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostało imię Sylwestra, a rodzicami jego chrzestnemi byli Adolf Skarzyński (?) i Eleonora Skarzyńska (?). Akt ten stawa-jącej i świadkom pisać nie umiejącym przeczytany, przez nas podpisany został.

________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 87, Jasień
Mieczysław Filip Nienałtowski - 13.09.1872
Zdarzyło się we wsi Wysokienicach drugiego (czternastego) listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel folwarku Jasień, zamieszkały we wsi Jasień, lat trzydzieści dziewięć, w obecności Kacpra Wasilewskiego, lat trzy-dzieści sześć, a także Mateusza Górala, lat trzydzieści pięć, włościan zamieszka-łych we wsi Jasień, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień pierwszego (trzynastego) września bieżącego roku, o go-dzinie dziesiątej po południu z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat trzydzieści sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Antoniego Berleńskiego dano imiona Mieczysław Filip, a ro-dzicami chrzestnymi jego byli Józef Kornacki i Joanna Kornacka, jego żona, właściciele folwarku Głuchów, tamże zamieszkali. Akt ten oświadczającemu i świadkom jako niepiśmiennym przeczytany, przez oświadczającego i nas tylko podpisany.
Ksiądz Antoni Berleński, Proboszcz Parafii Wysokienice
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt małżeństwa Nr 3, Jasień
Józef Nienałtowski & Leokadia Niwińska - 29.01.1868
Zdarzyło się w osadzie Wysokienice dnia siedemnastego (dwudziestego dziewią-tego) stycznia tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Kazimierza Szołowskiego, nauczyciela wysokienickiej szkoły początkowej, lat czterdzieści i Józefa Gromka, włościanina, lat czterdzieści, zamieszkałych w Wysokienicach, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Józefem Nienałtowskim, wdowcem, ro-dem z warszawskiego powiatu, ze wsi Świdna, synem nieżyjącego Wincentego Nienałtowskiego i żyjącej wdowy, Teresy z Malinowskich, zamieszkałej w mieś-cie Biała, lat czterdzieści, i Leokadią Niwińską z Pilaszewskich, wdową po zmarłym w Jasieniu dnia siódmego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku Antonim Niwińskim, córką Sylwestra i Jadwigi z Pokickich, Pilaszewski nieżyjących rodziców, urodzoną w mieście Płocku, włościanką zamiesz-kałą w Jasieniu, lat trzydzieści trzy. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi, trzeciego, dziesiątego i siedemnastego listopada ubiegłego roku w Wysokienic-kim kościele parafialnym. Nowożeńcy oświadczyli, że umowa przedmałżeńska między nimi nie była zawarta. Oświadczyli także, że spłodzoną we współżyciu ze sobą przed zawarciem związku córkę Sylwestrę, urodzoną w Jasieniu dwudzies-tego szóstego grudnia tysiąc osiemset sześćdziesiątego szóstego roku niniejszym aktem małżeństwa uznają za swoją własną, i na podstawie artykułu dwieście dziewięćdziesiątego pierwszego Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego za-pewniają jej status i prawa prawowitego dziecka. Religijnej ceremonii dopełnił Ksiądz Adolf Budnicki, Proboszcz Parafii Wysokienice. Akt ten po przeczytaniu przez nas i obecnych został podpisany.
Ks. A. Budnicki, Proboszcz Parafii
________________________________________

Parafia p.w. św. Jana w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 85, Warszawa
Włodzimierz Nienałtowski & Irena Pinowska - 02.04.1934
Działo się Warszawie w Parafii Świętego Jana dnia drugiego kwietnia tysiąc dziewięćset trzydziestego czwartego roku, o godzinie pierwszej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Janiny Pinowskiej, żony kupca i Mariana Sztama, urzędnika, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Włodzimierzem Nienałtowskim, kawalerem, rolnikiem, lat trzydzieści mającym, urodzonym w Boczejkowie, ziemi witebskiej, powiatu lepelskiego, parafii Bieszenkowicze, dnia jede-nastego kwietnia tysiąc dziewięćset czwartego roku, synem Leona Józefa i Leonii z domu Mück małżonków Nienałtowskich, zamieszkałym w folwarku Augustów parafii Krasne, i Ireną Pinowską, panną przy matce, lat dwadzieścia dwa mającą, urodzoną w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych, córką Zdzisława Leopolda Ryszarda i Janiny Sylwii z Drzewieckich małżonków Pinowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście, pod nu-merem sześćdziesiątym trzecim w parafii tutejszej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi wygłoszone w parafialnych kościołach, w tutejszym i w Krasińskim, w dniach dwudziestym piątym lutego, czwartym i jedenastym marca roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej między sobą nie zawarli. Związek niniejszy pobłogosławiony został przez Księdza Jana Kujdę, Wikariusza miejscowego. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców i świadków podpisany został.
Ks. M. Lewiciak
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 35, Jasień
Władysław Apolinary Nienałtowski - 01.03.1876
Zdarzyło się we wsi Wysokienice piątego (siedemnastego) kwietnia tysiąc osiem-set siedemdziesiątego szóstego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel folwarku Jasień, zamieszkały we wsi Ja-sień, lat czterdzieści siedem, w obecności Kazimierza Szołowskiego, nauczyciela wysokienickiej państwowej szkoły początkowej, lat czterdzieści dziewięć, a także Ferdynanda Markowskiego, nauczyciela w stanie spoczynku wysokienickiej szkoły początkowej, lat siedemdziesiąt jeden, obydwóch zamieszkałych we wsi Wysokienice, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień pierwszego marca bieżącego roku, o godzinie trzeciej po południu z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat czterdzieści jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Danie-la Michałowskiego dano imiona Władysław Apolinary, a rodzicami chrzestnymi jego byli Władysław Sztam, grawer z Warszawy i Bronisława […] ze wsi Głu-chów. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, oświadcza-jącego, świadków i rodziców chrzestnych podpisany.
Ksiądz Daniel Michałowski Proboszcz Parafii Wysokienice, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 36, Jasień
Leon Józef Nienałtowski - 02.04.1874
Zdarzyło się we wsi Wysokienice dwudziestego pierwszego marca (drugiego kwietnia) tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel folwarku Jasień, zamieszkały we wsi Jasień, lat czterdzieści pięć, w obecności Kazimierza Szołowskiego, […] nauczyciela wysokienickiej szkoły początkowej, lat czterdzieści siedem, a także Ferdynanda Markowskiego, nauczyciela w stanie spoczynku, lat sześćdziesiąt, zamieszkałych we wsi Wysokienice, i okazał nam dziecię płci męs-kiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Jasień tego dnia, o godzinie piątej po północy z prawowitej jego małżonki Leokadii z Pilaszewskich, lat trzydzieści dziewięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księ-dza Antoniego Berleńskiego dano imiona Leon Józef, a rodzicami chrzestnymi jego byli Leon (?) i Maria Rzeszotarska, kupiec z miasta Rawa i żona zarządcy ze wsi Złota, a także Zdzisław Rzeszotarski, zarządca ze wsi Złota i Waleria (?), córka kasjera ze wsi Głuchów. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczyta-ny, przez oświadczającego, nas i świadków podpisany.
Ksiądz Antoni Berleński, Proboszcz Parafii Wysokienice
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt urodzenia Nr 69, Jasień
Władysław Bolesław Nienałtowski - 28.06.1869
Zdarzyło się we wsi Wysokienicach pierwszego (trzynastego) września tysiąc osiemset sześćdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie siódmej po południu. Stawił się osobiście Józef Nienałtowski, właściciel majątku Jasień, tutaj za-mieszkały, lat czterdzieści dwa, w obecności Franciszka Ossowskiego, starszego strażnika lasów Księstwa Łowickiego, zamieszkałego we wsi Złota, lat czter-dzieści trzy, a także Kazimierza Szołowskiego, nauczyciela wysokienickiej szkoły początkowej, lat czterdzieści dwa, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadcza-jąc, że urodziło się ono we wsi Jasień szesnastego (dwudziestego ósmego) czerwca tego roku, o godzinie dziewiątej rano z prawowitej jego małżonki Leo-kadii z Pilaszewskich, lat trzydzieści pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez Księdza Apolinarego Grochowskiego dano imiona Władysław Bolesław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Ossowski i Marianna Sztam, Leon Ossowski i Florentyna Jakucka. Akt ten oświadczające-mu i świadkom przeczytany, przez nas, oświadczającego i świadków podpisany.
Ks. A. Grochowski, Proboszcz
________________________________________

Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt zgonu Nr 30, Jasień
Mieczysław Filip Nienałtowski - 16.11.1872
Zdarzyło się we wsi Wysokienice szóstego (osiemnastego) listopada tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku, o godzinie jedenastej po północy. Stawili się osobiście Kacper Wasilewski, a także Mateusz Góraj (?), lat trzy-dzieści osiem, włościanie zamieszkali we wsi Jasień i oświadczyli, że w dniu przedwczorajszym, o godzinie dziewiątej po południu umarł we wsi Jasień za-mieszkały i urodzony Mieczysław Filip dwóch imion Nienałtowski, syn Józefa Nienałtowskiego, właściciela folwarku Jasień i Leokadii z Pilaszewskich, za-mieszkałych we wsi Jasień, cztery i pół miesiąca mający. Po naocznym stwier-dzeniu zgonu Mieczysława Filipa Nienałtowskiego akt ten oświadczającym jako niepiśmiennym przeczytany, a następnie przez nas tylko podpisany.
Ksiądz Antoni Berleński, Proboszcz Parafii Wysokienice
________________________________________

Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 166, Warszawa
Leon Józef Nienałtowski & Leonia Mück - 18.04.1903
Zdarzyło się w Warszawie, w Kancelarii Parafii św. Aleksandra szóstego (osiemnastego) kwietnia tysiąc dziewięćset trzeciego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności Józefa Nienałtowskiego, obywatela i Stanisława Szmidt, właściciela domu, pełnoletnich, pierwszego we wsi Wężo-wiec, w powiecie Grójeckim, drugiego w Warszawie zamieszkałych, tego dnia zawarto religijny związek małżeński między Leonem Józefem dwóch imion Nie-nałtowskim, kawalerem, administratorem majątku ziemskiego, lat dwadzieścia dziewięć, urodzonym we wsi Jasień, w powiecie skierniewickim, synem Józefa i Leokadii z Pilaszewskich małżonków Nienałtowskich, zamieszkałym przedtem w parafii Łanięta w powiecie kutnowskim, a obecnie w parafii Bieszenkowicze, w powiecie lepelskim, w guberni witebskiej, w majątku Boczejków, i Leonią Mück, panną przy rodzinie utrzymującą się, lat dwadzieścia, urodzoną w Moko-towie koło Warszawy, w tutejszej parafii, córką Edwarda i Eugenii Marii dwóch imion z Neumanów małżonków Mück, zamieszkałą w Warszawie, w tutejszej pa-rafii, przy ulicy Żurawiej, pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym, litera S. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w parafiach tutejszej i Łanię-ta pierwszego, ósmego i piętnastego lutego tego roku, i trzy zapowiedzi w parafii Bieszenkowicze. Nowożeńcy oświadczyli, że drugiego (piętnastego) kwietnia te-go roku zawarli między sobą umowę przedmałżeńską w biurze Krzysztofa Kiers-nowskiego, notariusza w Warszawie. Przeszkoda od zakazanego czasu usunięta dyspensą warszawskiego arcybiskupa i metropolity, z dwudziestego szóstego marca (ósmego kwietnia) tego roku, za numerem tysiąc siedemset dwudziestym trzecim. Pozwolenie ojca niepełnoletniej niewiasty na zawarcie małżeństwa udzielone na piśmie. Religijnej ceremonii dopełnił Ksiądz Bronisław Szmidt, miejscowy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców i świad-ków podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt małżeństwa Nr 9, Jasień
Walenty Gasparski & Cecylia Niwińska - 21.05.1882
Zdarzyło się we wsi Wysokienice dziewiątego (dwudziestego pierwszego) maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Michała Kornackiego, pracownika folwarku Kolonia Głuchów, zamieszkałego we wsi Głuchowie, lat trzydzieści siedem, a także Juliana Jędrzejewskiego, właściciela folwarku Wola Naropiń-ska, tu również zamieszkałego, lat czterdzieści cztery, zawarto tego dnia religij-ny związek małżeński między Walentym Gasparskim, zarządcą folwarku Turobo-wice w powiecie rawskim, tu również zamieszkałym, urodzonym w mieście Bia-ła, synem Wincentego, zarządcy i jego żony Franciszki z Nienałtowskich, lat dwadzieścia osiem, i Cecylią Niwińską, panną, zamieszkałą i urodzoną we wsi Jasień, córką nieżyjącego Antoniego, właściciela folwarku Jasień i żyjącej Leo-kadii z Pilaszewskich, lat dwadzieścia dwa. Związek ten poprzedziły trzy zapo-wiedzi w wysokienickim kościele dwudziestego siódmego kwietnia, drugiego i dziewiątego maja (siódmego, czternastego i dwudziestego pierwszego maja) i w kościele bialskim osiemnastego, dwudziestego piątego kwietnia i drugiego maja (trzydziestego kwietnia, siódmego i czternastego maja) bieżącego roku. Żadnych przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego nie było. Nowożeńcy oświadczają, że żadnej umowy przedmałżeńskiej między sobą nie zawarli. Reli-gijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Daniel Michałowski, Administrator Parafii Wysokienickiej. Akt ten świadkom i nowożeńcom przeczytany, przez nas, świadków i nowożeńców podpisany.
Administrator Parafii Wysokienickiej, Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego Ksiądz Daniel Michałowski
________________________________________
Parafia p.w. św. Marcina w Wysokienicach
Akt małżeństwa Nr 11, Jasień
Józef Angersztein & Michalina Niwińska - 29.09.1885
Zdarzyło się we wsi Wysokienicach siedemnastego (dwudziestego dziewiątego) września tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Teofila Chętnika, pisarza gminy Puczniew w powiecie łódzkim, zamieszkałego we wsi Puczniew, lat dwa-dzieścia osiem i Walentego Gacparskiego, zarządcy, zamieszkałego w folwarku Turobowice w powiecie rawskim, lat dwadzieścia osiem, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Józefem Angerszteinem, kawalerem, lat dwadzieścia sześć, nauczycielem szkoły początkowej we wsi Madaje Nowe w po-wiecie łódzkim, tamże zamieszkałym, urodzonym w guberni warszawskiej, w po-wiecie radzymińskim, we wsi Borki, synem nieżyjącego Wilhelma Angerszteina i żyjącej jego żony Józefy z Pawłowskich, i Michaliną Niwińską, panną, lat dwadzieścia dwa, urodzoną i zamieszkałą przy matce we wsi Jasień, córką nie-żyjącego Antoniego Niwińskiego, właściciela ziemskiego i żyjącej jego żony Leokadii z Pilaszewskich. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym wysokienickim i kazimierskim kościołach parafialnych w dniach pierwszym (trzynastym), ósmym (dwudziestym), piętnastym (dwudziestym siód-mym) września tego roku. Żadnych przeszkód do zawarcia związku małżeńskie-go nie było. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej między sobą nie zawarli. Pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego nowożeńcowi udzie-lił Naczelnik Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej decyzją z dnia dziesiątego września tego roku, za numerem cztery tysiące czterysta sześćdziesiątym trzecim. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Daniel Michałowski, Administrator Parafii Wysokienickiej. Akt ten świadkom i nowożeńcom przeczytany, a następnie przez nas, świadków i nowożeńców podpisany.
Administrator Parafii Wysokienickiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ksiądz Daniel Michałowski
________________________________________
Parafia p.w. św. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 473, Warszawa
Michał Wojtyrowski & Józefa Gawrych - 24.10.1926
Działo się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia dwu-dziestego czwartego października tysiąc dziewięćset dwudziestego szóstego roku, o godzinie piątej i pół po południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Walentego Karalskiego, szofera i Walentego Zawisza, ślusarza, peł-noletnich zamieszkałych w Warszawie, zawartym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek religijno-małżeński pomiędzy Michałem Wojtyrowskim, kawalerem, robotnikiem, lat czterdzieści mającym, urodzonym we wsi Sta-rawieś powiatu węgrowskiego, synem żyjących Feliksa i Zofii z Kamieńskich małżonków Wojtyrowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Lipowej pod numerem dwa tysiące siedemset sześćdziesiątym czwartym w parafii św. Anto-niego, a Józefą Gawrych, panną, służącą, lat dwadzieścia pięć mającą, urodzo-ną we wsi Gontarze powiatu kolnieńskiego, córka nieżyjącego Józefa i żyjącej Bronisławy z Janikowskich małżonków Gawrych, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Twardej pod numerem tysiąc sto osiemnastym C w parafii tutejszej. Mał-żeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie ogłoszone w parafii św. Antoniego i tutejszej w dniach trzecim, dziesiątym i siedemnastym października roku bieżą-cego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Obrząd religijny małżeństwa dopełnionym został przez Księdza Stani-sława Radeskiego, Wikariusza tutejszego. Akt ten po przeczytaniu przez nowo-zaślubionego, świadków i nas podpisany został.
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha BM w Białej Rawskiej
Akt małżeństwa Nr 9, Stara Wieś
Władysław Nienałtowski & Lucyna Maria Zmorowska - 05.03.1905
Zdarzyło się w osadzie Biała dwudziestego lutego (piątego marca) tysiąc dzie-więćset piątego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy że w obec-ności świadków Bolesława Nienałtowskiego, administratora majątku Wężowiec w powiecie grójeckim, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści sześć i Karola (?), administratora majątku Stara Wieś, tamże zamieszkałego, lat pięćdziesiąt pięć, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Władysławem Nienałtow-skim, kawalerem, urodzonym w Jasieniu parafii Wysokienice, w powiecie skier-niewickim, administratorem majątku Paprotnia, tamże zamieszkałym, synem żyjących Józefa i Leokadii z Pilaszewskich małżonków Nienałtowskich, lat dwa-dzieścia osiem, i Lucyną Marią dwóch imion Zmorowską, panną, urodzoną i zamieszkałą przy matce, właścicielce majątku Stara Wieś, córką nieżyjącego Feliksa i żyjącej Augustyny z Donimirskich małżonków Zmorowskich, lat dwa-dzieścia trzy. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne ogłoszone w tutejszym parafialnym i w sadkowickim kościele parafialnym w dniach: szó-stego (dziewiętnastego), trzynastego (dwudziestego szóstego) lutego i dwudzie- stego lutego (piątego marca) tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Bernard Jarzębski, Wikariusz Parafii Praskiej, w obecności i za pozwoleniem Jakuba Godlewskiego, miejscowego Proboszcza. Akt ten nowożeńcom i świad-kom przeczytany, przez nas, nowożeńców i świadków podpisany.
Ks. Jakub Godlewski, Urzędnik Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha BM w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 235, Biała Rawska
Walenty Aleksander Gasparski - 16.10.1854
Działo się w mieście Białej dnia dwudziestego trzeciego października tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego roku o godzinie piątej po południu. Stawił się Wincenty Gasparski, ekonom w Białej zamieszkały, lat trzydzieści jeden liczący, w obecności świadków Macieja Garlińskiego, lat sześćdziesiąt i Piotra Połcia, lat pięćdziesiąt pięć liczących, obydwóch dziadków kościelnych w Białej za-mieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Białej dnia szesnaste-go bieżącego miesiąca i roku, o godzinie szóstej w wieczór z jego małżonki Franciszki z Nienałtowskich, lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez Księdza Józefa Rupkowskie-go (?), Wikariusza miejscowego, nadane zostało imię Walenty Aleksander, a ro-dzicami jego chrzestnemi byli wyżej Jan (?), obywatel z Rawy i Franciszka (?), asystowali Łukasz Lenartowicz i Franciszka Młochowska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas podpisany został, świadkowie pisać nie umie-ją i ojciec dziecięcia..
Ksiądz Leon Zawadzki, Dziekan Bialski, proboszcz Parafii Bialskiej
________________________________________
Parafia p.w. św. Krzyża w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 78, Warszawa
Tomasz Leopold Karolczyk & Feliksa Kamińska - 12.02.1901
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii św. Krzyża dnia trzydziestego stycznia (dwunastego lutego) tysiąc dziewięćset pierwszego roku, o godzinie wpół do siódmej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Antoniego Karol-czyka, garbarza i Mateusza Kamińskiego, włościanina, pełnoletnich, zamieszka-łych pierwszego w Pradze, drugiego we wsi Starawieś, w powiecie węgrowskim, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Tomaszem Leopoldem dwóch imion Karolczykiem, wdowcem po Franciszce zmarłej tu, w Warszawie, w roku ubiegłym, smarowniczym drogi żelaznej, w Warszawie pod numerem ty-siąc czterysta osiemdziesiątym pierwszym zamieszkałym przy ulicy Siennej, uro-dzonym w Warszawie, synem Grzegorza i Wiktorii z Broniewskich małżonków Karolczyk, lat trzydzieści cztery, a Feliksą Kamińską, panną, służącą, w War-szawie pod numerem tysiąc dwieście dziewięćdziesiątym czwartym zamieszkałą przy ulicy Nowym Świecie, urodzoną we wsi i parafii Starawieś, w powiecie wę-growskim, córką Mateusza i Marianny z Adynowskich małżonków Kamińskich, lat dwadzieścia pięć. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w pa-rafiach tutejszej i Wszystkich Świętych, w dniach czternastego (dwudziestego siódmego) stycznia, dwudziestego pierwszego stycznia (trzeciego lutego) i dwu-dziestego ósmego stycznia (dziesiątego lutego). Nowożeńcy oświadczyli, że umo-wy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Kazimierz Matlakowski, miejscowy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców i świadka podpisany. Drugi świadek niepiśmienny.
Ks. Piotr (?)
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 2005, Warszawa
Bronisław Karolczyk - 01.09.1903
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Wszystkich Świętych czternastego (dwu-dziestego siódmego) dnia września tysiąc dziewięćset trzeciego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Tomasz Leopold dwóch imion Karolczyk, kon-duktor Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej, lat trzydzieści dziewięć, za-mieszkały w Warszawie przy ulicy Komitetowej pod numerem tysiąc sto dzie-więćdziesiątym szóstym, w obecności Franciszka Grzeszczak, konduktora drogi żelaznej i Seweryna Kamińskiego, stolarza, pełnoletnich, zamieszkałych w War-szawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dziewiętnastego dnia sierpnia (pierwszego września) tego roku, o godzinie drugiej po południu z prawowitej jego małżonki Feliksy z Kamiń-skich, lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Bronisław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Grzeszczak i Władysława Załuska. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca, oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 2754, Warszawa
Janina Karolczyk - 05.12.1901
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Wszystkich Świętych trzynastego (dwu-dziestego szóstego) dnia grudnia tysiąc dziewięćset pierwszego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Tomasz Leopold dwóch imion Karolczyk, urzędnik drogi żelaznej, lat trzydzieści siedem, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Sien-nej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiątym pierwszym, w obecności Franciszka Wysockiego, urzędnika i Seweryna Kamińskiego, siodlarza, pełnolet-nich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadcza-jąc, że urodziło się ono w Warszawie dwudziestego drugiego dnia listopada (piątego grudnia) tego roku, o godzinie drugiej rano z prawowitej jego małżonki Feliksy z Kamińskich, lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świę-tym udzielonym tego dnia dano imię Janina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Wysocki i Aleksandra Tusz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Akt urodzenia Nr 168, Warszawa
Tomasz Leopold Karolczyk - 08.02.1866
Działo się w Warszawie dnia jedenastego miesiąca marca tysiąc ośmset sześć-dziesiąt szóstego roku, o godzinie wpół do siódmej z południa. Stawił się Grzegorz Karolczyk, służący, liczący lat trzydzieści trzy, w Warszawie przy ulicy Miodowej pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt jeden zamieszkały, w obecności Księdza Antoniego Żukowskiego, Kapłana Zgromadzenia Księży Pijarów War-szawskich, tudzież Antoniego Szafrańskiego, służącego, pełnoletnich, w Warsza-wie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Warszawie, w mieszkaniu jego na dniu ósmym lutego roku bieżącego, o godzinie pierwszej z północy z jego małżonki Wiktorii z Wroniewskich, lat dwadzieścia siedm mają-cej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zo-stały imiona Tomasz Leopold, a rodzicami jego chrzestnemi byli Ksiądz Antoni Żukowski z Bronisławą Jankowską i Antoni Szafrański z Eleonorą Iwanowską. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu nieczasowości ojca. Niniejszy akt po odczytaniu onego podpisanym został przez nas wraz z świadkiem pierwszym, oj-ciec zaś i świadek drugi oświadczyli, iż pisać nie umieją.
Ks. Antoni Biernacki, po Proboszcza i Urzędnika Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. Narodzenia NMP w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 202, Warszawa
Tomasz Leopold Karolczyk & Franciszka Bednarska - 30.06.1889
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny osiemnastego (trzydziestego) czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewią-tego roku, o godzinie szóstej i pół po południu. Oświadczamy że w obecności świadków Jana Wrońskiego, rzeźnika, lat czterdzieści trzy, zamieszkałego przy ulicy Leopoldyny pod numerem dwudziestym pierwszym i Jana Jeżewskiego, ta-picera, lat dwadzieścia cztery, zamieszkałego przy ulicy Smolnej pod numerem dziesiątym, zawarty tego dnia religijny związek małżeński między Tomaszem Leopoldem Karolczyk, kawalerem, czeladnikiem szewskim, lat dwadzieścia trzy, urodzonym w Warszawie w Parafii św. Jana, synem nieżyjącego Grzegorza, służącego i żyjącej jego żony Wiktorii z Wroniewskich, zamieszkałym przy ulicy Drewnianej pod numerem dwa tysiące osiemset dwudziestym siódmym, i Fran-ciszką Bednarską, panną zostającą przy rodzicach, lat dwadzieścia jeden, uro-dzoną w tutejszej parafii, numer aktu 196 z 1868 roku, córką Leona, majstra szewskiego i jego żony Małgorzaty z Sosnowskich, zamieszkałą przy ulicy Ogro-dowej pod numerem osiemset dwudziestym dziewiątym/dwudziestym czwartym. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszym i Świętej Trójcy kościołach parafialnych czwartego (szesnastego), jedenastego (dwudziestego trzeciego) i osiemnastego (trzydziestego) czerwca tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii zaślu-bin dopełnił Ksiądz Paweł Skolimowski, Wikariusz tutejszej parafii. Akt ten po przeczytaniu podpisany.
Za Proboszcza Parafii, Ks. Jarczyński
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 2148, Warszawa
Wacława Karolczyk - 28.09.1905
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Wszystkich Świętych dziesiątego (dwu-dziestego trzeciego) dnia października tysiąc dziewięćset piątego roku, o godzi-nie siódmej wieczorem. Stawił się Tomasz Leopold dwóch imion Karolczyk, kon-duktor drogi żelaznej, lat czterdzieści jeden, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta sześćdziesiątym szóstym, w obecności Se-weryna Kamińskiego, siodlarza i Władysława Balko (?), krawca, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie piętnastego (dwudziestego ósmego) dnia września tego roku, o godzinie pierwszej po południu z prawowitej jego małżonki Feliksy z Kamińskich, lat trzydzieści. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Wacława, a rodzicami chrzestnymi jego byli Seweryn Ka-miński i Stefania Wysocka. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca, oświadczają-cemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
Dopisek na marginesie:
Wymieniona w tym akcie Wacława Karolczyk zawarła związek małżeński z Feliksem Wojciechowskim w parafii św. Barbary w Warszawie dnia 20 września 1934 r.
________________________________________
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie
Akt urodzenia Nr 353, Warszawa
Zofia Janina Karolczyk - 13.05.1890
Zdarzyło się w Warszawie czternastego (dwudziestego szóstego) maja tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się Tomasz Leopold Karolczyk, szewc, lat dwadzieścia cztery, zamieszkały w War-szawie pod numerem trzysta sześćdziesiąt osiem, litera A, w obecności Jana Głowackiego, miedziownika i Józefa Bednarskiego, szewca, pełnoletnich, za-mieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tutaj, w Warszawie pierwszego (trzynastego) maja tego roku, o godzinie ósmej po po-łudniu z prawowitej jego małżonki Franciszki z Bednarskich, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Zofia Janina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Głowacki i Marianna Lesz-czyńska. Zgłoszenie opóźnione z powodu zajęć ojca. Akt ten przeczytany, przez nas tylko podpisany, obecni nie piszą.
Ks. Józef (?), Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 396, Warszawa
Bolesław Kwiatkowski & Zofia Janina Karolczyk - 29.06.1907
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Wszystkich Świętych szesnastego (dwu-dziestego dziewiątego) dnia czerwca tysiąc dziewięćset siódmego roku, o go-dzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Franciszka Grzeszczak, konduktora Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej i Seweryna Kamińskiego, siodlarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Bolesławem Kwiatkowskim, kawalerem, pracownikiem handlowym, lat dwadzieścia cztery, urodzonym we wsi Studzie-niec, w powiecie skierniewickim, synem żyjących Jakuba i Małgorzaty ze Sło-jewskich małżonków Kwiatkowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie pod numerem tysiąc pięćset osiemdziesiątym drugim (?), w Parafii św. Barbary, i Zofią Janiną Karolczyk, panną przy rodzicach, lat sie-demnaście, urodzoną w Warszawie, w Parafii św. Jana, córką żyjącego Tomasza Leopolda i nieżyjącej Franciszki z Bednarskich małżonków Karolczyk, zamiesz-kałą w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta sześćdzie-siątym piątym w tutejszej parafii. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogło-szone w Parafii św. Barbary i tutejszej w dniach: dwudziestym siódmym maja (dziewiątym czerwca), trzecim (szesnastym) i dziesiątym (dwudziestym trzecim) czerwca tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej nie za-warli. Ojciec niewiasty dał pozwolenie na zawarcie tego małżeństwa na piśmie. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Jan Krupiński, tutejszy Wikariusz. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy
Akt zgonu Nr 119, Łęczyca
Władysław Feliks Dąbrowski - 23.06.1885
Zdarzyło się w mieście Łęczycy jedenastego (dwudziestego trzeciego) czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiątego piątego roku w południe. Stawili się Artur Dąbrowski, ojciec zmarłego, utrzymujący się z własnych środków i Władysław Sadowski, organista, obaj pełnoletni w mieście Łęczycy zamieszkali i oświad-czyli nam, że w tymże mieście tego dnia, o godzinie dziesiątej umarł Władysław Feliks Dąbrowski, jeden rok i jeden miesiąc mający, syn Artura i Eleonory Leo-kadii z Nienałtowskich małżonków Dąbrowskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Władysława Feliksa Dąbrowskiego akt ten oświadczającym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Kanonik Łowicki, Kanonik Łęczycki, Proboszcz i Dziekan Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. (?)
________________________________________

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 260, Warszawa
Henryk Leon Kowalski & Amalia Wojtyrowska - 27.05.1928
Działo się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia dwu-dziestego siódmego maja tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmegoroku, o go-dzinie ósmej minut czterdzieści pięć rano. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Michała Wojtyrowskiego, szewca i Adama Leńczewskiego, handlow-ca, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, zawartym został w dniu dzisiej-szym w kościele tutejszym związek religijno-małżeński między Henrykiem Leonem Kowalskim, kawalerem, handlowcem, lat dwadzieścia pięć mającym, urodzonym w parafii św. Aleksandra w Warszawie, synem nieżyjącego Władysława Piotra i żyjącej Bronisławy z Czapskich małżonków Kowalskich, zamiesz-kałym w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej pod numerem pięć tysięcy osiem-set czterdziestym drugim w parafii Zbawiciela, a Amalją Wojtyrowską, panną, ekspedientką, lat trzydzieści jeden mającą, urodzoną we wsi Starawieś powiatu węgrowskiego, córką żyjących Feliksa i Zofii z Kamieńskich małżonków Wojty-rowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Wroniej pod numerem pięć tysię-cy pięćdziesiątym ósmym w parafii tutejszej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie ogłoszone w parafii Zbawiciela i tutejszej w dniach szóstym, trzy-nastym i dwudziestym maja roku bieżącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Obrząd religijny małżeństwa do-pełnionym został przez Księdza Jana Mochedę, Wikariusza tutejszego. Akt ten po przeczytaniu przez nowozaślubionych, świadków i nas podpisanym został.
________________________________________
Parafia p.w. św. Jana w Warszawie
Akt urodzenia Nr 623, Warszawa
Kazimiera Sztam - 17.09.1889
Zdarzyło się w Warszawie dziewiętnastego września (pierwszego października) tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku o godzinie szóstej po połud-niu. Stawił się Stanisław Sztam, urzędnik pocztowy, lat trzydzieści cztery, za-mieszkały w Warszawie pod numerem osiemdziesiąt osiem, w obecności Jakuba Sztam, kupca i Pawła Kaczorowskiego, dozorcy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Warszawie pią-tego (siedemnastego) września tego roku o godzinie pierwszej po południu z prawowitej jego małżonki Kazimiery Heleny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Kazimiera, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jakub Sztam i Julia Piasecka. Okazanie opóźnione z powodu pracy ojca. Akt ten przeczytany, przez nas, ojca i pierwszego świadka podpisany, drugi niepiśmienny.
________________________________________
Parafia p.w. Narodzenia NMP w Warszawie
Akt urodzenia Nr 196, Warszawa
Franciszka Bednarska - 27.03.1868
Działo się w Warszawie, w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dnia dwudziestego dziewiątego marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Leon Bednarski, majster szewski, lat trzydzieści dwa mający, w Warszawie pod numerem ośmset siedemdziesiąt przy ulicy Ogrodowej zamieszkały, w obecności Józefa Posobkiewicza i Piotra Gór-nego, majstrów szewskich po lat trzydzieści siedm mających, w Warszawie za-mieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, w Warszawie, w mieszkaniu jego dnia dwudziestego siódmego bieżącego miesiąca i roku, o go-dzinie szóstej rano z jego małżonki Małgorzaty z Sosnowskich, lat dwadzieścia sześć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dziś odbytym nadano imię Franciszka. Rodzicami jego chrzestnemi byli Józef Posobkiewicz z Wiktorią Dą-browską. Akt ten przeczytany ojcu i świadkom, przez tychże i nas podpisany został.
Ks. Onufry Osiński, Administrator Parafii
________________________________________
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie
Akt urodzenia Nr 165, Studzieniec
Bolesław Kwiatkowski - 06.06.1883
Zdarzyło się w mieście Mszczonowie dwudziestego piątego maja (szóstego czerwca) tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku, o godzinie ósmej wie-czorem. Stawił się Jakub Kwiatkowski, włościanin, lat dwadzieścia, zamieszkały we wsi Studzieniec, w obecności Adama Choińskiego, lat czterdzieści pięć i Jó-zefa Mendygrała, lat czterdzieści, włościan zamieszkałych we wsi Studzieniec, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Stu-dzieniec dwudziestego piątego maja (szóstego czerwca) tego roku, o godzinie drugiej po południu z prawowitej jego małżonki Małgorzaty z Słojewskich, lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Bolesław, a rodzicami chrzestnymi byli Maciej Kwiatkowski i Rozalia Słojewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, a następnie tylko przez nas podpisany.
Ks. Mar. Polkowski, Proboszcz Parafii Mszczonowskiej
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt zgonu Nr 54, Płock
Antoni Rokicki - 19.03.1841
Działo się w Płocku dnia ósmego (dwudziestego) marca tysiąc ośmset czter-dziestego pierwszego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Stawili się Wojciech Bromirski, obywatel, w wsi Załszynie, w obwodzie (?) guberni Płockiej zamiesz-kały, lat pięćdziesiąt i Walenty Wnętowiecki, dziadek kościelny, w Płocku za-mieszkały, lat siedmdziesiąt liczący i oświadczyli, że w dniu wczorajszym, o go-dzinie dziesiątej w wieczór umarł Antoni Rokicki, kawaler, w Płocku przy matce zostający, rok jeden liczący, syn Jadwigi Rokickiej, panny z Płocka. Po przeko-naniu się naocznie o zejściu Rokickiego akt ten przeczytany stawającym, przeze mnie i stawającego Wojciecha Bromirskiego został podpisany, zaś świadek Wnętowiecki pisać nie umie.
Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Płockiej

________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt zgonu Nr 303, Płock
Wawrzyniec Piński - 23.10.1837
Działo się w Płocku dnia dwunastego/dwudziestego czwartego października ty-siąc ośmset trzydziestego siódmego roku, o godzinie pierwszej po południu. Sta-wili się Małgorzata Pińska, obywatelka, lat trzydzieści sześć i Józef Sędzimier, wyrobnik, lat dwadzieścia trzy liczący, oboje w Płocku zamieszkali i oświad-czyli, że w dniu jedenastym/dwudziestym trzecim października roku bieżącego, o godzinie piątej po południu umarł Wawrzeniec Piński, kawaler, w Płocku przy matce zostający, lat sześć miesięcy sześć liczący, syn Piotra i Małgorzaty z Bąt-kowskich małżonków Pińskich, ojca też zmarłego, matki dotąd żyjącej i tu, w Płocku zamieszkały. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Pińskiego, akt ten przeczytany stawającym z których pierwsza jest matką zmarłego, przeze mnie Tylko został podpisany. Stawający zaś oboje, Pińska i Sędzimier pisać nie umieją.
Ksiądz Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Płockiej
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Michałowicach
Akt urodzenia Nr 45, Świdno
Franciszka Nienałtoska - 06.10.1833
Działo się w wsi Michałowice dnia dwunastego października tysiąc ośmset trzy-dziestego trzeciego roku, o godzinie dziewiątej przed południem. Stawił się Wincenty Nienałtoski, ekonom w Świdnie zamieszkały, lat czterdzieści cztery mający, w obecności Norberta Leonowicza, komisarza z Świdna, lat czterdzieści cztery, tudzież Ignacego Kiliana, gospodarza z Świdna, lat pięćdziesiąt mają-cych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Świdnie dnia szóstego paź-dziernika roku bieżącego, o godzinie dwunastej w nocy z jego małżonki Teresy z Malinoskich, lat trzydzieści ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Franciszka, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Norbert Leonowicz i Elżbieta Degurska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca i Leonowicza podpisany, świadek zaś drugi pisać nie umie.
Ks. Kazimierz Chabelski, Proboszcz Michałowicki

________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Michałowicach
Akt urodzenia Nr 15, Stryków
Józefa Nienałtoska - 17.03.1832
Działo się w wsi Michałowice dnia ośmnastego marca tysiąc ośmset trzydzieste-go drugiego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Wincenty Nienał-toski, leśniczy w Strykowie zamieszkały, lat czterdzieści trzy mający, w obecnoś-ci Augustyna Stępniaka, gospodarza w Otaląży zamieszkałego, lat dwadzieścia pięć, tudzież Stefana Skrzypka, gospodarza w Świdnie zamieszkałego, lat czter-dzieści trzy mających, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Strykowie dnia siedmnastego marca roku bieżącego, o godzinie drugiej po północy z jego małżonki Teresy z Malinoskich, lat trzydzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniany Augustyn Stępniak i Kata-rzyna Kotusińska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez ojca pod-pisany, świadkowie pisać nie umieją, przez nas został podpisany.
Ks. Kazimierz Chabelski, Proboszcz Michałowicki
________________________________________
Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie
Akt zgonu Nr 120, Warszawa
Eugenia Henryka Sztam - 01.12.1898
Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Przemienienia Pańskiego dnia dziewięt-nastego listopada (pierwszego grudnia) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Stanisław Sztam, zarzą-dzający domem i Wincenty (?), majster stolarski, pełnoletni, zamieszkali w War-szawie, i oświadczyli, że tu, w Warszawie, pod numerem dwieście siedemdzie-siątym szóstym, przy ulicy Freta, tego dnia, o godzinie czwartej rano umarła Eugenia Henryka Sztam, dziewczynka, jedenaście miesięcy mająca, urodzona w Warszawie, córka Stanisława i Kazimiery Heleny z Nienałtowskich małżon-ków Sztam. Po stwierdzeniu zgonu Eugenii Henryki Sztam, akt ten przeczytany obecnym, przez nas i przez nich podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Lipcach
Akt urodzenia Nr 17, Lipce
Henryk Napoleon Borowy - 10.07.1893
Zdarzyło się we wsi Lipce pierwszego (trzynastego) października tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Piotr Borowy, nauczyciel szkoły elementarnej w Lipcach zamieszkały, lat trzy-dzieści jeden, w obecności Jakuba Jarzemskiego i Floriana Sychowskiego, obyd-wóch pełnoletnich włościan w Lipcach zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Lipcach dwudziestego ósmego czerwca (dziesiątego lipca) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku, o godzinie piątej po północy z prawowitej jego małżonki Sylwestry z Nienałtow-skich, lat dwadzieścia osiem. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia przez miejscowego administratora dano imiona Henryk Napoleon, a rodzicami chrzestnymi jego byli Szczepan Borowy i Teodora Klimontowicz. Akt ten opóźniony z powodu choroby rodziców oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez oświadczającego tylko podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie
Akt urodzenia Nr 56, Rykały
Józef Niemiałtowski - 13.03.1826
Działo się w mieście Przybyszewie dnia dziewiętnastego marca tysiąc ośmset dwudziestego szóstego roku, o godzinie dziewiątej rano. Stawił się Wincenty Niemiałtowski, lat trzydzieści pięć mający, karczmarz w Rykałach zamieszkały, rodem z Dębówki z pod Sochaczewa, w obecności Andrzeja Radeckiego, mły-narza, lat czterdzieści i Stanisława Stefańskiego, lat pięćdziesiąt trzy liczącego, gospodarza, obudwóch w Rykałach zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone tu, w Rykałach dnia trzynastego bieżącego miesiąca i roku, o godzinie jedenastej przed południem z jego małżonki Teresy z Malinowskich, rodem z Wierszów z pod Kampinosa, także w Sochaczewskiem, lat dwadzieścia dziewięć mającej. Dziecięciu temu nadali rodzice imię Józef. Akt ten stawają-cemu i świadkom nieumiejącym pisać został przeczytany.
Ksiądz Maciej Olkowski, Proboszcz Przybyszewski
Chrzest dziecięcia tego z wody […] dla pewnych przyczyn rodzicom wiadomych odwleczony był do dalszego czasu, lecz gdy też dziecię nagle ciężko zachorowało ochrzciła je Franciszka Radecka, wdowa, lat sześćdziesiąt licząca, akuszerka w Rykałach zamieszkała, dnia trzydziestego tego miesiąca i roku.
Ksiądz Maciej Olkowski, Proboszcz Przybyszewski
________________________________________
Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie
Akt zgonu Nr 35, Rykały
Józef Niemiałtowski - 01.04.1826
Działo się w mieście Przybyszewie dnia trzeciego kwietnia tysiąc ośmset dwu-dziestego szóstego roku, o godzinie ósmej rano. Stawili się Wincenty Niemiał-towski, lat trzydzieści pięć mający, karczmarz i Andrzej Radecki, lat czterdzieści, młynarz, w Rykałach obadwa zamieszkali i oświadczyli, iż dnia pierwszego tego miesiąca i roku, o godzinie szóstej wieczorem umarł Józef, dni siedemnaście ma-jący syn rzeczonego Wincentego i Teresy z Malinowskich małżonków. Po prze-konaniu się naocznie o śmierci Niemiałtowskiego akt ten stawającym nieumieją-cym pisać został przeczytany.
Ksiądz Maciej Olkowski, Proboszcz Przybyszewski
________________________________________
Akt zgonu Wawrzyńca Bątkowskiego
Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy i Miasta Wojewódzkiego Płocka
Wiadomo czyni komu o tem wiedzieć należy, iż w aktach Stanu Cywilnego Gminy rzeczonej znajduje się następujący
Akt zejścia
Roku tysiącznego ośmsetnego czternastego dnia trzynastego miesiąca marca, o godzinie jedenastej przed południem przed nami, Pastorem Ewangelickim i Prezesem Konsystorza w Płocku, jako zastępcą Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Płockiej, Powiatu Wyszogrodzkiego w Departamencie Płockim stawili się Stanisław Bątkowski, bednarz, mający lat dwadzieścia cztery i Mikołaj Bątkowski, mający lat dwadzieścia dwa, obydwa w Płocku zamieszkali synowie zmarłego niżej wyrażonego i oświadczyli nam, iż dnia dziesiątego miesiąca i roku bieżącego, o godzinie wpół do szóstej wieczór w Żupie pod numerem czterysta czterdzieści pięć przy ulicy Nadwiślańskiej umarł Wawrzeniec Bątkow-ski, bednarz, mający lat siedmdziesiąt dziewięć, żonaty, rodem z wsi Umienina za Bielskiem, poczem akt niniejszy zejścia stawającym przeczytany został, które-go z nami podpisali, podpisano: Jan Karol (?), Zastępca Urzędnika Stanu Cy-wilnego, Stanisław Bątkowski, Mikołaj Bątkowski.
Wydając niniejszy ekstrakt za zgodność Onego z aktami Stanu Cywilnego Gminy Płockiej przy wyciśnięciu pieczęci urzędowej świadczę.
W Płocku, dnia 20 października Ksiądz Adam (?), Urzędnik Stanu Cywilnego
Podpisano przez nas tylko, Urzędnika, gdyż strona niniejszy dowód składająca pisać nie umie.________________________________________
Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Łaniętach
Akt urodzenia Nr 50, Łanięta
Olimpia Pawłowska - 15.07.1873
Zdarzyło się we wsi Łanięta pierwszego (trzynastego) lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Bronisław Pawłowski, lat dwadzieścia siedem, gorzelnik z Łanięt, w obecności Jakuba Wiśniewskiego, lat trzydzieści pięć i Piotra Cichulskiego, lat pięćdzie-siąt, robotników z Łanięt, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Łaniętach trzeciego (piętnastego) dnia bieżącego roku i mie-siąca, o godzinie jedenastej po północy z prawowitej jego małżonki Walerii z Dymarskich, lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dano imię Olimpia, a rodzicami chrzestnymi jego byli Tomasz Pawłowski i Antonina Kozłowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom, którzy pisać nie umieją prze-czytany, przez ojca i nas tylko podpisany.
Ks. Franciszek Marmo, Proboszcz
________________________________________

Urząd Stanu Cywilnego w Płocku
Akt małżeństwa Nr 10, Płock
Mikołaj Bątkowski & Ludwika Starra - 09.06.1820
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego, dnia dziewiątego miesiąca czerwca przed nami, Kasjerem Miasta Wojewódzkiego Płocka, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Płockiej Obwodu i Województwa Płockiego stawił się Mikołaj Bątkowski, kawaler, woźny przy Wydziale Skarbowym w Komisji Województwa Płockiego, w Płocku zamieszkały, mający lat dwadzieścia ośm podług złożonej u nas metryki wyjętej z ksiąg Kościoła Parafialnego Płocka, syn Wawrzyńca i Anastazji z Wierzbickich Bątkowskich małżonków już nieżyjących. Stawiła się także Ludwika Starra, panna w Płocku zamieszkała, mająca lat dwadzieścia je-den podług złożonego u nas aktu znania w miejsce metryki urodzenia, zdziałane-go przed Prezydentem Miasta Wojewódzkiego Płocka, córka Jana i Magdaleny z Konratów Starrów małżonków już nieżyjących, i złożyła nam ekstrakt urzędo-wy śmierci ojca swego wyjęty z Ksiąg Stanu Cywilnego Gminy Ewangelickiej Płockiej. Strony stawające żądają, ażebyśmy przystąpili do obchodu ułożonego między niemi małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego, to jest pierwsza dnia dwudziestego ósmego miesiąca maja, druga dnia czwartego miesiąca czerwca roku bieżącego, o godzinie dwu-nastej w południe. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło, my przejrzawszy wymienione papiery, z których okazuje się, iż formal-ności, jakich sprawa wymaga zachowane zostały, przychylając się przeto do żą-dania stron, po przeczytaniu onym i świadkom wyżej wyrażonych papierów, jako też Działu Szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą pobrać się z sobą? Na co, gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka ich jest wola, oświadczamy w imieniu prawa, iż Mikołaj Bątkowski, kawaler i Ludwika Starra, panna, połą-czeni są z sobą węzłem małżeństwa, czego spisaliśmy akt w przytomności Józefa Miaszkiewicza, trzydzieści jeden lat mającego i Jana Kantego Bojanowskiego, dwadzieścia jeden lat mającego, kancelistów z Komisji Województwa Płockiego, Andrzeja Nejguckiego, rachmistrza Komisji Wojewódzkiej, dwadzieścia cztery lat mającego i Franciszka Szczypiorskiego, rachmistrza Komisji Wojewódzkiej, dwadzieścia trzy lat mającego, wszystkich w Płocku zamieszkałych, który stawa-jącym przeczytany, przez strony w śluby wchodzące, świadków i nas, urzędnika podpisany został.
Adam Jędrzejewicz, Urzędnik Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt zgonu Nr 38, Płock
Józef Bątkowski - 27.02.1866
Działo się w mieście Płocku dnia ósmego marca tysiąc ośmset sześćdziesiątego szóstego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawili się Maciej Jezierski, dziennikarz Rządu Gubernialnego, lat czterdzieści ośm i Ludwik Rykowski, kan-celista Trybunału, lat czterdzieści pięć liczący, w Płocku zamieszkali i oświad-czyli, że w dniu dwudziestym siódmym lutego roku bieżącego, o godzinie trzeciej rano umarł Józef Bątkowski, sekretarz Komisji Włościańskiej, w Płocku za-mieszkały, lat czterdzieści dwa liczący, urodzony w mieście Szreńsku, syn niegdy Mikołaja i Ludwiki z Starrych małżonków Bątkowskich, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Mariannę z Jezierskich. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Bątkowskiego akt ten przeczytany stawającym, z których pierwszy jest teściem zmarłego, przez nich podpisany został.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Płocki
________________________________________
Parafia p.w. św. Bartłomieja w Płocku
Akt małżeństwa Nr 58, Płock
Józef Grzegorz Bątkowski & Marianna Jezierska - 24.08.1862
Działo się w mieście Płocku dnia dwudziestego szóstego sierpnia tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego roku, o godzinie piątej po południu. Wiadomo czyni-my, że w przytomności świadków Leonarda Lisowskiego, lat dwadzieścia ośm i Edmunda Chmielewskiego, lat dwadzieścia siedm mających, obudwóch urzęd-ników Rządu Gubernialnego, w Płocku zamieszkałych. Na dniu dwudziestym czwartym bieżącego miesiąca i roku, o godzinie siódmej wieczorem, w Kościele Księży Reformatów w Płocku zawarte zostało religijnie małżeństwo między Józefem Grzegorzem dwóch imion Bątkowskim, młodzianem, tłumaczem Rządu Gubernialnego Płockiego, urodzonym w mieście Szreńsku, Powiecie Mławskim, synem niegdy Mikołaja i Ludwiki z Starrych małżonków Bątkowskich, lat trzydzieści ośm mającym, w Płocku, przy ulicy Dominikańskiej zamieszkałym, a Marianną Jezierską, panną, urodzoną tu, w Płocku, córką Macieja Jezierskie-go, dziennikarza Rządu Gubernialnego i Józefy z Krzyżanowskich małżonków, w Płocku, przy ulicy Więziennej pod numerem setnym sześćdziesiątym szóstym zamieszkałych, lat siedmnaście, miesięcy dziewięć liczącą, przy rodzicach zosta-jącą. Małżeństwo to poprzedziła jedna tylko zapowiedź na dniu siedmnastym tegoż miesiąca i roku w Kościele Parafialnym Płockim ogłoszona, od dwóch zaś zapowiedzi wydany został indult pod dniem czternastym sierpnia roku bieżące-go, za numerem 1162 z Konsystorza Jeneralnego Płockiego. Zezwolenie dla no-wo zaślubionego do zawarcia małżeństwa przez Rząd Gubernialny pod dniem szóstym/ośmnastym sierpnia roku bieżącego, nr 42916 udzielone, w oryginale złożone zostało. Jako też zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa rodzi-ców nowo zaślubionej było oświadczone. Małżonkowie nowi oświadczają, iż nie zawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księ-dza Stanisława Zalewskiego, Kaznodzieję Zgromadzenia Księży Reformatów z upoważnienia miejscowego Proboszcza. Akt ten po odczytaniu przez nas i przez stawających podpisany został.
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior
________________________________________
Urząd Stanu Cywilnego w Szreńsku
Akt urodzenia Nr 8, Szreńsk
Ludwik Bądkowski - 11.01.1823
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego trzeciego, dnia piętnastego miesiąca stycznia, o godzinie jedenastej przed południem. Przed nami, Antonim Ługow-skim sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Szreńskiej w Obwodzie Mławskim, w Województwie Płockim. Stawił się sławetny Mikołaj Bądkowski, liczący lat trzydzieści, bednarz solny w żupie solnej zostający, i oka-zał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego pod numerem 112 dnia jedenastego miesiąca stycznia, o godzinie pierwszej po południu roku bie-żącego oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Ludwiki Stary, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Ludwik. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Józefa Rylkow-skiego, lat dwadzieścia dwa, ekspedytora płockiego, tudzież Jana Gutowskiego, lat dwadzieścia dwa, pisarza (?), w Szreńsku zamieszkałych. Akt niniejszy uro-dzenia stawającym przeczytany, przez nas, urzędnika i stawających podpisany został.
Antoni Ługowski, Urzędnik Stanu Cywilnego
________________________________________
Urząd Stanu Cywilnego w Szreńsku
Akt urodzenia Nr 28, Szreńsk
Józef Grzegorz Bądkowski - 01.03.1824
Roku tysiącznego ośmsetnego dwudziestego czwartego, dnia czwartego miesiąca marca, o godzinie ósmej z rana. Przed nami, Antonim Ługowskim, sprawującym obowiązki Stanu Cywilnego Gminy Szreńskiej w Obwodzie Mławskim, w Woje-wództwie Płockiem. Stawił się sławetny Mikołaj Bądkowski, liczący lat czter-dzieści, bednarz z Żupy Szreńskiej, w Szreńsku na pokomornym zamieszkały, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu jego dnia pierwsze-go miesiąca marca, o godzinie ósmej z rana roku bieżącego oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Ludwiki z Starych, mającej lat trzydzieści jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać mu imię Józef Grzegorz. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności sławetnych Józefa Czaplic-kiego, liczącego lat trzydzieści, sukiennika, tudzież Jana Czaplickiego, lat pięć-dziesiąt pięć, rzeźnika, obywateli w Szreńsku zamieszkałych. Akt niniejszy uro-dzenia stawającym przeczytany i przez nas, Urzędnika, gdyż stawający pisać nie umieją podpisany został.
Antoni Ługowski, Urzędnik Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy
Akt urodzenia Nr 81, Rzeczyca
Marianna Nienałtowska - 09.09.1837
Działo się we wsi Rzeczycy dnia dziesiątego września tysiąc osiemset trzy-dziestego siódmego roku, o godzinie dziewiątej w wieczór. Stawił się Wincenty Nienałtowski, karbowy we wsi Rzeczycy zamieszkały, lat czterdzieści osiem li-czący, w obecności Teodora Skapczyńskiego, lat pięćdziesiąt siedem, tudzież Łukasza Abelskiego, lat czterdzieści sześć, organisty i pisarza we wsi Rzeczycy zamieszkałych mających, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tu, we wsi Rzeczycy dnia dziewiątego bieżącego miesiąca i roku z jego małżonki Teresy z Malinowskich, lat trzydzieści osiem, o godzinie jedenastej w nocy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Marianna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wawrzyniec Bonikowski i Marian-na Niemcowa. Akt ten stawającym przeczytany, jako pisać umieją przez nich podpisany.
W zastępstwie Wielmożnego Ks. Kozłowskiego Ks. Rogoziński
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 101, Biała
Józefa Jankowska - 29.03.1858
Działo się w mieście Białej dnia piątego kwietnia tysiąc osiemset pięćdziesiąte-go ósmego roku, o godzinie szóstej nad wieczorem. Stawił się Szymon Jankow-ski, obywatel w Białej zamieszkały, lat trzydzieści jeden liczący, w obecności świadków Aleksandra Ryczera, lat trzydzieści pięć i Józefa Lipowskiego, lat dwadzieścia sześć liczących, obu obywateli w Białej zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Białej dnia dwudziestego dziewiątego ze-szłego miesiąca marca bieżącego roku, o godzinie dziesiątej przed południem z jego małżonki Marianny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym przez Księdza Leona Za-wadzkiego, Proboszcza miejscowego, nadane zostało imię Józefa, a rodzicami jego chrzesnemi byli Józef Nienałtowski, ekonom z Brzozówki i Karolina Bień-kowska, asystowali Aleksander Ryczer i Franciszka Gasparska. Akt ten stawają-cemu i świadkom przeczytany, podpisany został.
Za Proboszcza, Ksiądz Antoni Dołęgowski, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 118, Biała
Stanisław Szymon Jankowski - 29.04.1861
Działo się w mieście Białej dnia pierwszego maja tysiąc osiemset sześćdziesiąte-go pierwszego roku, o godzinie siódmej po południu. Stawił się Szymon Jankow-ski, obywatel w Białej zamieszkały, lat trzydzieści cztery mający, w obecności Józefa Ciszewskiego, lat trzydzieści jeden i Pawła Ryczera, lat dwadzieścia dzie-więć mających, obywateli tu, w Białej zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż takowe urodzone jest tu, w Białej, na dniu dwudziestym dziewiątym kwietnia roku bieżącego, o godzinie trzeciej rano z jego małżonki Marianny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Stanisława Dąbrowskiego, Kapucuna z Nowego Miasta odbytym nadane zostały imiona Stanisław Szymon, a rodzicami jego chrzestnemi byli Jan (?) i Marianna Jakubiak. Akt ten oświad-czającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany został.
Ksiądz Leon Zawadzki Proboszcz Parafii Bialskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 120, Biała
Franciszek Józef Jankowski - 26.03.1864
Działo się w mieście Białej dnia dwudziestego ósmego marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego czwartego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Szymon Jankowski, obywatel w Białej zamieszkały, lat trzydzieści ośm liczący, w obecności Stanisława Łypaczewskiego, kotlarza, lat czterdzieści siedem i Woj-ciecha Opackiego, obywatela, lat dwadzieścia sześć liczących, w Białej zamiesz-kałych, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, iż takowe urodzone jest w Białej na dniu dwudziestym szóstym marca roku bieżącego, o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Marianny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Byczyńskiego, Wikariusza miejscowego odbytym nadane zostały imiona Franciszek Józef, a rodzicami jego chrzestnemi byli Stanisław Łypaczewski i Ludwika Opacka. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas, ojca dziecięcia i świadka pierwszego podpisany został, świadek drugi pisać nie umie.
Ksiądz Leon Zawadzki Proboszcz Parafii Bialskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 189, Biała
Marianna Paulina Jankowska - 27.09.1856
Działo się w mieście Białej dnia drugiego października tysiąc osiemset pięć-dziesiątego szóstego roku, o godzinie szóstej nad wieczorem. Stawił się Szymon Jankowski, obywatel w Białej zamieszkały, lat dwadzieścia dziewięć liczący, w obecności świadków Szymona Bieńkowskiego, młynarza w Rosławowicach zamieszkałego, lat trzydzieści sześć i Józefa Ciszewskiego, obywatela z Białej, lat dwadzieścia pięć liczących, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w Białej dnia dwudziestego siódmego zeszłego miesiąca września bieżącego ro-ku, o godzinie drugiej po południu z jego małżonki Marianny z Nienałtowskich, lat dziewiętnaście mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiej-szym odbytym przez Księdza Antoniego Dołęgowskiego, Wikariusza miejscowe-go, nadane zostały imiona Marianna Paulina, a rodzicami jego chrzesnemi byli Szymon Bieńkowski i Paulina Panuwczyńska, asystowali Marceli Panuwczyński i Marianna Skupińska. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, podpisany został.
Za Proboszcza, Ksiądz Antoni Dołęgowski, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt urodzenia Nr 289, Biała
Helena Jankowska - 21.10.1865
Działo się w mieście Białej dnia dwudziestego dziewiątego października tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Szymon Jankowski, obywatel w Białej zamieszkały, lat trzydzieści ośm liczą-cy, w obecności Jana Seiglickiego, lat sześćdziesiąt pięć i Rocha Jakubiaka, lat sześćdziesiąt trzy liczących, sług kościelnych w Białej zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, iż takowe urodzone jest w Białej dnia dwudziestego pierwszego października roku bieżącego, o godzinie jedenastej przed południem z jego małżonki Marianny z Nienałtowskich, lat dwadzieścia ośm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Leona Zawadzkiego, Proboszcza miejscowego odbytym nadane zostało imię Helena, a rodzicami jego chrzestnemi byli Józef Nienałtowski, rządca wsi (?) i Anna Szulcowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i ojca dziecięcia podpisany został. Świadkowie pisać nie umieją.
Ksiądz Leon Zawadzki Proboszcz Parafii Bialskiej, Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt zgonu Nr 124, Biała
Helena Jankowska - 25.07.1868
Zdarzyło się w mieście Biała czternastego (dwudziestego szóstego) lipca tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawili się Andrzej Wolański, lat pięćdziesiąt i Ignacy Olsinkiewicz, lat pięćdziesiąt, obaj mieszczanie zamieszkali w mieście Biała i oświadczyli, że trzynastego (dwudziestego piątego) dnia bieżącego miesiąca i roku, o godzinie trzeciej po południu umarła w mieście Biała Helena Jankowska, dziecko, lat trzy, córka Szymona i żony jego Marianny z Nienałtowskich małżonków Janowskich. Akt ten obecnym przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. Eustachy Sobczak, Wikariusz Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt zgonu Nr 161, Biała
Marianna Jankowska - 25.09.1868
Zdarzyło się w mieście Biała piętnastego (dwudziestego siódmego) września tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawili się Józef Ciszewski, lat trzydzieści osiem i Aleksander Ryczer, lat czter-dzieści pięć, obaj rolnicy z miasta Biała i oświadczyli, że trzynastego (dwudzies-tego piątego) września bieżącego roku, o godzinie ósmej rano umarła w mieście Biała Marianna z Nienartowskich Jankowska, zamężna, lat trzydzieści, córka nieżyjącego Wincentego i Teresy z Malinowskich małżonków Nienartowskich, zostawiła po sobie owdowiałego męża Szymona Jankowskiego. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Marianny Jankowskiej akt ten obecnym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. Eustachy Sobczak, Wikariusz Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 153, Warszawa
Stanisław Szymon Jankowski & Zofia Joanna Pogorzałek - 30.05.1882
Zdarzyło się w Warszawie w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych osiem-nastego (trzydziestego) dnia maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy że w obecności świadków Edwarda Otto i Fryderyka Pajtel, obydwóch stolarzy zamieszkałych w Warsza-wie, pełnoletnich, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Stani-sławem Szymonem Jankowskim, kawalerem, stolarzem, lat dwadzieścia jeden, urodzonym w osadzie Biała w Powiecie Rawskim, synem nieżyjących Szymona i Marianny z Nienałtowskich małżonków Jankowskich, zamieszkałym w tutejszej parafii przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiątym siód-mym, i Zofią Joanną Pogorzałek, panną przy rodzicach, lat osiemnaście, uro-dzoną we wsi Karolinie w Powiecie Augustowskim, córką żyjących Jana i Marianny z Głowackich małżonków Pogorzałek, zamieszkałą w tutejszej pa-rafii w tymże domu przy ulicy Siennej. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii w dniach dwudziestym piątym kwietnia, siódmym, drugim (czternastym) i dziewiątym (dwudziestym pierwszym) maja tego roku. Ojciec panny młodej dał ustne pozwolenie i ten akt podpisał. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii za-ślubin dopełnił Ksiądz Władysław Zybler, tutejszy Wikariusz. Akt ten po przeczy-taniu przez nowożeńców, świadków, ojca niewiasty i nas podpisany.
Ks. Józef (?), Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 543, Warszawa
Eugenia Jankowska - 11.03.1890
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dwudzie-stego piątego dnia marca (szóstego kwietnia) tysiąc osiemset dziewięćdziesiąte-go roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Stanisław Jankowski, koło-dziej, lat dwadzieścia dziewięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc dziewięćdziesiątym drugim, litera J, w obecności Józefa Pogo-rzałek i Andrzeja Mianowskiego, obydwóch stolarzy, pełnoletnich, zamieszka-łych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dwudziestego siódmego dnia lutego (jedenastego marca) tego roku, o godzinie dziewiątej rano z niego i prawowitej jego małżonki Zofii z Pogorzałków, lat dwadzieścia sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Eugenia, a rodzicami chrzest-nymi jego byli Józef Pogorzałek i Magdalena Mianowska. Akt ten oświadczają-cemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 559, Warszawa
Henryka Stanisława Jankowska - 16.02.1899
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych dwudzie-stego pierwszego dnia marca (drugiego kwietnia) tysiąc osiemset dziewięćdzie-siątego dziewiątego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat trzydzieści dziewięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta sześćdziesiątym czwartym „E”, w obec-ności Henryka Otto, stolarza i Jana Pogorzałek, ślusarza, pełnoletnich, zamiesz-kałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodzi-ło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu czwartego(szesnastego) dnia lutego tego roku, o godzinie szóstej rano z prawowitej jego małżonki Zofii z Pogorzał-ków, lat trzydzieści sześć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano dwa imiona Henryka Stanisława, a rodzicami chrzestnymi jego byli Henryk Otto i Konstancja Zborowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 761, Warszawa
Natalia Jankowska - 13.04.1887
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych siedem-nastego (dwudziestego dziewiątego) dnia maja tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat dwadzieścia siedem, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc dziewięćdziesiątym drugim, litera J, w obecności Jana Pogorzałek, ślusarza i Piotra Wasiewicz, stolarza, obydwóch zamieszkałych w Warszawie, pełnoletnich, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu pierwszego (trzynastego) dnia kwietnia tego roku, o godzinie siódmej rano z niego i z prawowitej jego małżon-ki Zofii z Pogorzałków, lat dwadzieścia trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świę-tym udzielonym tego dnia dano imię Natalia, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Pogorzałek i Barbara Zabłoczna. Akt ten sporządzony po niewczasie z po-wodu zajęć rodziców chrzestnych oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1142, Warszawa
Edmund Jankowski - 19.08.1882
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych piątego (siedemnastego) dnia września tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, o godzinie piątej po południu. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat dwa-dzieścia jeden, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiątym siódmym, w obecności Otto Lomosz, piekarza i Julia-na Oszczepalińskiego, woźnego, obydwóch zamieszkałych w Warszawie, pełno-letnich, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu siódmego (dziewiętnastego) dnia sierpnia tego roku, o godzinie dwunastej w dzień z niego i z jego małżonki Zofii z Pogorzał-ków, lat osiemnaście. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym dano imię Edmund, a rodzicami chrzestnymi jego byli Otto Lomosz i Małgorzata Oszczepalińska. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca po przeczytaniu przez oświadczającego, świadków i nas podpisany.
Ks. Józef (?), Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1691, Warszawa
Sabina Jankowska - 05.05.1906
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych trzydzieste-go dnia lipca (dwunastego sierpnia) tysiąc dziewięćset szóstego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat czterdzieści sześć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta sie-demdziesiątym pierwszym, w obecności Józefa Jackowskiego i Józefa Pogorza-łek, stolarzy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie dwudziestego dru-giego dnia kwietnia (piątego maja) tego roku, o godzinie ósmej wieczorem z prawowitej jego małżonki Zofii z Pogorzałków, lat czterdzieści dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Sabina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Józef Jackowski i Katarzyna Pogorzałek. Akt ten opóźnio-ny z powodu nieobecności ojca oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1939, Warszawa
Leokadia Jankowska - 04.09.1892
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii Parafii Wszystkich Świętych trzynaste-go (dwudziestego piątego) dnia grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat trzydzieści jeden, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem tysiąc sto czterdziestym siódmym, litera G, w obecności Adama Bo-rowskiego i Bronisława Rurawskiego, obydwóch ślusarzy, pełnoletnich, za-mieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dwudziestego trzeciego dnia sierpnia (czwartego września) tego roku, o godzinie szóstej wieczorem z niego i prawowitej jego małżonki Zofii z Pogorzałków, lat dwadzieścia siedem. Dzie-cięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Leokadia, a rodzicami chrzestnymi jego byli Adam Borowski i Stefania Rurawska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 149, Warszawa
Edward Kraszewski & Sabina Jankowska - 31.03.1927
Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia trzydzies-tego pierwszego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku, o godzi-nie dziesiątej rano. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Bronisława Jankowskiego, piekarza i Władysława Szleczynger, handlowca, pełnoletnich za-mieszkałych w Warszawie, zawartym został w dniu dzisiejszym w kościele tutej-szym związek religijno-małżeński między Edwardem Kraszewskim, kawalerem, urzędnikiem, lat dwadzieścia mającym, urodzonym w parafii tutejszej, synem nieżyjącego Karola i żyjącej Anny z domu Albert małżonków Kraszewskich, za-mieszkałym w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem sześć tysięcy dwu-dziestym czwartym w parafii tutejszej, a Sabiną Jankowską, panną przy bracie, lat dwadzieścia mającą, urodzoną w parafii tutejszej, córką nieżyjących Stani-sława i Zofii z domu Pogorzałek małżonków Jankowskich, zamieszkałą w War-szawie przy ulicy Siennej pod numerem sześć tysięcy dwudziestym w parafii tu-tejszej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie ogłoszone w parafii tutejszej w dniach: dwudziestym, dwudziestym siódmym lutego i szóstym marca roku bie-żącego. Nowo zaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego nowo zaślubiony uzyskał od Powiatowej Komendy Uzupełnień w Warszawie pod dniem dwudziestym czwartym marca roku bieżącego za numerem osiemnaście tysięcy osiemset piątym/27 pob. Matka młodego i brat starszy młodej obecni przy akcie dali ustne zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego. Obrzęd religijny małżeństwa dopełnionym został przez Księdza Edwarda Zegarta, Wikariusza tutejszego. Akt ten po przeczytaniu przez nowo zaślubionych, świadków i nas podpisanym został.
Ks. (?)
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 191, Warszawa
Jan Skrzesiński & Eugenia Jankowska - 05.04.1920
Działo się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia piątego kwietnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, o godzinie piątej po południu. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Jana Studniarczyka, zecera i Stani-sława Kurpika, urzędnika państwowego, pełnoletnich zamieszkałych w Warsza-wie, zawartym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym religijny związek małżeński pomiędzy Janem Skrzesińskim, kawalerem, fryzjerem, lat trzydzieści jeden mającym, urodzonym w parafii tutejszej, synem nieżyjących Walentego i Józefy z Winnickich małżonków Skrzesińskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Krochmalnej pod numerem pięć tysięcy dziewięćset dziewiętnastym w pa-rafii św. Andrzeja, a Eugenią Jankowską, panną, krawcową, lat trzydzieści ma-jącą, urodzoną w parafii tutejszej, córką nieżyjącego Stanisława i żyjącej Zofii z Pogorzałków małżonków Jankowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem sześć tysięcy dwudziestym w parafii tutejszej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie ogłoszone w parafii św. Andrzeja i tutejszej w dniach: siódmym, czternastym i dwudziestym pierwszym marca roku bieżące-go. Nowo zaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie za-warli. Obrząd religijny małżeństwa pobłogosławionym został przez Księdza Eugeniusza Czajkowskiego, Wikariusza miejscowego. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytany, przez nich i nas podpisany został.
Ks. (?)
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 435, Warszawa
Kazimierz Penza & Leokadia Jankowska - 23.08.1914
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii Wszystkich Świętych dziesiątego (dwu-dziestego trzeciego) dnia sierpnia tysiąc dziewięćset czternastego roku, o godzi-nie dziesiątej rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Stefana Jankow-skiego, stolarza i Zygmunta Kwaśniewskiego, ślusarza, pełnoletnich, zamiesz-kałych w Warszawie, zawarto tego dnia w tutejszym kościele religijny związek małżeński między Kazimierzem Penza, kawalerem, giserem, lat dwadzieścia dwa, urodzonym w Warszawie, w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Pan-ny, synem żyjących Józefa i Felicji z Szymczyków małżonków Penza, zamieszka-łym w Warszawie przy ulicy Plac Witkowskiego pod numerem pięć tysięcy sześć-set pięćdziesiątym czwartym w tutejszej parafii, i Leokadią Jankowską, panną przy rodzicach, lat dwadzieścia jeden, urodzoną w tutejszej parafii, córka żyją-cych Stanisława i Zofii z Pogorzałków małżonków Jankowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Siennej pod numerem sześć tysięcy sto osiemdziesiątym trzecim w tutejszej parafii. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii w dniach trzynastym (dwudziestym szóstym), dwudziestym lipca (drugim) i dwudziestym siódmym lipca (dziewiątym sierpnia) tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Religijnej ce-remonii zaślubin dopełnił Ksiądz Seweryn Popławski, tutejszy Wikariusz. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 534, Warszawa
Franciszek Ksawery Szulc & Henryka Stanisława Jankowska - 10.08.1920
Działo się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia dzie-siątego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Edmunda Szulca, ślu-sarza i Władysława Markowskiego, przodownika, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek religijno-małżeński pomiędzy Franciszkiem Ksawerym Szulcem, kawalerem, po-licjantem, lat dwadzieścia dwa mającym, urodzonym w Drzewicy powiatu opo-czyńskiego, synem żyjących Edmunda i Teofili z Cegielskich małżonków Szulc, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem pięć tysięcy ośmset sześćdziesiątym ósmym w parafii tutejszej, a Henryką Stanisławą Jankowską, panną przy matce, lat dwadzieścia jeden mającą, urodzoną w Warszawie, w pa-rafii tutejszej, córka nieżyjącego Stanisława i żyjącej Zofii z Pogorzałków mał-żonków Jankowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Siennej pod nume-rem sześć tysięcy dwudziestym, w parafii tutejszej. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona w parafii tutejszej w dniu ósmym sierpnia roku bie-żącego. Od pozostałych zaś dwóch zapowiedzi nie ogłoszonych nowo zaślubieni uzyskali indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego pod dniem dziesią-tym sierpnia roku bieżącego za Nr 4730. Nowo zaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Obrząd religijny małżeństwa pobłogosła-wionym został przez Księdza Marcelego Kossakowskiego, Wikariusza miejsco-wego. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytany, przez nich i nas pod-pisanym został
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 597, Warszawa
Władysław Jankowski & Marianna Pęza - 26.08.1920
Działo się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dnia dwu-dziestego szóstego sierpnia tysiąc dziewięćset dwudziestego roku, o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków Józefa Penza, ślusarza i Stefana Jurkowskiego, stolarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, zawartym został w dniu dzisiejszym w kościele tutejszym związek religijno-małżeński pomiędzy Władysławem Jankowskim, kawalerem, pieka-rzem, lat dwadzieścia sześć mającym, urodzonym w Warszawie, w parafii świę-tej Barbary, synem nieżyjącego Stanisława i żyjącej Zofii z domu Pogorzałek małżonków Jankowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Siennej pod nu-merem sześć tysięcy dwudziestym, w parafii tutejszej, a Marianną Pęza, panną przy rodzicach, lat dwadzieścia cztery mającą, urodzoną w Warszawie, w para-fii świętego Jana, córką żyjących Józefa i Felicji z Szymczyków małżonków Pęza, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem tysiąc sto siedmdziesiątym czwartym, w parafii tutejszej. Małżeństwo to poprzedziły dwie zapowiedzie ogłoszone w parafii tutejszej w dniach piętnastym i dwudziestym drugim sierpnia roku bieżącego. Od pozostałej zaś jednej zapowiedzi nowo za-ślubieni uzyskali indult od Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego pod dniem dwudziestym piątym sierpnia roku bieżącego za Nr 5160. Nowo zaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Obrząd religijny małżeństwa pobłogosławionym został przez Księdza Marcelego Kossakowskie-go, Wikariusza miejscowego. Akt ten nowo zaślubionym i świadkom przeczytany, przez nich i nas podpisanym został.
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 681, Warszawa
Józef Jackowski & Natalia Jankowska - 10.11.1907
Zdarzyło się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych dwudziestego ósme- go dnia października (dziesiątego listopada) tysiąc dziewięćset siódmego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Pogorzałek, stolarza i Adama Jackowskiego, szewca, pełnoletnich, zamieszka-łych w Warszawie, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Józe-fem Jackowskim, kawalerem, stolarzem, lat dwadzieścia trzy, urodzonym w Gą-binie, w powiecie gostynińskim, synem nieżyjących Franciszka i Marianny z Karolusów małżonków Jackowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc czterysta dziewięćdziesiątym siódmym w tutejszej pa-rafii, i Natalią Jankowską, panną przy rodzicach, lat dwadzieścia, urodzoną w tutejszej parafii, córką żyjących Stanisława i Zofii z Pogorzałków małżonków Jankowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta siedemdziesiątym pierwszym w tutejszej parafii. Związek ten poprze-dziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii na dniach siódmym (dwu-dziestym), czternastym (dwudziestym siódmym) i dwudziestym pierwszym paź-dziernika (trzecim listopada) tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Ojciec niewiasty dał ustne pozwolenie na zawar-cie tego małżeństwa, o czym napisano. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Julian Biały, tutejszy Wikariusz. Akt ten nowożeńcom i świadkom prze-czytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie
Akt urodzenia Nr 55, Warszawa
Kazimierz Penza - 29.11.1891
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) stycznia tysiąc osiemset dziewięć-dziesiątego drugiego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Józef Pen-za, rzeźnik, lat dwadzieścia sześć, w obecności Feliksa Szymczyka, murarza i Stanisława Cieślińskiego, introligatora, obydwóch pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono przy ulicy Freta w domu po numerem trzysta trzydziestym ósmym siedem-nastego (dwudziestego dziewiątego) listopada ubiegłego roku, o godzinie dzie-wiątej rano z prawowitej jego małżonki Felicji z Szymczyków, lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Kazi-mierz, a rodzicami chrzestnymi jego byli Feliks Szymczyk i Sabina Cieślińska. Akt ten sporządzono po niewczasie z powodów domowych ojca, po czym oświad-czającemu i świadkom przeczytany, i tylko przez nas podpisany.
Ks. S. Dąbrowski
________________________________________
Parafia p.w. św. Jana w Warszawie
Akt urodzenia Nr 269, Warszawa
Marianna Penza - 29.01.1896
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii świętego Jana dwudziestego szóstego mar-ca (siódmego kwietnia) tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku, o go-dzinie trzeciej i pół po południu. Stawił się Józef Penza, rzeźnik, lat trzydzieści dwa, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Stare Misto pod numerem czterdzies-tym ósmym, w obecności świadków Wojciecha Gerbaczyńskiego, krawca i Wła-dysława Brzeskiego, kowala, obydwóch pełnoletnich w Warszawie zamieszka-łych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone tutaj, w Warszawie, w jego mieszkaniu siedemnastego (dwudziestego dziewiątego) stycznia tego roku, o godzinie jedenastej wieczorem z prawowitej jego małżonki Felicji z Szymczyków, lat trzydzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi jego byli Wojciech Gerba-czyński i Marianna Szymczyk. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca oświad-czającemu i świadkom przeczytany, a z powodu niepiśmienności ich przez nas tylko podpisany.
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 321, Warszawa
Wacław Jankowski - 20.01.1897
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych drugiego (czternastego) dnia lutego tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat trzy-dzieści sześć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta sześćdziesiątym czwartym „E”, w obecności Henryka Otto, stolarza i Czesława Rurawskiego, ślusarza, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warsza-wie, w jego mieszkaniu ósmego (dwudziestego) dnia stycznia tego roku, o godzi-nie czwartej po południu z prawowitej jego małżonki Zofii z Pogorzałków, lat trzydzieści jeden. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia da-no imię Wacław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Henryk Otto i Stefania Ru-rawska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez nas podpisany.
Ks. Wincenty Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1239, Warszawa
Stefan Jankowski - 07.08.1884
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych pierwszego (trzynastego) dnia września tysiąc osiemset osiemdziesiątego czwartego roku, o godzinie szóstej po południu. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat dwa-dzieścia cztery, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem tysiąc sto siedemdziesiątym, w obecności Edwarda Otto, czeladnika stolarskiego i Mi-chała Jamiołkowskiego, stróża, obydwóch pełnoletnich zamieszkałych w War-szawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu dwudziestego szóstego dnia lipca (siódmego sierpnia) bieżącego roku, o godzinie szóstej po południu z niego i z prawowitej jego małżonki Zofii z Pogorzałków, lat dwadzieścia. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Stefan, a rodzicami chrzestnymi jego byli Edward Otto i Anna Sznajder. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiś-miennym przeczytany, przez nas podpisany.
Ks. Władysław Zybler, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 2257, Warszawa
Edward Jan Kraszewski - 21.10.1906
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Świętych dwudzies-tego drugiego dnia października (czwartego listopada) tysiąc dziewięćset szóste-go roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawił się Karol Kraszewski, konduktor drogi żelaznej, lat dwadzieścia osiem, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pań-skiej pod numerem tysiąc dwieście trzydziestym trzecim, w obecności Stanisława Stefańskiego, ober konduktora drogi żelaznej i Zygmunta Sobieskiego, mistrza murarskiego, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie ósmego (dwudzies-tego pierwszego) dnia października tego roku, o godzinie jedenastej w dzień z prawowitej jego małżonki Anny z domu Albertt, lat dwadzieścia osiem. Dzie-cięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano dwa imiona Edward Jan, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanisław Stefański i Leokadia Sobieska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas pod-pisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 92, Warszawa
Tomasz Sułkowski & Wiktoria Gajecka - 21.10.1868
Zdarzyło się w Warszawie w parafii św. Aleksandra dziewiątego (dwudziestego pierwszego) października tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku, o go-dzinie szóstej wieczorem. Oświadczamy że w obecności Karola Frycz, cieśli, lat dwadzieścia pięć i Ignacego Tomaszewskiego, murarza, lat pięćdziesiąt, za-mieszkałych w Warszawie, tego dnia zawarto religijny związek małżeński między Tomaszem Sułkowskim, kawalerem, nadetatowym smarowniczym Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, zamieszkałym w Warszawie, w parafii Wszystkich Świętych, w domu pod numerem tysiąc pięćset pierwszym i drugim, urodzonym we wsi Domaniewicach, w powiecie olkuskim, synem Grzegorza, urzędnika i je-go żony Magdaleny urodzonej Kudel, lat trzydzieści, i Wiktorią Gajecką, panną przy rodzicach, zamieszkałą w tutejszej parafii, w domu pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym, litera „O”, urodzoną we wsi Ciszówce, w powiecie ol-kuskim, córką tutaj zamieszkałych Macieja, robotnika i jego żony Wiktorii z Za-wadzkich, lat dwadzieścia. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w obu parafiach czwartego, jedenastego i osiemnastego dnia października. No-wożeńcy oświadczają, że umowy przedmałżeńskiej nie zawarli. Pozwolenie obecnego osobiście przy akcie małżeństwa ojca niewiasty oświadczone ustnie. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Adolf Piętka, tutejszy Wikariusz. Akt ten przeczytany, następnie przez nowożeńca, drugiego świadka i nas pod-pisany. Nowo zaślubiona i pierwszy świadek niepiśmienni.
Ks. (?), Proboszcz
________________________________________
Parafia p.w. św. Barbary w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 108, Warszawa
Antoni Zygmunt Radzikowski & Aleksandra Józefa Sułkowska - 25.06.1895
Zdarzyło się w Warszawie trzynastego (dwudziestego piątego) czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego piątego roku, o godzinie jedenastej rano. Oświad-czamy że w obecności świadków Michała Śliwińskiego, obywatela i Tomasza Sułkowskiego, mechanika, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, zawarty tego dnia religijny związek małżeński między Antonim Zygmuntem dwóch imion Radzikowskim, lat dwadzieścia cztery, kawalerem, technikiem, rodem z Guberni Piotrkowskiej, powiatu i parafii Łask, synem prawowitych małżonków Emilia- na Radzikowskiego i Józefy z Barańskich, zamieszkałym w Warszawie pod nu-merem tysiąc czterysta czterdziestym piątym „W”, i Aleksandrą Józefą dwóch imion Sułkowską, lat osiemnaście, panną, urodzoną w Warszawie, w tutejszej parafii, córką prawowitych małżonków Tomasza Sułkowskiego i Wiktorii z Ga-jeckich, zamieszkałą w Warszawie przy rodzicach pod numerem tysiąc czterysta czterdziestym piątym „W”. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii dziewiątego, szesnastego i dwudziestego trzeciego czerwca te-go roku. Pozwolenie obecnego osobiście ojca nowo zaślubionej oświadczone ustnie. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Franciszek Toporski, tutej-szy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas i obecnych podpisany.
Ks. (?)
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 183, Warszawa
Tomasz Sułkowski & Helena Rozalia Nienałtowska - 25.02.1900
Zdarzyło się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych trzynastego (dwu-dziestego piątego) dnia lutego tysiąc dziewięćsetnego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Ignacego Nienałtowskiego i Jana Szymanowskiego, handlowców, pełnoletnich, zamieszkałych w Warsza-wie, zawarto tego dnia religijny związek małżeński między Tomaszem Sułkow-skim, wdowcem po Wiktorii z Gajewskich, zmarłej w Warszawie, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym ósmym, ślusarzem, lat pięćdziesiąt sześć, urodzonym w Dmaniewicach, w po-wiecie olkuskim, synem Grzegorza i Magdaleny z Kudelskich małżonków Suł-kowskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc pięćset pierwszym/drugim „A”, w tutejszej parafii, i Heleną Rozalią dwóch imion Nienałtowską, panną przy rodzinie, lat trzydzieści osiem, urodzoną w Brzozówce, w powiecie rawskim, córką Józefa i Franciszki z Mariańskich małżonków Nienałtowskich, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc czterysta osiemdziesiątym szóstym „G”, w tutejszej parafii. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej parafii na dniach trzydziestym stycznia (jedenastym), szóstym (osiemnastym) i trzynastym (dwu-dziestym piątym) lutego tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umowy przed-małżeńskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii zaślubin dopełnił Ksiądz Julian Biały, tutejszy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców i świadków podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Barbary w Warszawie
Akt urodzenia Nr 121, Warszawa
Aleksandra Józefa Sułkowska - 17.07.1876
Ulica Leopoldyny. Zdarzyło się w Warszawie, w Parafii Świętej Barbary jede-nastego (dwudziestego trzeciego) lipca tysiąc osiemset siedemdziesiątego szó-stego roku, o godzinie czwartej po południu. Stawił się osobiście Tomasz Sułkowski, pudler, lat trzydzieści sześć, w Warszawie przy ulicy Leopoldyny pod numerem tysiąc czterysta czterdziestym piątym „K” zamieszkały, w obecności Józefa Sawickiego, urzędnika Warszawsko-Wiedeńskiej i Bydgoskiej Drogi Że-laznej, lat trzydzieści siedem i Michała Roznerowicza, czeladnika zduńskiego, lat trzydzieści sześć, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeń-skiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie, w jego mieszkaniu piątego (siedemnastego) lipca bieżącego roku, o godzinie dziesiątej rano z prawowitej jego małżonki Wiktorii z Gajeckich, lat dwadzieścia pięć. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Aleksandra Józefa, a rodzi-cami chrzestnymi jego byli Józef Sawicki i Teodozja Sawicka. Akt ten po prze-czytaniu przez nas, oświadczającego i pierwszego świadka podpisany, drugi nie-piśmienny.
Ksiądz Adam Wyrzykowski, Administrator Parafii Świętej Barbary

Dopisek na marginesie: 2.9.49 N. 17876/S.C. Urząd Stanu Cywilnego Warszawa - Obwód I, L.dz. 019/15477/I-49 Urodzona zmarła dnia 25.III.1949 r. w Lublinie U.S.C. w Lublinie, Nr 532/49
________________________________________
Parafia p.w. Narodzenia NMP w Warszawie
Akt zgonu Nr 1228, Warszawa
Wiktoria Sułkowska - 01.11.1898
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny dwudziestego drugiego października (trzeciego listopada) tysiąc osiemset dzie-więćdziesiątego ósmego roku, o godzinie dziesiątej rano. Stawili się Stanisław Bień i Józef Parakura, obaj pracownicy Szpitala Ewangelickiego, pełnoletni, zamieszkali w Warszawie i oświadczyli, że tutaj, w Warszawie przy ulicy Karme-lickiej pod numerem dziesiątym w Szpitalu Ewangelickim dwudziestego paź-dziernika (pierwszego listopada) tego roku, o godzinie piątej wieczorem umarła Wiktoria Sułkowska z Gajeckich, zamężna, lat czterdzieści osiem, urodzona we wsi Ciszewka w powiecie olkuskim, córka Macieja i Wiktorii małżonków Gajeckich, zostawiając po sobie męża Tomasza. Po stwierdzeniu zgonu Wiktorii Sułkowskiej z Gajeckich akt ten przeczytany, przez nas podpisany.
Za Proboszcza, (?)
________________________________________
Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt małżeństwa Nr 480, Warszawa
Edmund Jankowski & Janina Choińska - 06.10.1907
Zdarzyło się w Warszawie, w kancelarii parafii św. Aleksandra dwudziestego trzeciego września (szóstego października) tysiąc dziewięćset siódmego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Oświadczamy że w obecności Stefana Jankowskie-go i Aleksandra Otto, stolarzy, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, tego dnia zawarty religijny związek małżeński między Edmundem Jankowskim, ka-walerem, stolarzem, lat dwadzieścia pięć, urodzonym w Warszawie, w parafii Wszystkich Świętych, synem Stanisława i Zofii z Pogorzałków małżonków Jan-kowskich, i Janiną Choińską, panną przy matce, lat osiemnaście, urodzoną w Warszawie, w tutejszej parafii, córką Teofila i Anny ze Ścigłowskich małżon-ków Choińskich, obojgiem zamieszkałych w Warszawie, pierwszym w parafii Wszystkich Świętych, przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta siedem-dziesiątym pierwszym, i drugim w tutejszej parafii, przy ulicy Nowogrodzkiej pod numerem tysiąc sześćset osiemnastym, litera „L”. Związek ten poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w obu parafiach dwudziestego piątego dnia sierpnia, pierwszego i ósmego dnia września tego roku. Nowożeńcy oświadczyli, że umo-wy przedmałżeńskiej miedzy sobą nie zawarli. Pozwolenie obecnej matki niepeł-noletniej niewiasty oświadczone ustnie. Religijnej ceremonii dopełnił Ksiądz Jan Kurzyna, miejscowy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowożeńców i świadków podpisany, matka niewiasty niepiśmienna.
________________________________________
Parafia p.w. św. Aleksandra w Warszawie
Akt urodzenia Nr 243, Warszawa
Janina Choińska - 08.03.1889
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii św. Aleksandra drugiego (czternastego) marca tysiąc osiemset osiemdziesiątego dziewiątego roku, o godzinie dwu- nastej w południe. Stawił się Teofil Choiński, dozorca, lat czterdzieści dziewięć, w Warszawie pod numerem tysiąc siedemset czterdziestym dziewiątym zamiesz-kały, w obecności Piotra Leszczyńskiego, sklepikarza i Rocha (?), służącego kościelnego, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w jego mieszkaniu dwudziestego czwartego lutego (ósmego marca) tego roku, o godzinie dziewiątej rano z prawowitej jego małżonki Anny ze Ścigłowskich, lat trzydzieści dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzie-lonym tego dnia dano imię Janina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Piotr Lesz-czyński i Anna Andrusiejczak. Akt ten po przeczytaniu przez nas tylko podpisany, ojciec i świadkowie niepiśmienni.
Ks. (?), Wikariusz Parafii św. Aleksandra
________________________________________
Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1333, Warszawa
Czesław Jankowski - 28.03.1908
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii Wszystkich Świętych trzydziestego dnia czerwca (trzynastego lipca) tysiąc dziewięćset ósmego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawił się Stanisław Jankowski, stolarz, lat czterdzieści osiem, za-mieszkały w Warszawie przy ulicy Śliskiej pod numerem tysiąc czterysta siedem-dziesiątym pierwszym, w obecności Ludwika Wiśniewskiego i Stefana Jankow-skiego, stolarzy, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie piętnastego (dwu-dziestego ósmego) dnia marca tego roku, o godzinie ósmej wieczorem z prawo-witej jego małżonki Zofii z Pogorzałków, lat czterdzieści trzy. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Czesław, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ludwik Wiśniewski i Marcela Słabik. Akt ten oświadcza-jącemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. J. Biały, Wikariusz
________________________________________
Parafia p.w. św. Stanisława w Warszawie
Akt urodzenia Nr 1848, Warszawa
Zygmunt Ireneusz Radzikowski - 20.10.1896
Zdarzyło się w Parafii Wolskiej trzeciego (piętnastego) listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Antoni Zygmunt dwóch imion Radzikowski, technik z Warszawy, lat dwadzieścia pięć, w obecności Dominika Budkowskiego, buchaltera i Jana Żmudzińskiego, fabrykanta, pełnoletnich z Warszawy, i okazał nam dziecię płci męskiej oświad-czając, że urodziło się ono w Warszawie pod numerem trzy tysiące sto siódmym ósmego (dwudziestego) października tego roku, o godzinie trzeciej rano z pra-wowitej jego małżonki Aleksandry Józefy z Sułkowskich, lat dwadzieścia. Dzie-cięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Zygmunt Ireneusz, a rodzicami chrzestnymi byli Dominik Budkowski i Józefa (?). Akt ten obecnym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.
Ks. W. Siewierski, Proboszcz Parafii Wolskiej
________________________________________
Parafia p.w. św. Wszystkich Świętych w Warszawie
Akt urodzenia Nr 2112, Warszawa
Józefa Jackowska - 15.11.1908
Zdarzyło się w Warszawie, w parafii Wszystkich Świętych szesnastego (dwu-dziestego dziewiątego) dnia listopada tysiąc dziewięćset ósmego roku, o godzi-nie czwartej po południu. Stawił się Józef Jackowski, stolarz, lat dwadzieścia pięć, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pańskiej pod numerem sześćdziesią-tym trzecim, w obecności Adama Jackowskiego, szewca i Stanisława Jankow-skiego, stolarza, pełnoletnich, zamieszkałych w Warszawie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono w Warszawie drugiego (piętna- stego) dnia listopada tego roku, o godzinie dziewiątej rano z prawowitej jego małżonki Natalii z Jankowskich, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imię Józefa, a rodzicami chrzestny-mi jego byli Adam Jackowski i Leokadia Jankowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.
Ks. W. Miechowicz, Wikariusz
Dopisek na marginesie:
Wymieniona w tym akcie Józefa Jackowska zawarła związek małżeński z Kazimierzem Józefem Bartnik w parafii tutejszej dnia 2.IV.1934 roku.
________________________________________
Parafia p.w. św. Stanisława w Warszawie
Akt urodzenia Nr 2255, Warszawa
Aleksandra Teodora Radzikowska - 09.11.1897
Zdarzyło się w Parafii Wolskiej szesnastego (dwudziestego ósmego) listopada tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego siódmego roku, o godzinie piątej po po-łudniu. Stawił się Antoni Zygmunt Radzikowski, urzędnik z Warszawy, lat dwadzieścia siedem, w obecności Stefana Radzikowskiego i Bolesława Bukowskiego, pełnoletnich przemysłowców z Warszawy, i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono dwudziestego ósmego października (dziewią-tego listopada) tego roku, o godzinie trzeciej rano z prawowitej jego małżonki Aleksandry Józefy z Sułkowskich, lat dwadzieścia dwa. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym udzielonym tego dnia dano imiona Aleksandra Teodora, a ro-dzicami chrzestnymi byli Stefan Radzikowski i Wiktoria Sułkowska. Akt ten obecnym przeczytany, przez nas podpisany.
Ks. W. Siewierski, Proboszcz Parafii Wolskiej
________________________________________
Parafia p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej Rawskiej
Akt małżeństwa Nr 42, Rosławowice
Szymon Jankowski & Marianna Nienałtowska - 04.11.1855
Działo się w mieście Białej dnia czwartego listopada tysiąc osiemset pięćdziesiątego piątego roku, o godzinie drugiej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności świadków Wincentego Gasparskiego, ekonoma w Białej za-mieszkałego, lat trzydzieści trzy i Jakuba Borowskiego, młynarza z Podbornego Młyna, lat czterdzieści liczących, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Szymonem Jankowskim, wdowcem po Elżbiecie z Cierniewskich, zmarłej w Białej dnia trzeciego października tysiąc osiemset pięćdzie-siątego piątego, jako zapewnia akt jej zejścia w księdze miejscowej spisany, oby-watelem w Białej zamieszkałym, synem Franciszka i Teresy z Młodniakowskich małżonków Jankowskich, austerników w Białej osiadłych, lat dwadzieścia dzie-więć liczącym, z Marianną Nienałtowską, panną, córką Wincentego Nienałtowskiego już nieżyjącego i Teresy z Malinowskich Nienałtowskich małżonków, w Rosławowicach na propinacji osiadłych, urodzoną w Rzeczycy dnia dziewiąte-go września tysiąc osiemset trzydziestego siódmego roku, jako metryka zapewnia wyjęta z ksiąg Kościoła Parafialnego Rzeczyckiego i do (?) załączona, lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach dwudziestym pierwszym, dwudziestym ósmym października i czwartym listopada bieżącego roku w Parafii Bialskiej, jako tez zezwolenie ustne matki nowo zaślu-bionej. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, że żadnej umowy przedślubnej z sobą nie zawarli. Ślub dawał i błogosławił Ksiądz Stanisław Piekarski, Proboszcz Sadkowski. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas i nowo zaślubionego podpisany został. Nowo zaślubiona i świadkowie pisać nie umieją.
Ksiądz Leon Zawadzki Dziekan Bialski, Proboszcz Parafii Bialskiej
________________________________________

p.w. sw. Wszystkich Swietych w Warszawie

Akt urodzenia Nr 1154, Warszawa

Jan Skrzesinski - 15.07.1889

Zdarzylo sie w Warszawie, w kancelarii parafii Wszystkich Swietych dziewiatego (dwudziestego pierwszego) dnia lipca tysiac osiemset dziewiecdziesiatego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Walenty Skrzesinski, handlowiec, lat czterdziesci piec, zamieszkaly w Warszawie przy ulicy Panskiej pod numerem tysiac dwiescie osiemnastym, w obecnosci Jana Sieczkowskiego, krawca i Franciszka Branskiego, slusarza, pelnoletnich, zamieszkalych w Warszawie, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Warszawie, w jego mieszkaniu trzeciego (pietnastego) dnia lipca ubieglego roku, o godzinie siódmej rano z niego i prawowitej jego malzonki Józefy z Winnickich, lat trzydziesci dwa. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imie Jan, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan Sieczkowski i Paulina Zwolinska. Akt ten opózniony z powodu zajec ojca oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, przez nich i przez nas podpisany.

Ks. J. Bialy, Wikariusz


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt malzenstwa Nr 11, Plock

Kajetan Dominik Dabkowski & Weronika Agata Batkowska - 13.02.1827

Dzialo sie w miescie Plocku dnia trzynastego lutego tysiac osmset dwudziestego siódmego roku, o godzinie jedenastej przed poludniem. Wiadomo czynimy, ze w przytomnosci swiadków Sylwestra Pilaszewskiego, chirurga, lat piecdziesiat piec i Tomasza Paprockiego, sekwestratora rzadowego, lat dwadziescia dziewiec majacych, obudwóch w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci zamieszkalych, na dniu dzisiejszym zawarte zostalo religijnie malzenstwo miedzy Kajetanem Dominikiem Dabkowskim, mlodzianem, dozorca przy wiezieniu, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci trzy zamieszkalym, urodzonym w miescie Plocku z Józefa i Elzbiety z Jedrzejewiczów malzonków Dabkowskich, obywatelów miasta Plocka, niegdy w miescie Plocku zamieszkalych, lecz juz obojga zmarlych, lat trzydziesci piec miesiecy szesc majacym, a panna Weronika Agata, córka Wawrzenca i Anastazji malzonków Batkowskich, obywatelów miasta Plocka, niegdy w miescie Plocku zamieszkalych, lecz juz obojga zmarlych, lat dwadziescia trzy miesiac jeden liczaca, w miescie Plocku zrodzona i w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci przy siostrze zostajaca. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzie w dniach drugim, czwartym i jedenastym lutego roku biezacego w Parafii Plockiej. Zezwolenie zadne ze strony rodziców, dziadów, bab nowo zaslubionej nie bylo, gdyz ci juz nie zyja. Równie i ze strony rodziców Kajetana Dominika Dabkowskiego zezwolenia nie bylo, gdyz jest pelnoletni. Tamowanie malzenstwa nie zaszlo. Malzonkowie nowi oswiadczaja, iz nie zawarli umowy przedslubnej. Akt ten stawajacym i swiadkom przeczytany, przez stawajacego Dabkowskiego i swiadków Pilaszewskiego i Paprockiego zostal podpisany, stawajaca zas Batkowska pisac nie umie.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 21, Plock

Weronika Agata Dabkowska - 04.02.1828

Dzialo sie w miescie Plocku dnia siódmego lutego tysiac osmset dwudziestego ósmego roku, o godzinie dziesiatej przed poludniem. Stawil sie Kajetan Dabkowski, dozorca wiezienia, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta dwadziescia osm zamieszkaly, lat trzydziesci szesc majacy, w obecnosci Sylwestra Pilaszewskiego, chirurga, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci trzy zamieszkalego, lat piecdziesiat piec i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkalego, lat czterdziesci cztery majacych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia czwartego lutego roku biezacego, o godzinie pierwszej po pólnocy z jego malzonki Weroniki Agaty z Badkowskich, lat dwadziescia trzy majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Hilarego Zawadzkiego, Proboszcza Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Weronika Agata, a rodzicami jego chrzesnemi byli Cyprian Slupecki, nadzorca wiezienia i Petronela Jedrzejewiczowa, Albin Pinko, profesor i Anna Slupecka. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przez tychze podpisany zostal.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


 

Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 57, Plock

Józef Hieronim Pininski - 19.03.1826

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego siódmego marca tysiac osmset dwudziestego szóstego roku, o godzinie pierwszej po poludniu. Stawil sie Piotr Pininski, w obowiazku sluzby lokaja zostajacy, tu, w Plocku zamieszkaly, lat trzydziesci jeden majacy, w obecnosci Sylwestra Pilaszewskiego, chirurga z Plocka, lat czterdziesci piec, tudziez Franciszka Kasinskiego, zakrystiana z Plocka, lat czterdziesci trzy majacych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dziewietnastego marca roku biezacego, o godzinie pierwszej po poludniu z jego malzonki Malgorzaty z Badkowskich, lat dwadziescia trzy majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Józef Hieronim, a rodzicami jego chrzesnemi byli Ksiadz Jan Gutowski, Wikariusz przy kosciele parafialnym plockim i Konstancja Zarembówna, panna. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byly ciagle zatrudnienia jego z obowiazku sluzby. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przez ojca wraz z swiadkami podpisany zostal.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 188, Plock

Ladyslaw Maurycy Dabkowski - 22.09.1829

Dzialo sie w miescie Plocku dnia pierwszego pazdziernika tysiac osmset dwudziestego dziewiatego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Kajetan Dabkowski, dozorca wiezienia detencyjnego, w Plocku przy ulicy Warszawskiej pod numerem dwiescie szescdziesiat osm zamieszkaly, lat trzydziesci siedm majacy, w obecnosci Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat czterdziesci szesc i Szymona Lazarskiego, sluzacego, lat dwadziescia osm majacych, obudwóch w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego drugiego wrzesnia roku biezacego, o godzinie dziesiatej wieczorem z jego malzonki Weroniki z Badkowskich, lat dwadziescia szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Gutowskiego, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Ladyslaw Maurycy, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wielmozni Karol Smolinski, asesor prawny Komisji Województwa Plockiego i Rozalia Budziszewska, pisarzowa. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byly zatrudnienia z obowiazku urzedowania. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przez tychze podpisany zostal.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 205, Plock

Franciszek Ksawery Pinski - 10.12.1827

Dzialo sie w miescie Plocku dnia czternastego grudnia tysiac osmset dwudziestego siódmego roku, o godzinie trzeciej po poludniu. Stawil sie Piotr Pinski, lokaj tu, w Plocku przy ulicy Warszawskiej pod numerem sto trzy zamieszkaly, lat trzydziesci dwa majacy, w obecnosci Wawrzenca Marankiewicza, dziadka koscielnego, lat osmdziesiat osm i Marcina Zwolskiego, dziadka koscielnego, lat piecdziesiat siedm liczacych, obudwóch w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dziesiatego grudnia roku biezacego, o godzinie piatej po poludniu z jego malzonki Malgorzaty z Butkowskich, lat dwadziescia szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Gutowskiego, Wikariusza przy kosciele parafialnym plockim odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Franciszek Ksawery, a rodzicami jego chrzesnemi byli Wojciech Hobrzynski, adwokat i Zuzanna Brzozowska. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przeze mnie i ojca stawajacego podpisany zostal. Swiadkowie zas Wawrzeniec Marankiewicz i Marcin Zwolski pisac nie umieja.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 237, Plock

Teodor Koronat Dabkowski - 08.11.1831

Dzialo sie w miescie Plocku dnia trzynastego listopada tysiac osmset trzydziestego pierwszego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Kajetan Dabkowski, wozny w Komisji Wojewódzkiej, w Plocku zamieszkaly, lat trzydziesci dziewiec majacy, w obecnosci Grzegorza Zientarskiego, pisarza, lat dwadziescia cztery i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat piecdziesiat jeden majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia ósmego listopada roku biezacego, o godzinie dziewiatej wieczór z jego malzonki Weroniki z Badkowskich, lat dwadziescia osm majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Franciszka Pinko, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Teodor Koronat, a rodzicami jego chrzestnemi byli Sylwester Pilaszewski i Zofia Chmielewska. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany i przez tychze zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 47, Plock

Józef Pininski - 24.02.1827

Dzialo sie w Plocku dnia dwudziestego szóstego lutego tysiac osmset dwudziestego siódmego roku, o godzinie dziesiatej przed poludniem. Stawil sie Piotr Pininski, lokaj, lat trzydziesci trzy i Malgorzata Pininska, lokajka, lat dwadziescia szesc liczacy, oboje w Plocku przy ulicy Kolegialnej pod numerem trzysta dwadziescia zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dwudziestym czwartym biezacego miesiaca, o godzinie czwartej po poludniu umarl Józef Pininski, tu, w Plocku przy rodzicach zamieszkaly, kwartalów trzy, miesiecy dwa liczacy, syn Piotra i Malgorzaty malzonków Pinskich z Plocka. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pininskiego akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem, druga zas matka zmarlego, przeze mnie tylko zostal podpisany. Stawajacy zas oboje pisac nie umieja.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 171, Plock

Salomea Pilaszewska - 01.06.1833

Dzialo sie w Plocku dnia pierwszego czerwca tysiac osmset trzydziestego trzeciego roku, o godzinie pierwszej po poludniu. Stawili sie Sylwester Pilaszewski, chirurg wojewódzki, lat piecdziesiat cztery i Maciej Laskowski, majster profesji szewskiej, lat trzydziesci cztery liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu pierwszym czerwca roku biezacego, o godzinie jedenastej przed poludniem umarla Salomea z Batkowskich z pierwszego malzenstwa Komosinska, z ostatniego cywilnie tylko polaczonego Pilaszewska, w Plocku zamieszkala, lat trzydziesci osm liczaca, córka Wawrzenca i Anastazji z Wierzbickich malzonków Batkowskich, bednarzy, niegdy w Plocku, w Zupie Solnej zamieszkalych, lecz juz obojga teraz niezyjacych, zostawiwszy po sobie owdowialego meza Sylwestra Pilaszewskiego w Plocku. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiej akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest mezem cywilnym zmarlej, przeze mnie i tychze zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 251, Plock

Magdalena Pilaszewska - 10.10.1833

Dzialo sie w miescie Plocku dnia jedenastego pazdziernika tysiac osmset trzydziestego trzeciego roku, o godzinie trzeciej po poludniu. Stawili sie Sylwester Pilaszewski, chirurg, lat piecdziesiat cztery i Franciszek Kasinski, zakrystian, lat piecdziesiat trzy liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dziesiatym pazdziernika roku biezacego, o godzinie czwartej po poludniu umarla Magdalena Pilaszewska, panna, w Plocku przy ojcu zostajaca, kwartaly trzy liczaca, córka Sylwestra dotad zyjacego i Salomei z Batkowskich juz zmarlej malzonków Pilaszewskich. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiej akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem zmarlej, i przez nich zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 15, Plock

Wilhelm Hilariusz Pilaszewski - 10.01.1831

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego trzeciego stycznia tysiac osmset trzydziestego pierwszego roku, o godzinie siódmej w wieczór. Stawil sie Sylwester Pilaszewski, chirurg miejski, w Plocku przy ulicy Grodziskiej pod numerem trzydziesci dziewiec zamieszkaly, lat piecdziesiat jeden majacy, w obecnosci Mateusza Bogdanskiego, organisty, lat trzydziesci szesc i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat piecdziesiat jeden majacych, obydwóch w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dziesiatego stycznia roku biezacego, o godzinie ósmej w wieczór z jego malzonki Salomei z Batkowskich, lat trzydziesci szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Gulowskiego, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Wilhelm Hilariusz, a rodzicami jego chrzestnemi byli Franciszek Borucki i Ludwika Ostrowska, Franciszek Kasinski i Marianna Borucka. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzadu religijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany i przez tychze zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 48, Plock

Kazimierz Adrian Józef Pilaszewski - 06.03.1827

Dzialo sie w miescie Plocku dnia osmnastego marca tysiac osmset dwudziestego siódmego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Sylwester Pilaszewski, chirurg, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci piec zamieszkaly, lat piecdziesiat piec majacy, w obecnosci Jana Kasinskiego, organisty, lat czterdziesci siedm, tudziez Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat czterdziesci cztery majacych, obudwóch w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia szóstego marca roku biezacego, o godzinie drugiej po pólnocy z jego malzonki Salomei z Batkowskich, lat dwadziescia szesc majacej, cywilnie tylko polaczonej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Hilarego Zawadzkiego, Proboszcza Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Kazimierz Adrian Józef, a rodzicami jego chrzestnemi byli Jacenty Przedpelski, wozny Trybunalu i Marianna Borucka, obywatelka miasta Plocka, Franciszek Borucki, obywatel miasta Plocka i Franciszka Przedpelska, wozna. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczyta-ny, przez nich podpisany zostal.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 112, Plock

Florentyna Dabkowska - 02.05.1835

Dzialo sie w miescie Plocku dnia drugiego (czternastego) maja tysiac osmset trzydziestego piatego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie Kajetan Dabkowski, wozny Komisji Wojewódzkiej, w Plocku zamieszkaly, lat czterdziesci piec majacy, w obecnosci Tomasza Paprockiego, lat trzydziesci osm i Jana Trojanowskiego, lat czterdziesci majacych, obudwóch policjantów w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego kwietnia (drugiego maja) roku biezacego, o godzinie trzeciej po poludniu z jego malzonki Weroniki z Batkowskich, lat trzydziesci majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Gutowskiego, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostalo imie Florentyna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wielmozni Antoni Mierzejewski, pisarz Komory Konsumowej i Honorata Jedrzejewicz. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany i przez tychze zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 164, Plock

Hilariusz Hilary Pilaszewski - 13.01.1829

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego wrzesnia tysiac osmset dwudziestego dziewiatego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawil sie Sylwester Pilaszewski, chirurg miejski, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci trzy zamieszkaly, lat czterdziesci osm majacy, w obecnosci Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat czterdziesci szesc i Szymona Lazarskiego, sluzacego, lat dwadziescia osm majacych, obudwóch w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia trzynastego stycznia roku biezacego, o godzinie dziesiatej przed poludniem z jego malzonki cywilnie tylko polaczonej Salomei z Badkowskich, lat trzydziesci szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Gutowskiego, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Hilariusz Hilary, a rodzicami jego chrzestnemi byli Franciszek Borucki, obywatel i Marianna Cukrowa, obywatelka, Piotr Bandrowski, chirurg i Marianna Borucka, obywatelka. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byly zatrudnienia obowiazku urzedowania. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przez tychze podpisany zostal.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 167, Plock

Marian Pinski - 29.07.1834

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego sierpnia tysiac osmset trzydziestego czwartego roku, o godzinie ósmej wieczorem. Stawila sie Marianna Szwartz, akuszerka w Plocku zamieszkala, lat piecdziesiat jeden majaca, w obecnosci Walentego Makowskiego, lat trzydziesci osm i Józefa Winnickiego, lat trzydziesci szesc majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych zolnierzy z Korpusu Weteranów, i okazala nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego dziewiatego lipca roku biezacego, o godzinie siódmej wieczorem z Malgorzaty z Batkowskich Pinskiej, wdowy, lat trzydziesci dziewiec majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Franciszka Strzalkowskiego, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostalo imie Marian, a rodzicami jego chrzestnemi byli Walenty Makowski i Ewa Komosinska, Józef Winnicki i Jadwiga Sarnowska. Akt ten stawajacej akuszerce i swiadkom przeczytany, przeze mnie tylko zostal podpisany, stawajaca zas Szwartzowa oraz swiadkowie Makowski i Winnicki pisac nie umieja.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 204, Plock

Magdalena Sylwestyna Pilaszewska - 29.12.1832

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego pazdziernika tysiac osmset trzydziestego trzeciego roku, o godzinie szóstej po poludniu. Stawil sie Sylwester Pilaszewski, chirurg w Plocku zamieszkaly, lat piecdziesiat cztery majacy, w obecnosci Wojciecha Domanskiego, kominiarza, lat trzydziesci dziewiec i Jana Zaborskiego, rybaka, lat czterdziesci szesc majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego dziewiatego grudnia roku zeszlego, o godzinie jedenastej w nocy z jego malzonki Salomei z Batkowskich, lat trzydziesci szesc majacej, na teraz juz zmarlej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Franciszka Strzalkowskiego, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Magdalena Sylwestyna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Wojciech Domanski i Anna Zaborska, Jan Zaborski i Katarzyna Domanska. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byla niebytnosc jego w domu. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany i przez tychze zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 16, Plock

Kazimierz Adrian Józef Pilaszewski - 29.01.1828

Dzialo sie w Plocku dnia trzydziestego stycznia tysiac osmset dwudziestego ósmego roku, o godzinie dziesiatej przed poludniem. Stawili sie Sylwester Pilaszewski, chirurg, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta trzydziesci trzy zamieszkaly, lat piecdziesiat piec i Kajetan Dabkowski, dozorca wiezienny, w Plocku przy ulicy Wieziennej pod numerem trzysta dwadziescia osm zamieszkaly, lat trzydziesci piec liczacy i oswiadczyli, ze w dniu dwudziestym dziewiatym biezacego miesiaca, o godzinie czwartej po poludniu umarl Kazimierz Adrian Józef Pilaszewski, tu, w Plocku przy rodzicach zamieszkaly, miesiecy dziewiec liczacy, syn Sylwestra i Salomei z Badkowskich malzonków Pilaszewskich z Plocka. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiego akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem zmarlego, i przez nich zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 196, Plock

Hilariusz Hilary Pilaszewski - 21.10.1829

Dzialo sie w Plocku dnia dwudziestego pierwszego pazdziernika tysiac osmset dwudziestego dziewiatego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawili sie Sylwester Pilaszewski, chirurg miejski, w Plocku przy ulicy Rynek Starego Miasta pod numerem piatym zamieszkaly, lat czterdziesci dziewiec i Maciej Sendzimir, dziadek koscielny, w Plocku przy ulicy Dobrzynskiej pod numerem dziewiecdziesiat jeden zamieszkaly, lat siedmdziesiat jeden liczacy i oswiadczyli, ze w dniu dwudziestym pierwszym biezacego miesiaca, o godzinie trzeciej rano umarl Hilariusz Hilary, kawaler, tu, w Plocku przy rodzicach zostajacy, kwartaly trzy i tygodni dwa liczacy, syn Sylwestra i Salomei z Batkowskich, cywilnie polaczonych malzonków Pilaszewskich. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiego akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem zmarlego, i przez nich zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 588, Plock

Piotr Pinski - 23.12.1831

Dzialo sie w Plocku dnia dwudziestego czwartego grudnia tysiac osmset trzydziestego pierwszego roku, o godzinie jedenastej z rana. Stawili sie Malgorzata Pinska, wyrobnica, lat trzydziesci i Jan Luszczewski, mularz, lat trzydziesci szesc liczacy, oboje w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dwudziestym trzecim grudnia roku biezacego, o godzinie ósmej wieczór umarl Piotr Pinski, zonaty, wyrobnik w Plocku zamieszkaly, lat trzydziesci dziewiec liczacy, syn rodziców Pinskich z imion niewiadomych, zostawiwszy po sobie owdowiala zone Malgorzate z Batkowskich w Plocku. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pinskiego akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwsza jest zona zmarlego, przeze mnie tylko zostal podpisany, stawajacy zas oboje Pinska i Luszczewski pisac nie umieja.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt malzenstwa Nr 36, Plock

Jan Nowaczewski & Ewa Agnieszka Komosienska - 23.10.1836

Dzialo sie w miescie Plocku dnia jedenastego (dwudziestego trzeciego) pazdziernika tysiac osmset trzydziestego szóstego roku, o godzinie szóstej wieczór. Wiadomo czyniemy, ze w przytomnosci swiadków Hipolita Komosienskiego, zduna, lat dwadziescia szesc i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat piecdziesiat szesc majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, na dniu dzisiejszym w Kosciele Parafialnym Plockiem przed Ksiedzem Hilarem Zawadzkiem, Proboszczem tegoz kosciola zawarte zostalo religijnie malzenstwo miedzy Janem Nowaczewskiem, kawalerem, czeladnikiem profesji zdunskiej w Plocku zamieszkalym, urodzonym we wsi Lasotkach, Obwodzie Lipnowskim, Województwie Plockiem, Parafii Siecienskiej, z Wladyslawa i Anastazji z Kozlowskich malzonków Nowaczewskich, gospodarzy niegdy w wspomnionej wsi Lasotkach zamieszkalych, lecz juz obojga zmarlych, lat dwadziescia piec miesiecy dziewiec majacym, a panna Ewa Agnieszka, córka Franciszka i Salomei z Batkowskich malzonków Komosienskich, obywateli niegdy tu, w Plocku zamieszkalych, lecz juz obojga zmarlych, lat dwadziescia liczaca, tu, w miescie Plocku zrodzona i przy swej babce zostajaca. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzie w dniach dwudziestym wrzesnia (drugim pazdziernika), dwudziestym siódmym wrzesnia (dziewiatym pazdziernika) i czwartym (szesnastym) pazdziernika roku biezacego w Parafii Plockiej Rzymsko-Katolickiej. Zezwolenie tak z strony rodziców nowo zaslubionej, jako tez i z strony rodziców Jana Nowaczewskiego, jako juz zmarlych zadne nie bylo. Tamowanie malzenstwa nie zaszlo. Malzonkowie nowi oswiadczaja, iz nie zawarli umowy przedslubnej. Akt ten stawajacym i swiadkom przeczytany, przeze mnie, stawajaca i swiadków zostal podpisany, stawajacy zas Jan Nowaczewski, kawaler, pisac nie umie.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 73, Plock

Marianna Celestyna Dabkowska - 06.04.1837

Dzialo sie w miescie Plocku dnia czwartego (szesnastego) kwietnia tysiac osmset trzydziestego siódmego roku, o godzinie szóstej po poludniu. Stawil sie Kajetan Dabkowski, wozny Rzadu Gubernialnego w Plocku zamieszkaly, lat czterdziesci siedm majacy, w obecnosci Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat piecdziesiat siedm i Macieja Sendzimira, dziadka koscielnego, lat siedmdziesiat trzy majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego piatego marca (szóstego kwietnia) roku biezacego, o godzinie drugiej po poludniu z jego malzonki Weroniki z Batkowskich, lat trzydziesci jeden majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Franciszka Strzalkowskiego, Wikariusza Kosciola Parafialnego Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Marianna Celestyna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Antoni Klemkowski, Murgrabia Rzadu Gubernialnego i Marianna Klemkowska, jego malzonka. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, i przez tychze zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 23, Plock

Kajetan Dabkowski - 01.02.1838

Dzialo sie w Plocku dnia dwudziestego pierwszego stycznia (drugiego lutego) tysiac osmset trzydziestego ósmego roku, o godzinie ósmej rano. Stawili sie Tomasz Paprocki, (?) policji, lat czterdziesci i Józef Wernik (?), pisarz, lat dwadziescia trzy liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dwudziestym stycznia (pierwszym lutego) roku biezacego, o godzinie dziewiatej w wieczór umarl Kajetan Dabkowski, zonaty, wozny Rzadu Gubernialnego Plockiego, w Plocku zamieszkaly, lat czterdziesci osm liczacy, syn rodziców z imion niewiadomych, zostawiwszy po sobie owdowiala zone Weronike z Batkowskich i piecioro dzieci, to jest: Weronike, Wladyslawa, Teodora, Florentyne i Marianne w Plocku. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Dabkowskiego akt ten przeczytany stawajacym i przez nich zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 326, Plock

Marian Pinski - 20.12.1835

Zdarzylo sie w Plocku dnia dziewiatego (dwudziestego pierwszego) grudnia tysiac osmset trzydziestego piatego roku, o godzinie trzeciej po poludniu. Stawili sie Marcin Zwolski, lat szescdziesiat dwa i Wawrzeniec Marankiewicz, lat dziewiecdziesiat jeden liczacy, obadwaj dziadkowie koscielni w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu ósmego (dwudziestego) grudnia roku biezacego, o godzinie dziewiatej z rana umarl Marian Pinski, kawaler, w Plocku przy matce zostajacy, lat dwa liczacy, syn Malgorzaty Pinskiej, wdowy, w Plocku zamieszkaly. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pinskiego akt ten przeczytany stawajacym, przeze mnie tylko zostal podpisany, stawajacy zas obadwaj Zwolski i Marankiewicz pisac nie umieja.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt malzenstwa Nr 36, Plock

Piotr Pawel Sniegocki i Florentyna Dabkowska - 24.05.1853

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwunastego (dwudziestego czwartego) maja tysiac osmset piecdziesiatego trzeciego roku, o godzinie szóstej z rana. Wiadomo czyniemy, ze w przytomnosci swiadków Józefa Sobieskiego, protokólisty Sadu Poprawczego Plockiego, lat trzydziesci i Jana Wojciechowskiego, zegarmistrza, lat czterdziesci jeden majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, na dniu dzisiejszym w kosciele parafialnym plockim przed Ksiedzem Janem Zawadzkim, Wikariuszem tegoz kosciola zawarte zostalo religijnie malzenstwo miedzy Piotrem Pawlem Sniegockim, kawalerem, kancelista Magistratu Miasta Plocka, w Plocku zamieszkalym, urodzonym w wsi Sniegocinie, parafii zagrobskiej, po-wiecie plockim, z niegdy Kazimierza i Marianny z Karwowskich malzonków Sniegockich, lat czterdziesci majacym, a panna Florentyna, córka Kajetana juz zmarlego i Weroniki z Batkowskich tu, w Plocku zamieszkalej malzonków Dabkowskich, lat osmnascie liczaca, tu, w Plocku zrodzona i przy matce zostajaca. Malzenstwo to poprzedzila jedna tylko zapowiedz w dniu dziewietnastym kwietnia (pierwszym maja) roku biezacego w parafii plockiej, od dwóch zas Konsystorz Jeneralny Plocki pod dniem dwudziestym ósmym kwietnia roku biezacego za numerem 536 dyspensowal. Jako tez zezwolenie ustne obecnej aktowi malzenstwa matki nowo zaslubionej bylo oswiadczone. Z strony zas Piotra Sniegockiego pozwolenie Rzadu Gubernialnego Plockiego pod dniem 8/20 maja roku biezacego, numero 97733/4699 bylo udzielone. Tamowanie malzenstwa nie zaszlo. Malzonkowie nowi oswiadczaja, iz nie zawarli umowy przedslubnej. Akt ten sta-wajacym i swiadkom przeczytany, przez nas, stawajacych i swiadków podpisany zostal.

Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 75, Plock

Sylwester Pilaszewski - 03.03.1841

Dzialo sie w Plocku dnia dziesiatego (dwudziestego drugiego) kwietnia tysiac osmset czterdziestego pierwszego roku, o godzinie jedenastej przed poludniem. Stawili sie Wojciech Domanski, obywatel, lat czterdziesci siedm i Ignacy Pleszynski, chirurg, lat czterdziesci liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dziewietnastym lutego (trzecim marca) roku biezacego, o godzinie szóstej z rana umarl Sylwester Pilaszewski, zonaty, chirurg miejski w Plocku zamieszkaly, lat szescdziesiat liczacy, syn z rodziców z imion niewiadomych, zostawiwszy po sobie owdowiala zone Terese z Szestrzynskich Pilaszewska i dwie córki, Barbare Wyszomirska, wdowe i Marianne, panne, w Ploc-ku. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiego akt ten przeczytany stawajacym i przez nich zostal podpisany.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 238, Plock

Marianna Dabkowska - 13.11.1839

Dzialo sie w Plocku dnia drugiego (czternastego) listopada tysiac osmset trzydziestego dziewiatego roku, o godzinie dwunastej w poludnie. Stawili sie Weronika Dabkowska, wdowa, wozna, lat trzydziesci trzy i Franciszek Bielecki, stróz, lat czterdziesci szesc liczacy, oboje w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu pierwszym (trzynastym) listopada roku biezacego, o godzinie ósmej z rana umarla Marianna Dabkowska, panna, w Plocku przy matce zostajaca, lat dwa miesiecy dziesiec liczaca, córka Kajetana i Weroniki z Batkowskich malzonków Dabkowskich, ojca juz zmarlego, matki zas dotad zyjacej. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Dabkowskiej akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwsza jest matka zmarlej, przeze mnie tylko zostal podpisany, stawajacy zas oboje Dabkowska i Bielecki pisac nie umieja.

Ks. Hilary Zawadzki, Proboszcz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 135, Plock

Joanna Pilaszewska - 25.05.1851

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego siódmego maja (ósmego czerwca) tysiac osmset piecdziesiatego pierwszego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Stawil sie Fortunat Pilaszewski, piekarz w Plocku zamieszkaly, lat dwadziescia dziewiec majacy, w obecnosci Konstantego Sztam, kancelisty Sadu Kryminalnego, lat trzydziesci i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat siedmdziesiat majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia trzynastego (dwudziestego piatego) maja roku biezacego, o godzinie trzeciej z rana z jego malzonki Zuzanny z Duchniewiczów, lat dwadziescia siedm majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Konstantego Rejchel, Wikariusza Kosciola Parafialnego Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostalo imie Joanna, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyzej wyrazony Konstanty Sztam i Anna Chomencka. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przez nas, stawajacego i swiadków podpisany zostal.

Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt malzenstwa Nr 66, Plock

Fortunat Rudolf Pilaszewski i Zuzanna Dorota Duchniewicz - 08.10.1843

Dzialo sie w miescie Plocku dwudziestego szóstego wrzesnia (ósmego pazdziernika) tysiac osmset czterdziestego trzeciego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Wiadomo czynimy, ze w przytomnosci swiadków Franciszka Slupkowskiego, woznego Dyrekcji Kredytowej, lat piecdziesiat dwa i Jana Majewskiego, poslugacza tejze Dyrekcji, lat czterdziesci piec majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, na dniu dzisiejszym w Kosciele Parafialnym Plockim przed Ksiedzem Marcelem de la Grange, Wikariuszem tegoz Kosciola zawarte zostalo religijnie malzenstwo miedzy Fortunatem Rudolfem Pilaszewskim, kawalerem, czeladnikiem piekarskim w Plocku zamieszkalym, urodzonym tu, w Plocku z Sylwestra i Salomei malzonków Pilaszewskich, niegdy tu, w Plocku zamieszkalych, lecz juz obojga zmarlych, lat dwadziescia jeden majacym, a panna Zuzanna Dorota, córka Józefa i Józefy z Miarkiewiczów malzonków Duchniewiczów, niegdy w wsi Szulmierzu, Powiecie Przasnyskim Guberni Plockiej zamieszka-lych, lecz juz obojga niezyjacych, lat dwadziescia jeden liczaca, w tejze wsi Szulmierzu Parafii Koziczynek zrodzona, a teraz tu, w Plocku, w sluzbie zostajaca. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzie w dniach siedmnastym, dwudzie-stym czwartym wrzesnia i pierwszym pazdziernika roku biezacego w Parafii Plockiej Rzymsko-Katolickiej. Tamowanie malzenstwa nie zaszlo. Malzonkowie nowi oswiadczaja, iz nie zawarli umowy przedslubnej. Akt ten stawajacym i swiadkom przeczytany, przez nas i stawajacego Pilaszewskiego, oraz swiadka Slupkowskiego zostal podpisany, stawajaca zas Zuzanna Duchniewicz i swiadek Majewski pisac nie umieja.

Ks. Lukasz Ploski, Kommendarz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 246, Plock

Marianna Jezierska - 20.11.1844

Dzialo sie w miescie Plocku dnia siedmnastego (dwudziestego dziewiatego) grudnia tysiac osmset czterdziestego czwartego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Stawil sie Wielmozny Maciej Jezierski, archiwista Rzadu Gubernialnego Plockiego, w Plocku zamieszkaly, lat dwadziescia siedm majacy, w obecnosci Piotra Janickiego, pisarza, lat dwadziescia osm i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat szescdziesiat trzy majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego listopada roku biezacego, o godzinie trzeciej po poludniu z jego malzonki Józefy z Krzyzanowskich, lat dwadziescia trzy majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Marcelego de la Grange, Wikariusza kosciola parafialnego plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostalo imie Marianna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Józef Kwiatkowski, protokolista Sadu Poprawczego i Katarzyna Krzyzanowska, babka dzieciecia. Nadto stawajacy oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu reli-gijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany zostal podpisany.

Ks. Lukasz Ploski, Kommendarz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 213, Plock

Ludwik Wladyslaw Pilaszewski - 01.12.1848

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego ósmego listopada (dziesiatego grudnia) tysiac osmset czterdziestego ósmego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie Fortunat Pilaszewski, piekarz w Plocku zamieszkaly, lat dwadziescia siedm majacy, w obecnosci Antoniego Wierzbieniec, mularza, lat czterdziesci piec i Franciszka Kasinskiego, zakrystiana, lat szescdziesiat osm majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dziewietnastego listopada (pierwszego grudnia) roku biezacego, o godzinie czwartej i pól w wieczór z jego malzonki Zuzanny z Duchniewiczów, lat dwadziescia szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Mateusza (?), Wikariusza Kosciola Parafialnego Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Ludwik Wladyslaw, a rodzicami jego chrzestnemi byli Antoni Wierzbieniec i Weronika Dabkowska. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany podpisany zostal.

Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 234, Plock

Leokadia Józefa Pilaszewska - 23.10.1845

  Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego pierwszego pazdziernika (drugiego listopada) tysiac osmset czterdziestego piatego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Fortunat Pilaszewski, piekarz w Plocku zamieszkaly, lat dwadziescia cztery majacy, w obecnosci Jana Szmergalskiego, piekarza, lat dwadziescia dwa i Andrzeja Chominskiego, sluzacego, lat trzydziesci majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia jedenastego (dwudziestego trzeciego) pazdziernika roku biezacego, o godzinie szóstej wieczór z jego malzonki Zuzanny z Duchniewiczów, lat dwadziescia trzy majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Zurawskiego (?), Wikariusza Kosciola Parafialnego Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Leokadia Józefa, a rodzicami jego chrzestnemi byli Jan Szmergalski i Aniela Tyminska, Andrzej Chominski i Anna Piatkowska. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany zostal podpisany.

Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 152, Plock

Joanna Pilaszewska - 21.05.1852

Dzialo sie w Plocku dnia dziewiatego (dwudziestego pierwszego) maja tysiac osmset piecdziesiatego drugiego roku, o godzinie drugiej po poludniu. Stawili sie Fortunat Pilaszewski, czeladnik piekarski, lat trzydziesci i Remigiusz Olewinski, grabarz, lat trzydziesci cztery liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dzisiejszym miesiaca biezacego, o godzinie czwartej z rana umarla Joanna Pilaszewska, w Plocku przy rodzicach zostajaca, rok jeden liczaca, córka Fortunata i Zuzanny z Duchniewiczów malzonków Pilaszewskich. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiej akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem zmarlej, przez nas i pierwszego swiadka podpisany zostal, swiadek zas drugi pisac nie umie.

Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 336, Plock

Ludwik Pilaszewski - 31.12.1849

Dzialo sie w Plocku dnia dziewietnastego (trzydziestego pierwszego) grudnia tysiac osmset czterdziestego dziewiatego roku, o godzinie piatej w wieczór. Stawili sie Fortunat Pilaszewski, czeladnik piekarski, lat dwadziescia osm i Stani-slaw Maruszewski, dziad koscielny, lat czterdziesci cztery liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dzisiejszym miesiaca biezacego, o godzinie drugiej z pólnocy umarl Ludwik Pilaszewski, w Plocku przy rodzicach zostajacy, rok jeden liczacy, syn Fortunata i Zuzanny z Duchniewiczów malzonków Pilaszewskich. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiego akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem zmarlego, przez nas i pierwszego swiadka podpisany zostal, swiadek zas drugi pisac nie umie.

Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 358, Plock

Fortunat Pilaszewski - 30.08.1852

Dzialo sie w Plocku dnia dziewietnastego (trzydziestego pierwszego) sierpnia tysiac osmset piecdziesiatego drugiego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawili sie Wojciech Bromka, mularz, lat piecdziesiat i Remigiusz Olewinski, grabarz, lat trzydziesci piec liczacy, obadwaj w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu wczorajszym miesiaca biezacego, o godzinie dziewiatej w wieczór umarl Fortunat Pilaszewski, czeladnik piekarski w Plocku zamieszkaly, lat trzydziesci liczacy, syn niegdy Sylwestra i Salomei malzonków Pilaszewskich, zostawiwszy po sobie owdowiala zone Zuzanne z Duchniewiczów i córke Józefe. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Pilaszewskiego akt ten przeczytany stawajacym przez nas podpisany zostal, gdyz stawajacy pisac nie umieja.

Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt malzenstwa Nr 33, Plock

Gustaw Petrol i Antonina Portalska - 02.06.1867

Dzialo sie w miescie Plocku dnia drugiego czerwca tysiac osmset szescdziesiatego siódmego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy w przytomnosci swiadków Teofila Kucharskiego, slusarza, lat dwadziescia cztery i Stanislawa Maruszewskiego, dziada koscielnego, lat szescdziesiat jeden majacych, w Plocku zamieszkalych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostalo religijnie malzenstwo miedzy Gustawem Petrol, kawalerem, gwozdziarzem, urodzonym w miescie Kaliszu, synem Augusta i Magdaleny malzonków Petrol, lat dwadziescia cztery majacym, w Plocku w domu pod numerem setnym dwu-dziestym drugim zamieszkalym, a Antonina Portalska, panna, urodzona w Kolonii Chelpowskiej, Parafii Trzepowskiej, Powiecie Plockim, córka Stanislawa i Petroneli z Szymanskich malzonków Portalskich, lat dwadziescia szesc liczaca, tu, w Plocku w sluzbie zostajaca. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzie w dniach dziewietnastym, dwudziestym szóstym maja i drugim czerwca roku biezacego, w Kosciele Parafialnym Plockim ogloszone zostaly. Tamowanie malzenstwa nie zaszlo. Malzonkowie nowi oswiadczaja, iz nie zawarli umowy przedslubnej. Obrzed ten religijny dopelniony zostal przez Ksiedza Mateusza Luzinskiego, Wikariusza miejscowego. Akt ten po odczytaniu przez nas tylko podpisany zostal, stawajacy zas Gustaw Petrol i Antonina Portalska, oraz swiadkowie Teofil Kucharski i Stanislaw Maruszewski pisac nie umieja.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt malzenstwa Nr 44, Plock

Gustaw Petrol i Leokadia Józefa Pilaszewska - 14.07.1869

Zdarzylo sie w miescie Plocku drugiego (czternastego) lipca tysiac osiemset szescdziesiatego dziewiatego roku, o godzinie ósmej wieczorem. Oswiadczamy ze w obecnosci swiadków Remigiusza Olewinskiego, lat piecdziesiat dwa i Jana Iwanickiego, lat piecdziesiat cztery, sluzacych kosciola parafialnego zamieszkalych w miescie Plocku, zawarty tego dnia religijny zwiazek malzenski miedzy Gustawem Petrol, wdowcem, gwozdziarzem, lat dwadziescia szesc, zamieszkalym w Plocku, rodem z miasta Kalisza, synem niezyjacych Augusta i Emilii malzonków Petrol, i Leokadia Józefa Pilaszewska, panna, sluzaca, lat dwadziescia trzy, zamieszkala i urodzona w miescie Plocku, córka niezyjacego Fortunata i zyjacej Zuzanny z Duchniewiczów zamieszkalej w Plocku, malzonków Pilaszewskich. Zwiazek ten poprzedzily trzy zapowiedzi ogloszone w tutejszym kosciele parafialnym dwudziestego piatego maja (szóstego czerwca), pierwszego (trzynastego) i ósmego (dwudziestego) czerwca tego roku. Nowozency oswiadczaja, ze umowy przedmalzenskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii zaslubin do-pelnil Ksiadz Damian Lowinski, Wikariusz tutejszego kosciola. Akt ten przeczytany nowozencom i swiadkom, a z powodu ich niepismiennosci przez nas tylko podpisany.

Proboszcz Plocki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 107, Plock

Florentyna Petrol - 03.05.1868

Dzialo sie w miescie Plocku dnia czwartego maja tysiac osmset szescdziesiatego ósmego roku, o godzinie dziesiatej rano. Stawil sie Gustaw Karol Petrol, gwozdziarz, lat dwadziescia dwa majacy, w Plocku w domu pod Nr 122 zamieszkaly, w obecnosci Sylwestra Bogdanskiego, lat piecdziesiat trzy i Stanislawa Maruszewskiego, lat szescdziesiat trzy majacych, obudwóch poslugaczy koscielnych w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, iz takowe urodzone jest tu, w Plocku, na dniu trzeciem biezacego miesiaca i roku, o godzinie ósmej rano z jego malzonki Antoniny z Portalskich, lat dwadziescia siedm majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym przez Ksiedza Cypriana Mazonowicza, Kanonika, Kapelana Dywizjonnego odbytym nadane zostalo imie Florentyna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Sylwester Bogdanski i Anna Mieszkowska. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany zostal, stawajacy zas Petrol i swiadkowie pisac nie umieja.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 276, Plock

Adam Petrol - 29.11.1871

Zdarzylo sie w miescie Plocku dwudziestego drugiego listopada (czwartego grudnia) tysiac osiemset siedemdziesiatego pierwszego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie osobiscie Gustaw Petrol, gwozdziarz, lat dwadziescia osiem, zamieszkaly w Plocku, w obecnosci Jana Iwanickiego, lat piecdziesiat szesc i Daniela Golczuk, lat piecdziesiat szesc, sluzacych kosciola parafialnego zamieszkalych w Plocku, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono tutaj, w Plocku siedemnastego (dwudziestego dziewiatego) listopada tego roku, o godzinie czwartej rano z prawowitej jego malzonki Leokadii z Pilaszewskich, lat dwadziescia siedem. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia przez Ksiedza Damiana Lowinskiego, Wikariusza tutejszego kosciola dano imie Adam, a rodzicami chrzestnymi byli Józef Plonowski i Julia Skonieczna. Akt ten przeczytany oswiadczajacemu i swiadkom, a z powodu ich niepismiennosci przez nas tylko podpisany.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 26, Plock

Adam Petrol - 08.02.1872

Zdarzylo sie w miescie Plocku dwudziestego dziewiatego stycznia (dziesiatego lutego) tysiac osiemset siedemdziesiatego drugiego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawili sie Gustaw Petrol, gwozdziarz, lat dwadziescia dziewiec i Daniel Golczuk, grabarz, lat szescdziesiat siedem, zamieszkali w Plocku i oswiadczyli, ze dwudziestego siódmego stycznia (ósmego lutego) tego roku, o godzinie siódmej rano umarl Adam Petrol, dwa miesiace majacy, przebywajacy przy rodzicach w Plocku i tutaj urodzony, syn oswiadczajacego Gustawa Petrol i jego zony Józefy z Pilaszewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Adama Petrol akt ten przeczytany oswiadczajacym, a z powodu ich niepismiennosci przez nas tylko podpisany.

Proboszcz Plocki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 97, Plock

Antonina Petrol - 04.05.1868

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego maja tysiac osmset szescdziesiatego ósmego roku, o godzinie dwunastej w poludnie. Stawili sie Jan Wichrowski, wyrobnik z Kolonii Maszewskiej, lat siedmdziesiat i Wojciech Krajewski, wyrobnik z Kolonii Chelpowskiej, lat piecdziesiat liczacy i oswiadczyli, ze w dniu czwar-tym biezacego miesiaca i roku, o godzinie dwunastej w poludnie umarla Antonina z Portalskich Petrol, w Plocku przy mezu zamieszkala, lat dwadziescia siedm liczaca, urodzona na Kolonii Chelpowskiej, córka Stanislawa i Petroneli z Szymanskich malzonków Portalskich, zostawiwszy po sobie owdowialego meza Gustawa Karola Petrol. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Antoniny Petrol akt ten przeczytany stawajacym, przez nas tylko podpisany zostal gdyz stawajacy pisac nie umieja.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 101, Plock

Florentyna Petrol - 12.05.1868

Dzialo sie w miescie Plocku dnia trzynastego maja tysiac osmset szescdzie siatego ósmego roku, o godzinie pierwszej po poludniu. Stawili sie Gustaw Karol Petrol, gwozdziarz, lat dwadziescia dwa i Sylwester Bogdanski, poslugacz koscielny, lat piecdziesiat trzy liczacy, w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dwunastym biezacego miesiaca i roku, o godzinie dziesiatej wieczorem umarla Florentyna Petrol, w Plocku urodzona i przy ojcu zostajaca, dni dziewiec liczaca, córka Gustawa Karola i niezyjacej Antoniny z Portalskich malzonków Petrol. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Florentyny Petrol akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest ojcem zmarlej, i przez nas tylko podpisany zostal, gdyz stawajacy pisac nie umieja.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 106, Plock

Wiktoria Sniegocka - 06.03.1858

Zdarzylo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego kwietnia (drugiego maja) tysiac osmset piecdziesiatego ósmego roku, o godzinie trzeciej po poludniu. Stawil sie Sekretarz Gubernialny Piotr Sniegocki, Nadzorca Koszar Wojskowych, w Plocku zamieszkaly, lat czterdziesci osm majacy, w obecnosci Antoniego Zglinickiego, urzednika Biura Naczelnika Powiatu Plockiego, lat dwadziescia dwa i Piotra Janickiego, Pisarza Akt Cywilno-Metrycznych, lat czterdziesci dwa majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego drugiego lutego (szóstego marca) roku biezacego, o godzinie ósmej z rana z jego malzonki Florentyny z Dabkow-skich, lat dwadziescia dwa majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Aleksandra Czerwinskiego, Wikariusza miejscowego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostalo imie Wiktoria, a rodzicami jego chrzestnemi byli Antoni Zglinicki i Maria Nieznanska. Nadto stawajacy w obecnosci tychze swiadków oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byly zatrudnienia jego urzedowania. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, i przez tychze zostal podpisany.

Utrzymujacy Akta Cywilno-Metryczne Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 160, Plock

Ludwik Anastazy Sniegocki - 19.08.1855

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dziewiatego (dwudziestego pierwszego) sierpnia tysiac osmset piecdziesiatego piatego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Piotr Sniegocki, Sekretarz Gubernialny, Inspektor Koszar Wojskowych, w Plocku zamieszkaly, lat czterdziesci cztery majacy, w obecnosci Wojciecha Domanskiego, lat szescdziesiat dwa i Andrzeja Markiewicza, lat czterdziesci dziewiec majacych, obudwóch obywateli w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia siódmego (dziewietnastego) sierpnia roku biezacego, o godzinie drugiej po poludniu z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat dwadziescia majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Teofila Wojczynskiego, Wikariusza Kosciola Parafialnego Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Ludwik Anastazy, a rodzicami jego chrzestnemi byli Andrzej Markiewicz i Antonina Dabrowska. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, przez nas, stawajacego i swiadków podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Cywilno-Metryczne Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 170, Plock

Jan Zenon Sniegocki - 09.07.1853

Dzialo sie w miescie Plocku dnia szóstego (osmnastego) lipca tysiac osmset piecdziesiatego trzeciego roku, o ósmej z rana. Stawil sie Piotr Sniegocki, Kancelista Magistratu Miasta Plocka, w Plocku zamieszkaly, lat czterdziesci majacy, w obecnosci Adama Przedzinskiego, Rachmistrza Powiatu Plockiego, lat trzydziesci dziewiec i Józefa Sobieskiego, urzednika Sadu Poprawczego Plockiego, lat trzydziesci jeden majacych, obudwóch w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone tu, w Plocku dnia dwudziestego siódmego czerwca (dziewiatego lipca) roku biezacego, o godzinie jedenastej i pól w nocy z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat osmnascie majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym przez Ksiedza Jana Zawadzkiego, Wikariusza Kosciola Parafialnego Plockiego odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Jan Zenon, a rodzicami jego chrzestnymi byli wyzej wymieniony Adam Przedzinski i Waleria Radzyminska, panna, Jan Sobieski i Weronika Dabkowska. Nadto stawajacy oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten stawajacemu i swiad-kom przeczytany, przez nas, stawajacego i swiadków podpisany zostal.

Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 192, Plock

Onufry Sniegocki - 11.06.1860

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego sierpnia tysiac osmset szescdziesiatego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie Radca Honorowy Piotr Sniegocki, Dozorca Koszar Wojskowych, lat piecdziesiat majacy, w Plocku zamieszkaly, w obecnosci Wojciecha Goldon, Rachmistrza Rzadu Gubernialnego Plockiego, lat trzydziesci trzy i Piotra Janickiego, Pisarza Akt Stanu Cywilnego, lat czterdziesci cztery majacych, w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, iz takowe urodzone jest tu, w Plocku na dniu jedenastym czerwca roku biezacego, o godzinie dziewiatej rano z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat dwadziescia piec majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym przez Ksiedza Lukasza Lisickiego, Wikariusza miejscowego odbytym nadane zostalo imie Onufry, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyzej wymieniony Wojciech Goldon i Marcella z Jakubowskich Goldon, malzonka tegoz. Nadto stawajacy oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byly zatrudnienia jego urzedowania. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, a nastepnie przez nas i przez stawajacych podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 36, Plock

Jan Józef Sniegocki - 27.12.1865

Dzialo sie w miescie Plocku dnia ósmego lutego tysiac osmset szescdziesiatego szóstego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie Asesor Kolegialny Piotr Sniegocki, Dozorca Koszar Wojskowych, lat piecdziesiat piec majacy, w Plocku przy ulicy Warszawskiej zamieszkaly, w obecnosci Józefa Batkowskiego, Sekretarza Komisji Spraw Wloscianskich, lat czterdziesci dwa i Piotra Janickiego, Pisarza Akt Stanu Cywilnego, lat czterdziesci dziewiec majacych, w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, iz ta-kowe urodzone jest tu, w Plocku na dniu dwudziestym siódmym grudnia roku zeszlego, o godzinie dziesiatej wieczorem z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat trzydziesci majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym przez Ksiedza Franciszka Szanior, Kanonika, Proboszcza miejscowego odbytym nadane zostaly imiona Jan Józef, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyzej wymieniony Józef Batkowski i Barbara Jezierska. Nadto stawajacy oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religij-nego byla slabosc jego malzonki. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczy-tany, przez nas i stawajacych podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 111, Plock

Maria Ezechiela Sniegocka - 10.04.1862

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego trzeciego kwietnia tysiac osmset szescdziesiatego drugiego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Piotr Sniegocki, Nadzorca Koszar Wojskowych, lat piecdziesiat dwa majacy, w Plocku przy ulicy Warszawskiej zamieszkaly, w obecnosci Józefa Batkowskiego, Tlomacza w Rzadzie Gubernialnym, lat trzydziesci osm i Piotra Sawickiego, Pisarza Akt Stanu Cywilnego, lat czterdziesci szesc majacych, w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, iz takowe urodzone jest tu, w Plocku, w dniu dziesiatym biezacego miesiaca i roku, o godzinie szóstej rano z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat dwadziescia szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym przez Ksiedza Franciszka Szanior, Kanonika, Proboszcza miejscowego odbytym nadane zostaly imiona Maria Ezechiela, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyzej wymieniony Józef Batkowski i Józefa Krzyzanowska. Nadto stawajacy oswiadcza, ze przyczyna spóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego byla slabosc jego malzonki. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, a nastepnie przez nas i przez stawajacych podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 259, Plock

Balbina Kornella Sniegocka - 01.04.1864

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego listopada tysiac osmset szescdziesiatego czwartego roku, o godzinie drugiej po poludniu. Stawil sie Asesor Kolegialny Piotr Sniegocki, Dozorca Koszar Rzadowych, lat piecdziesiat cztery majacy, w Plocku przy ulicy Warszawskiej zamieszkaly, w obecnosci Andrzeja Jurkiewicza, urzednika Rzadu Gubernialnego, lat czterdziesci i Piotra Janickiego, Pisarza Akt Stanu Cywilnego, lat czterdziesci osm majacych, w Plocku zamieszka-lych, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, iz takowe urodzone jest tu, w Plocku na dniu pierwszym kwietnia roku biezacego, o godzinie drugiej rano z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat dwadziescia szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym przez Ksiedza Franciszka Szanior, Kanonika, Proboszcza miejscowego odbytym nadane zostaly imiona Balbina Kornella, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyzej wymieniony Andrzej Jurkiewicz i Weronika Dabkowska. Nadto stawajacy oswiadcza, ze przyczyna opóznienia zapisania aktu i dopelnienia obrzedu religijnego bylo oczekiwanie na familie. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, przez nas i przez stawajacych podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki

Dopisek na marginesie:

Urodzona zmarla dnia 26.I.1956 r. w Plocku, akt nr 39/56. Plock, 14.(?).56


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 113, Plock

Marcin Sniegocki - 12.11.1869

Zdarzylo sie w miescie Plocku pierwszego (trzynastego) maja tysiac osiemset siedemdziesiatego roku, o godzinie dziesiatej rano. Stawil sie osobiscie Asesor Kolegialny Piotr Sniegocki, Nadzorca Koszar Wojskowych, lat piecdziesiat dziewiec, zamieszkaly w Plocku, w obecnosci Stanislawa Piatkowskiego, urzednika Rzadu Gubernialnego, lat piecdziesiat osiem i Piotra Janickiego, obywatela, lat piecdziesiat cztery, zamieszkalych w Plocku, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono tu, w Plocku trzydziestego pierwszego pazdziernika (dwunastego listopada) ubieglego, tysiac osiemset szescdziesiatego dziewiatego roku, o godzinie dziesiatej wieczorem z prawowitej jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat trzydziesci cztery. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym czwartego (szesnastego) grudnia ubieglego roku przez Ksiedza Kanonika Franciszka Szaniora, miejscowego Proboszcza dano imie Marcin, a rodzicami chrzestnymi byli Kajetan Dzierzanowski, archiwariusz akt dawnych przy Trybunale i Józefa Galicka. Oswiadczajacy dodaje, ze akt ten nie sporzadzony w odpowiednim terminie z powodu jego zajec sluzbowych. Akt ten przeczytany oswiadczajacemu i swiadkom, przez nas i przez nich podpisany.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior

Dopisek na marginesie:

KG Nr 113. Zaznacza sie, ze postanowieniem Plockiego Sadu Okregowego z 2 maja 1913 r. wyrazonym w jego tytule wykonawczym z 20 maja 1913 r. za Nr 248 stwierdzono: w tresci aktu z 1/13 maja 1870 r. za Nr 113 urodzenia Marcina, syna Piotra Pawla dwóch imion Sniegockiego dodac drugie imie ojca dzieciecia - Pawel. W Plocku, 27 maja 1913 r. Sedzia Plockiego Sadu Pokoju /…/


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 159, Plock

Wladyslaw Sniegocki - 17.05.1872

Zdarzylo sie w miescie Plocku siedemnastego (dwudziestego dziewiatego) czerwca tysiac osiemset siedemdziesiatego drugiego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie osobiscie Asesor Kolegialny Piotr Sniegocki, Nadzorca Koszar Wojskowych, lat szescdziesiat, zamieszkaly w Plocku, w obecnosci Hilarego Rudowskiego, obywatela, lat dwadziescia szesc, zamieszkalego we wsi (?), w Powiecie Plockim i Piotra Janickiego, obywatela, lat piecdziesiat szesc, zamieszkalego w Plocku, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono tu, w Plocku piatego (siedemnastego) maja tego roku, o godzinie dwunastej w poludnie z prawowitej jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat trzydziesci piec. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia przez Ksiedza Kanonika Franciszka Szanior, miejscowego Proboszcza dano imie Wladyslaw, a rodzicami chrzestnymi byli wymieniony Hilary Rudowski i Marianna Pleszynska. Akt ten nie sporzadzony w odpowiednim czasie z powodu zajec oswiadczajacego, nastepnie jemu i swiadkom tenze akt przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 291, Plock

Dominik Stanislaw Sniegocki - 06.07.1874

Zdarzylo sie w miescie Plocku siedemnastego (dwudziestego dziewiatego) wrzesnia tysiac osiemset siedemdziesiatego czwartego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie osobiscie Asesor Kolegialny Piotr Sniegocki, Nadzorca Koszar Wojskowych, lat szescdziesiat jeden, zamieszkaly w Plocku, w obecnosci Dominika Bialopiotrowicza, porucznika Muromskiego Pulku, lat trzydziesci dziewiec i Piotra Janickiego, obywatela, lat piecdziesiat osiem, zamieszkalych w Plocku, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono tu, w Plocku dwudziestego czwartego czerwca (szóstego lipca) tego roku, o godzinie trzeciej po poludniu z prawowitej jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat trzydziesci piec. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia przez Ksiedza Jana Kozickiego, Emeryta dano imiona Dominik Stanislaw, a rodzicami chrzestnymi byli Dominik Bialopiotrowicz i Aurelia Zanieska. Akt ten przeczytany oswiadczajacemu i swiadkom, przez nas i przez nich podpisany.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior

Dopisek na marginesie:

Urodzony zmarl dnia 10 sierpnia 1944 roku. Nr zgonu 604/1948. Uznany za zmarlego wyrokiem Sadu Grodzkiego w Plocku z dnia 11 grudnia 1948 roku. Nr zgonu 13/48. Plock, dnia 16 grudnia 1948 roku. Urzednik Stanu Cywilnego /…/


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt urodzenia Nr 136, Plock

Wiktor Aleksander Sniegocki - 05.03.1868

Dzialo sie w miescie Plocku dnia piatego czerwca tysiac osmset szescdziesiatego ósmego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Piotr Sniegocki, major, Nadzorca Koszar Wojskowych, lat piecdziesiat osm majacy, w Plocku zamieszkaly, w obecnosci Stanislawa Dylik, Sekretarza Poczty, lat trzydziesci osm i Piotra Janickiego, Pisarza Akt Stanu Cywilnego, lat piecdziesiat dwa majacych, w Plocku zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, iz takowe urodzone jest tu, w Plocku na dniu piatym marca roku biezacego, o godzinie pierwszej z pólnocy z jego malzonki Florentyny z Dabkowskich, lat trzydziesci trzy majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym przez Ksiedza Damiana Lowinskiego, Wikariusza miejscowego odbytym nadane zostaly imiona Wiktor Aleksander, a rodzicami jego chrzestnemi byli Stanislaw Dylik i Aleksandra Mankowska. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, przez nas, stawajacego i swiadków podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Wojciecha w Zagrobie

Akt urodzenia, Sniegocino

Piotr Pawel Sniegocki - 25.06.1810

Roku tysiac osmset dziesiatego, dnia dwudziestego siódmego miesiaca czerwca, o godzinie trzeciej po poludniu. Przed nami, Wikarym Zagrobskim, sprawujacym obowiazki Urzednika Stanu Cywilnego Gminy Zagrobskiej, Powiatu Wyszogrodzkiego w Departamencie Plockim, stawil sie Kazimierz Sniegocki, (?), oby-watel, gospodarz, liczacy lat szescdziesiat, w Sniegocinie zamieszkaly, i okazal nam dziecie plci meskiej, które urodzilo sie w domu jego pod numerem piatym dnia dwudziestego piatego czerwca roku biezacego, o godzinie jedenastej w wieczór oswiadczajac, iz jest splodzone z niego i Marianny z Karwackich, lat czterdziesci liczacej jego malzonki, i ze zyczeniem jego jest nadac mu imiona Piotr Pawel. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazaniu dzieciecia w przytomnosci Piotra Szymborskiego, lat trzydziesci siedm i Józefa Trembinskiego, lat trzydziesci cztery liczacych, obywateli, gospodarzy, sasiadów w tejze wsi Snie-gocinie zamieszkalych. Poczem niniejszy akt urodzenia stawajacym przeczytany i przez nas podpisany zostal, gdyz tak ojciec dzieciecia jako i obydwa swiadko-wie pisac nie umieja.

Ksiadz Kazimierz Gassowski, Wikary Zagrobski, Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. Wszystkich Swietych w Warszawie

Akt malzenstwa Nr 8, Warszawa

Wladyslaw Sniegocki & Maria Józefa Sniegocka - 12.09.1911

Zdarzylo sie w Warszawie, w parafii Wszystkich Swietych dwudziestego siódmego dnia grudnia tysiac dziewiecset dwunastego roku (dziewiatego stycznia tysiac dziewiecset trzynastego roku). Oswiadczamy ze w obecnosci swiadków Boleslawa Morawskiego i Józefa Myszkowskiego, urzedników, pelnoletnich, zamieszkalych w Warszawie, zawarto trzydziestego dnia sierpnia (dwunastego wrzesnia) tysiac dziewiecset jedenastego roku w kosciele parafialnym w Rudlicach, w Diecezji Wloclawskiej religijny zwiazek malzenski miedzy Wladyslawem Sniegockim, kawalerem, urzednikiem, lat trzydziesci dziewiec, urodzonym w gubernialnym miescie Plocku, synem niezyjacych Piotra i Florentyny z Dabkowskich malzonków Sniegockich, zamieszkalym w Warszawie przy ulicy Erywanskiej pod numerem tysiac szescdziesiatym szóstym „G”, w parafii sw. Krzyza, i Maria Józefa Sniegocka, panna, przy siostrze, lat dwadziescia szesc, urodzona w Warszawie, w parafii sw. Krzyza, córka niezyjacych Jana i Kazimiery z Wichrowskich malzonków Sniegockich, zamieszkala w Warszawie przy ulicy Próznej pod numerem tysiac osiemdziesiatym pierwszym w tutejszej parafii. Zwiazek ten poprzedzily dwie zapowiedzi ogloszone w parafii sw. Krzyza i tutejszej w dniach czternastym (dwudziestym siódmym) sierpnia i dwudziestym pierwszym sierpnia (trzecim wrzesnia) tysiac dziewiecset jedenastego roku, od jednej nieogloszonej zapowiedzi nastapilo zwolnienie (indult) wydane przez Arcybiskupa Metropolite Warszawskiego, i od trzeciego stopnia pokrewienstwa nastapilo zwolnienie (dyspensa) udzielone przez Arcybiskupa Metropolite Warszawskiego w roku tysiac dziewiecset jedenastym. Nowozency oswiadczyli, ze umowy przedmalzenskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii malzenstwa dopelnil Ksiadz Waclaw Chrzanowski, Wikariusz parafii Rudlice. Akt ten po przeczytaniu przez nowozenców i nas podpisany.


Parafia p.w. sw. Aleksandra w Warszawie

Akt malzenstwa Nr 336, Warszawa

Marcin Sniegocki i Zofia Stanislawa Wróblewska - 11.08.1904

Zdarzylo sie w Warszawie, w kancelarii parafii sw. Aleksandra dwudziestego dziewiatego lipca (jedenastego sierpnia) tysiac dziewiecset czwartego roku, o godzinie dziewiatej rano. Oswiadczamy ze w obecnosci Józefa Dylinskiego (?), buchaltera i Hermana Ccak (?), urzednika, pelnoletnich, w Warszawie zamieszkalych, tego dnia zawarty religijny zwiazek malzenski miedzy Marcinem Snie-gockim, kawalerem, lat trzydziesci cztery, urzednikiem Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, urodzonym w miescie Plocku, synem Piotra i Florentyny z Dabkowskich malzonków Sniegockich, i Zofia Stanislawa dwóch imion Wróblewska, panna, krawcowa, lat dwadziescia jeden, urodzona we wsi Sielce kolo Warszawy, córka Wojciecha i Florentyny z Jaworskich malzonków Wróblewskich, obojgiem zamieszkalymi w Warszawie, w tutejszej parafii, pierwszym rzy ulicy Mokotowskiej pod numerem tysiac siedemset piecdziesiatym szóstym, a druga przy ulicy Koszykowej pod numerem piec tysiecy piecset piecdziesiatym dziewiatym. Zwiazek ten poprzedzily trzy zapowiedzi ogloszone w tutejszej parafii dwudziestego szóstego dnia czerwca, trzeciego i dziesiatego dnia lipca tego roku. Nowozency oswiadczaja, ze umowy przedmalzenskiej nie zawarli. Pozwolenie Rektora Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego z ósmego czerwca tego roku za numerem cztery tysiace trzydziestym czwartym udzielone nowozencowi na zawarcie malzenstwa okazano w oryginale. Religijnej ceremonii dopelnil Ksiadz Adam Duda-Dziewierz, tutejszy Wikariusz. Akt ten po przeczytaniu przez nas, nowozenców i swiadków podpisany.

Dopisek na marginesie:

Na podstawie orzeczenia Warszawskiego Sadu Okregowego wydanego dnia […] 1913 roku przedstawionego w pismie wykonawczym z 10 grudnia 1913 roku za Nr 115143, akt ten poprawic w tym, zeby w tekscie rosyjskim w miejscu „?????? ?????????” bylo napisane ?????? ?????????. Warszawa 2/15 stycznia 1914 r.


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 45, Plock

Wiktor Sniegocki - 07.03.1871

Zdarzylo sie w miescie Plocku dwudziestego piatego lutego (dziewiatego marca) tysiac osiemset siedemdziesiatego pierwszego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawili sie Józef Jagodzinski, kowal, lat czterdziesci trzy i Ignacy Korytowski, wyrobnik, lat czterdziesci, zamieszkali w Plocku i oswiadczyli, ze dwudziestego piatego lutego (siódmego marca) tego roku, o godzinie dziewiatej rano umarl Wiktor Sniegocki, trzy lata majacy, przebywajacy przy rodzicach w Plocku i tutaj urodzony, syn Piotra i Florentyny z Dabkowskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Wiktora Sniegockiego akt ten przeczytany oswiadczajacym, a z powodu ich niepismiennosci przez nas tylko podpisany.

Proboszcz Plocki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. Fr. Szanior


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 71, Plock

Weronika Dabkowska - 27.03.1861

Dzialo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego ósmego marca tysiac osmset szescdziesiatego pierwszego roku, o godzinie trzeciej po poludniu. Stawili sie Piotr Sniegocki, Nadzorca Koszar Wojskowych, lat piecdziesiat i Antoni Zglinski, urzednik Biura Powiatu Plockiego, lat dwadziescia siedm liczacy, w Plocku zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu dwudziestym siódmym biezacego miesiaca i roku, o godzinie dwunastej w poludnie umarla Weronika z Badkowskich Dabkowska, wdowa, emerytka, przy familii utrzymujaca sie, w Plocku przy ulicy Warszawskiej zamieszkala, lat piecdziesiat trzy liczaca, córka rodziców z imion stawajacym niewiadomych. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Dabkowskiej akt ten przeczytany stawajacym, z których pierwszy jest zieciem zmarlej, przez nich podpisany zostal.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego Ks. Fr. Szanior, Kanonik, Proboszcz Plocki


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 336, Plock

Piotr Pawel Sniegocki - 25.09.1891

Zdarzylo sie w miescie Plocku dnia szesnastego (dwudziestego ósmego) wrzesnia tysiac osiemset dziewiecdziesiatego pierwszego roku, o godzinie dziesiatej rano. Stawili sie Jan Sniegocki, lat dwadziescia szesc, urzednik w Plocku i Ludwik Sniegocki, lat trzydziesci szesc, urzednik w Warszawie zamieszkali i oswiadczyli, ze dnia trzynastego (dwudziestego piatego) biezacego miesiaca i roku, o godzinie szóstej po poludniu umarl w Plocku przy ulicy Warszawskiej, w domu pod numerem dwudziestym ósmym Piotr Pawel Sniegocki, lat osiemdziesiat dwa, emeryt, wdowiec, syn Kazimierza i Marianny z Karwowskich malzonków Sniegockich, urodzony we wsi Sniegocin, w Powiecie Plockim i tu, w Plocku zamieszkaly. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Piotra Pawla Sniegockiego akt ten obecnym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. (?), Wikariusz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Bartlomieja w Plocku

Akt zgonu Nr 379, Plock

Florentyna Sniegocka - 07.09.1889

Zdarzylo sie w miescie Plocku dnia dwudziestego ósmego sierpnia (dziewiatego wrzesnia) tysiac osiemset osiemdziesiatego dziewiatego roku, o godzinie jedenastej rano. Stawili sie Ludwik Sniegocki, lat trzydziesci trzy, urzednik w Warszawie zamieszkaly i Franciszek Duzynski, lat trzydziesci dziewiec, urzednik w Plocku zamieszkaly i oswiadczyli, ze dwudziestego szóstego sierpnia (siódmego wrzesnia) biezacego roku, o godzinie szóstej rano umarla w Plocku przy ulicy Warszawskiej, w domu pod numerem trzydziestym drugim Florentyna Sniegocka, lat piecdziesiat cztery, zona emeryta, córka Kajetana i Weroniki z Batkowskich malzonków Dabkowskich, urodzona w Plocku i tu zamieszkala, zostawiajac po sobie wdowcem meza Piotra Sniegockiego. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Florentyny Sniegockiej akt ten obecnym przeczytany, przez nas i przez nich podpisany.

Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego, Ks. (?), Wikariusz Parafii Plockiej


Parafia p.w. sw. Apostolów Piotra i Pawla w Przybyszewie

Akt urodzenia Nr 161, Dziarnów

Cecylia Marianska - 25.10.1853

Dzialo sie w miescie Przybyszewie dnia pierwszego listopada tysiac osmset piecdziesiat trzeciego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawil sie Walenty Marianski, mlynarz z Dziarnowa, lat dwadziescia szesc majacy, w obecnosci Hipolita (?), gospodarza z Dziarnowa, lat dwadziescia trzy i Adama Baszkiewicza, gospodarza z Dziarnowa, lat dwadziescia osiem majacych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tu, w Dziarnowie dnia dwudziestego piatego pazdziernika roku biezacego, o godzinie pierwszej po poludniu z jego malzonki Agnieszki z Niemialtowskich, lat dwadziescia szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostalo imie Cecylia, a rodzicami jego chrzestnymi byli Michal Marianski i Franciszka Niemialtowska, toz Józef Niemialtowski i Antonina Zdanowska. Akt ten stawajacemu i swiadkom nieumiejacym pisac przeczytany zostal i podpisany.

Ks. Maciej (?), Proboszcz Przybyszewski


Parafia p.w. sw. Jana w Warszawie

Akt malzenstwa Nr 166, Warszawa

Tycjan Pilaszewski i Antonina Izabela Jasinska - 19.10.1873

Zdarzylo sie w Warszawie siódmego (dziewietnastego) pazdziernika tysiac osiemset siedemdziesiatego trzeciego roku, o godzinie szóstej i pól po poludniu. Oswiadczamy ze w obecnosci swiadków Wladyslawa Stachurskiego, majstra kunsztu szewskiego i Konstantyna Sztam, urzednika Warszawskiego Sadu Kryminalnego, pelnoletnich, zamieszkalych w Warszawie, zawarty tego dnia religijny zwiazek malzenski miedzy Tycjanem Pilaszewskim, lat piecdziesiat, kawalerem, bylym szeregowcem Smolenskiego Pulku Piechoty, obecnie kurierem Warszawskiego Sadu Kryminalnego, rodem z gubernialnego miasta Plocka, synem Sylwestra Pilaszewskiego, felczera i Salomei z Komosinskich niezyjacych malzonków, zamieszkalym w Warszawie przy ulicy Dlugiej pod numerem piecset czterdziestym dziewiatym w parafii Przemienienia Panskiego, i Antonina Izabela Jasinska, panna, córka Wawrzynca Jasinskiego, kolodzieja i Marianny z Konarzewskich niezyjacych malzonków, urodzona w Warszawie w parafii Nawiedzenia Najswietszej Maryi Panny, lat trzydziesci trzy, zamieszkala na stale w Warszawie przy krewnych, przy ulicy Piwnej pod numerem sto dwunastym w parafii Swietego Jana. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzi ogloszone w warszawskich kosciolach parafialnych Przemienienia Panskiego i Swietego Jana piatego, dwunastego i dziewietnastego dnia pazdziernika tego roku. Pozwolenie na zawarcie malzenstwa udzielone nowozencowi przez prezesa Warszawskiego Sadu Kryminalnego z drugiego (czternastego) pazdziernika biezacego roku przedlozone w oryginale. Nowozency oswiadczaja, ze umowy przedmalzenskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii zaslubin dopelnilismy my, podpisany, sprawujacy obowiazki Proboszcza tutejszej parafii. Akt ten przeczytany obecnym przy nim, a nastepnie przez nas , nowozenca i swiadków podpisany, panna mloda oswiadczyla, ze jest niepismienna.

Ks. Kazimierz Kucharski sprawujacy obowiazki Proboszcza i Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Jana w Warszawie

Akt zgonu Nr 326, Warszawa

Antonina Izabela Pilaszewska – 10.07.1884

Zdarzylo sie w Warszawie dwudziestego ósmego czerwca (dziesiatego lipca) tysiac osiemset osiemdziesiatego czwartego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawili sie Tycjan Pilaszewski, kurier sadowy i Tomasz Gojszczak, dozorca, pelnoletni, zamieszkali w Warszawie i oswiadczyli nam, ze tego dnia, o godzinie siódmej rano w Warszawie przy ulicy Sowiej pod numerem dwa tysiace szescset osiemdziesiatym ósmym litera „B” umarla Antonina Izabela Pilaszewska, lat czterdziesci cztery, zona wyzej wymienionego Tycjana Pilaszewskiego, urodzona w Warszawie, córka Wawrzynca Jasinskiego i jego zony Marianny z Konarzewskich. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Antoniny Izabeli Pilaszewskiej akt ten przeczytany, przez nas i jednego swiadka podpisany, drugi niepismienny.

Ks. Kazimierz Kucharski


Parafia p.w. sw. Apostolów Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie

Akt malzenstwa Nr 7, Nowy Dwór

Wojciech Zborowski i Marianna Paulina Jankowska - 27.09.1873

Zdarzylo sie we wsi Stara Rawa pietnastego (dwudziestego siódmego) wrzesnia tysiac osiemset siedemdziesiatego trzeciego roku, o godzinie dziesiatej rano. Oswiadczamy ze w obecnosci Stanislawa Walczewskiego, lat trzydziesci dwa i Józefa Kielkiewicz, lat piecdziesiat siedem, obydwóch ze wsi Stara Rawa, zawarto tego dnia religijny zwiazek malzenski miedzy Wojciechem Zborowskim, kawalerem, szewcem, lat dwadziescia piec, synem Wojciecha i niezyjacej Magdaleny z Rudnickich malzonków Zborowskich, urodzonym we wsi Dzierzbice, w Powiecie Kutnowskim, zamieszkalym w osadzie Biala, w Powiecie Rawskim, w Guberni Piotrkowskiej, i Marianna Paulina Jankowska, panna, lat siedem-nascie, córka niezyjacych Szymona i Marianny z Nienaltowskich malzonków Jankowskich, urodzona w osadzie Biala, w Powiecie Rawskim, w Guberni Piotrkowskiej, zamieszkala we wsi Nowy Dwór, w Powiecie Skierniewickim, w Guberni Warszawskiej, u krewnych pana mlodego zamieszkalych we wsi Nowy Dwór. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzi ogloszone w Bialskim Kosciele Parafialnym dziewietnastego, dwudziestego szóstego sierpnia i drugiego wrzesnia (trzydziestego pierwszego sierpnia, siódmego i czternastego wrzesnia), i w tym samym czasie w Kosciele Parafialnym w Starej Rawie, dziewietnastego, dwudziestego szóstego sierpnia i drugiego wrzesnia (trzydziestego pierwszego sierpnia, siódmego i czternastego wrzesnia) biezacego roku. Pozwolenie glównego opiekuna niepelnoletnich Jankowskich, Józefa Nienaltowskiego, na zawarcie zwiazku malzenskiego udzielone na pismie piatego (siedemnastego) wrzesnia biezacego roku, przez Wójta Gminy Marianów poswiadczone. Nowozency oswiadczaja, ze zadnej umowy przedmalzenskiej miedzy soba nie zawarli. Religijnej ceremonii zaslubin dopelnil Ksiadz Maciej Chrempinski, Administra-tor Parafii Stara Rawa. Akt ten po przeczytaniu przez nas i wszystkich obecnych podpisany.

Ks. Maciej Chrempinski, Administrator i Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Wojciecha Biskupa Meczennika w Bialej Rawskiej

Akt malzenstwa Nr 34, Zurawka

Feliks Wincenty Gasparski i Franciszka Nienaltowska - 21.05.1854

Dzialo sie w miescie Bialej dnia dwudziestego pierwszego maja tysiac osiemset piecdziesiatego czwartego roku, o godzinie szóstej po poludniu. Wiadomo czynimy, ze w przytomnosci swiadków Józefa Ciszewskiego, lat dwadziescia cztery i Franciszka Ryczera, lat piecdziesiat piec liczacych, obydwóch obywateli w Bialej zamieszkalych, na dniu dzisiejszym zawarte zostalo religijnie malzenstwo miedzy Feliksem Wincentym Gasparskim, kawalerem religii katolickiej, ekonomem w wsi Zurawce zamieszkalym, synem Ignacego i Jadwigi z Galinskich malzonków Gasparskich, dziedziców czesci w Gasparach osiadlych, w Gasparach urodzonym dnia szóstego lipca tysiac osiemset dwudziestego trzeciego roku, jak przekonywa miejscowa metryka, lat trzydziesci jeden liczacym, i Franciszka Nienaltowska, panna, katoliczka takze, córka Wincentego i Teresy z Malinowskich malzonków Nienaltowskich, urodzona w Swidnie dnia szóstego pazdziernika tysiac osiemset trzydziestego trzeciego roku, w Zurawce we dworze w obowiazku zostajaca, lat dwadziescia jeden majaca. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzie w dniach trzydziestym kwietnia, siódmym i czternastym maja biezacego roku w Parafii Bialskiej, jako tez zezwolenie ustne obecnych rodziców aktowi malzenstwa obojga nowo zaslubionych. Tamowanie malzenstwa nie zaszlo. Malzonkowie nowi oswiadczaja, ze zadnej umowy przedslubnej z soba nie zawarli. Slub dawal i blogoslawil Ksiadz Antoni Marcinkiewicz, Wikariusz miejscowy. Akt ten stawajacym i swiadkom przeczytany, podpisany zostal przez nas i swiadków. Nowo zaslubieni pisac nie umieja.

Ksiadz Leon Zawadzki, Proboszcz Parafii Bialskiej


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt urodzenia Nr 17, Boguszyce Koscielne

Józef Gasparski - 12.03.1866

Dzialo sie we wsi Boguszycach Mniejszych dnia szesnastego marca tysiac osmset szescdziesiatego szóstego roku, o godzinie trzeciej po poludniu. Stawil sie Wincenty Gasparski, rzadca, lat czterdziesci trzy liczacy, w Boguszycach Koscielnych zamieszkaly, w obecnosci Kacpra Iwanskiego, lat trzydziesci i Walentego Klimczaka, lat dwadziescia osm liczacych, obydwóch parobków w Boguszy-cach Koscielnych zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone w Boguszycach Koscielnych dnia dwunastego marca roku biezacego, o godzinie jedenastej w nocy z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat trzydziesci dwa liczacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostalo imie Józef, a rodzicami jego chrzestnemi byli Antoni Kobielski i Aleksandra Nienaltowska. Akt ten stawajacemu i swiadkom nieumiejacym pi-sac przeczytany, przez nas tylko podpisany zostal.

Ks. M. Baranski, Proboszcz Boguszycki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt urodzenia Nr 17, Boguszyce Koscielne

Konstanty Gasparski - 02.04.1861

Dzialo sie we wsi Boguszycach Mniejszych dnia ósmego kwietnia tysiac osmset szescdziesiatego pierwszego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Feliks Gasparski, ekonom, lat czterdziesci liczacy, w Boguszycach Mniejszych zamieszkaly, w obecnosci Franciszka Klimczaka, lat piecdziesiat i Ludwika Niezgody, lat piecdziesiat jeden liczacych, obydwóch kopiarzy w Boguszycach Kos-cielnych zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone w Boguszycach Koscielnych dnia drugiego kwietnia roku biezacego, o godzinie dziewiatej z rana z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat trzydziesci trzy liczacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostalo imie Konstanty, a rodzicami jego chrzestnemi byli Ksiadz Michal Baranski i Florentyna Kobielska. Akt ten stawajacemu i swiadkom nieumiejacym pisac przeczytany, przez nas tylko podpisany zostal.

Ks. M. Baranski, Proboszcz Boguszycki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt urodzenia Nr 21, Boguszyce Mniejsze

Kazimierz Gasparski - 03.03.1863

Dzialo sie we wsi Boguszycach Mniejszych dnia pietnastego marca tysiac osmset szescdziesiatego trzeciego roku, o godzinie pierwszej po poludniu. Stawil sie Wincenty Gasparski, ojciec dzieciecia, rzadca, lat czterdziesci trzy liczacy, we wsi Boguszycach zamieszkaly, w obecnosci Karola Dudek, lat dwadziescia szesc i Stanislawa Bata, lat dwadziescia dwa, obydwóch parobków we wsi Boguszycach Mniejszych zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone we wsi Boguszycach Mniejszych dnia trzeciego marca roku biezacego, o godzinie jedenastej przed poludniem z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat dwadziescia dwa liczacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostalo imie Kazimierz, a rodzicami chrzestnemi byli Ksiadz Michal Baranski i Agnieszka (?). Akt ten stawajacemu i swiadkom nieumiejacym pisac przez nas tylko podpisany zostal.

Ks. M. Baranski, Proboszcz Boguszycki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt urodzenia Nr 9, Byliny

Anna Gacparska - 01.02.1870

Zdarzylo sie we wsi Boguszyce Mniejsze piatego (siedemnastego) lutego tysiac osiemset siedemdziesiatego roku, o godzinie piatej wieczorem. Stawil sie osobiscie Wincenty Gacparski, ekonom zamieszkaly we wsi Byliny, lat czterdziesci szesc, w obecnosci Wojciecha Skóry, lat trzydziesci osiem i Jana Trebacz, lat trzydziesci trzy, obydwóch wloscian zamieszkalych we wsi Byliny, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone we wsi Byliny dwudziestego stycznia (pierwszego lutego) biezacego roku, o godzinie dwunastej w nocy z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat trzydziesci. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imie Anna, a rodzicami chrzestnymi byli Józef Nienaltowski i Izabela Zycberg (?). Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym prze-czytany i przez nas tylko podpisany.

Ks. Eustachy Sobczak Administrator Parafii i Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt urodzenia Nr 16, Byliny

Stefania Gacparska - 27.03.1872

Zdarzylo sie we wsi Boguszyce Mniejsze siedemnastego (dwudziestego dziewiatego) marca tysiac osiemset siedemdziesiatego drugiego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie osobiscie Wincenty Gacparski, ekonom zamieszkaly we wsi Byliny, lat piecdziesiat, w obecnosci Tomasza Trebacz, lat czterdziesci i Kazimierza Garach, lat trzydziesci, obydwóch wloscian zamieszkalych we wsi Byliny, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone we wsi Byliny pietnastego (dwudziestego siódmego) marca biezacego roku, o godzinie dziesiatej wieczorem z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat trzydziesci dziewiec. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imie Stefania, a rodzicami chrzestnymi byli Ludwik Mizberg i Julia Kaminska. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Ks. Eustachy Sobczak Administrator Parafii, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt urodzenia Nr 25, Boguszyce Mniejsze

Emilia Marianna Gasparska - 23.04.1859

Dzialo sie we wsi Boguszycach Mniejszych dnia dwudziestego piatego kwietnia tysiac osmset piecdziesiatego dziewiatego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie Wincenty Gasparski, ekonom, lat trzydziesci osm liczacy, w Boguszycach Mniejszych zamieszkaly, w obecnosci Lukasza Galacha, lat trzydziesci i Filipa Filipczaka, lat trzydziesci cztery liczacych, obydwóch gospodarzy w Zawadach zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone w Boguszycach Mniejszych dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku biezacego, o godzinie jedenastej w nocy z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat dwadziescia trzy liczacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostaly imiona Emilia Marianna, a rodzicami jego chrzestnemi byli Antoni Kobielski i Malgorzata (?), w przytomnosci Józef Nienaltowski i Agnieszka Marianska. Akt ten stawajacemu i swiadkom nieumiejacym pisac przeczytany, przez nas tylko podpisany zostal.

Ks. Michal Baranski, Proboszcz Parafii Boguszyce Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Jana Chrzciciela w Kazimierzu

Akt urodzenia Nr 4, Madaje Nowe

Witold Józef Angerstein - 13.01.1888

Zdarzylo sie w Kazimierzu trzeciego (pietnastego) stycznia tysiac osiemset osiemdziesiatego ósmego roku, o godzinie trzeciej wieczorem. Stawil sie Józef Angerstein, nauczyciel w Madajach Nowych, lat trzydziesci, w obecnosci Antoniego Markowskiego i Marcela Aleksandrowicza, rolników tamze, po lat piecdziesiat, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Madajach Nowych pierwszego (trzynastego) stycznia tego roku, o godzinie drugiej rano z prawowitej jego malzonki Stanislawy Michaliny z Nininskich, lat dwadziescia szesc. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imiona Witold Józef, a rodzicami chrzestnymi jego byli Jan i Franciszka Gertner. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym przeczytany, przez nas i ojca podpisany.

Ks. Augustyn Zalewski


Parafia p.w. sw. Jana Chrzciciela w Kazimierzu

Akt urodzenia Nr 81, Madaje Nowe

Stanislaw Witold Angersztein - 21.08.1892

Zdarzylo sie w Kazimierzu dwudziestego dziewiatego sierpnia (dziesiatego wrzesnia) tysiac osiemset dziewiecdziesiatego drugiego roku, o godzinie szóstej wieczorem. Stawil sie Józef Angersztein, nauczyciel z Madaj Nowych, lat trzydziesci dwa, w obecnosci Antoniego Markowskiego i Bogumila Rakowskiego, rolników tamze, po lat piecdziesiat, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono tamze dziewiatego (dwudziestego pierwszego) sierpnia tego roku, o godzinie drugiej po poludniu z prawowitej jego malzonki Stanislawy Michaliny z Niwinskich, lat trzydziesci. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imiona Stanislaw Witold, a rodzicami chrzestnymi jego byli Franciszek Oberbeka i Maria Angersztein. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym przeczytany, przez nas i ojca podpisany.

Ks. Augustyn Zalewski


Parafia p.w. sw. Jana Chrzciciela w Kazimierzu

Akt urodzenia Nr 82, Madaje Nowe

Stefania Michalina Angerstein - 09.08.1886

Zdarzylo sie w Kazimierzu jedenastego (dwudziestego trzeciego) wrzesnia tysiac osiemset osiemdziesiatego szóstego roku, o godzinie piatej wieczorem. Stawil sie Józef Angerstein, nauczyciel w Madajach Nowych, lat dwadziescia siedem, w obecnosci Antoniego Markowskiego i Marcela Aleksandrowicza, rolników tamze, po lat piecdziesiat, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Madajach Nowych dwudziestego ósmego lipca (dziewiatego sierpnia) tego roku, o godzinie dziesiatej rano z prawowitej jego malzonki Stanislawy Michaliny z Nininskich, lat dwadziescia cztery. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imiona Stefania Michalina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Teofil Chetnik i Leokadia Nienaltowska. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym przeczytany, przez nas i ojca podpisany.

Ks. Augustyn Zalewski


Parafia p.w. sw. Jana Chrzciciela w Kazimierzu

Akt urodzenia Nr 88, Madaje Nowe

Maria Stefania Angerstein - 31.08.1890

Zdarzylo sie w Kazimierzu trzydziestego sierpnia (jedenastego wrzesnia) tysiac osiemset dziewiecdziesiatego roku, o godzinie piatej wieczorem. Stawil sie Józef Angerstein, nauczyciel z Madaj Nowych, lat trzydziesci, w obecnosci swiadków Bogumila Rakowskiego i Antoniego Markowskiego, obydwóch rolników z Madaj Nowych, po lat piecdziesiat, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono tamze dziewietnastego (trzydziestego pierwszego) sierpnia tego roku, o godzinie pierwszej w nocy z prawowitej jego malzonki Stanislawy Michaliny z Nowinskich, lat dwadziescia osiem. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imiona Maria Stefania, a rodzicami chrzestny-mi jego byli Konstanty Plackowski i Maria Lecka. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym przeczytany i przez nas podpisany.

Ks. Augustyn Zalewski


Parafia p.w. sw. Wojciecha Biskupa Meczennika w Bialej Rawskiej

Akt urodzenia Nr 235, Biala

Józef Gasparski - 15.11.1856

Dzialo sie w miescie Bialej dnia szesnastego listopada tysiac osiemset piecdziesiatego szóstego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Stawil sie Wincenty Gasparski, ekonom w Bialej zamieszkaly, lat trzydziesci cztery liczacy, w obecnosci swiadków Bonifacego Soleckiego, lat szescdziesiat dwa i Jana Sciglickiego, lat piecdziesiat osm liczacych, obydwóch slug koscielnych w Bialej zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej urodzone w Bialej dnia wczorajszego, o godzi-nie szóstej w wieczór z jego malzonki Franciszki z Nienaltowskich, lat dwadziescia cztery majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym odbytym przez Ksiedza Leona Zawadzkiego, Proboszcza miejscowego nadane zostalo imie Józef, a rodzicami jego chrzesnemi byli Walenty Marianski, mlynarz Bartoszewski i Marianna Jankowska, obywatelka z Bialej. Akt ten stawajacemu i swiadkom przeczytany, gdy ci pisac nie umieja przez nas tylko podpisany zostal.

Za Proboszcza, Ksiadz Antoni Dolegowski, Wikariusz


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Boguszycach

Akt zgonu Nr 25, Boguszyce Koscielne

Konstanty Gasparski - 27.08.1861

Dzialo sie we wsi Boguszycach Mniejszych dnia dwudziestego ósmego sierpnia tysiac osmset szescdziesiatego pierwszego roku, o godzinie ósmej z rana. Stawili sie Wincenty Gasparski, ojciec dziecka zmarlego, lat czterdziesci dwa, ekonom i Ludwik Niezgoda, kopiarz, lat szescdziesiat liczacy, obydwaj w Boguszycach Koscielnych zamieszkali i oswiadczyli, iz dnia dwudziestego siódmego sierpnia roku biezacego, o godzinie piatej rano umarl w Boguszycach Koscielnych Konstanty Gasparski, pól roku majacy, syn Wincentego i Franciszki z Inaltoskich malzonków Gasparskich, ekonomów. Po przekonaniu sie naocznie o zejsciu Konstantego Gasparskiego akt ten stawajacym nieumiejacym pisac przeczytany, przez nas tylko podpisany zostal.

Ks. M. Baranski, Proboszcz Boguszycki, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Stanislawa Biskupa i Meczennika w Osuchowie

Akt malzenstwa Nr 13, Kaweczynek

Wladyslaw Boleslaw Nienaltowski i Olimpia Pawlowska - 26.08.1896

Zdarzylo sie we wsi Osuchowie czternastego (dwudziestego szóstego) sierpnia tysiac osiemset dziewiecdziesiatego szóstego roku, o godzinie ósmej wieczorem. Oswiadczamy ze w obecnosci swiadków Antoniego Wlodarczyka, lat szescdziesiat osiem i Wincentego Glowackiego, lat dwadziescia szesc, obydwóch sluzacych z Kaweczynka, zawarty tego dnia religijny zwiazek malzenski miedzy Wladyslawem Boleslawem dwóch imion Nienaltowskim, lat dwadziescia siedem, kawalerem, administratorem majatku Wezowiec, synem Józefa i Leokadii z Pilaszewskich malzonków Nienaltowskich, urodzonym w Jasieniu parafii Wysokienice, a Olimpia Pawlowska, lat dwadziescia trzy, panna, córka Bronislawa i Walerii z Dymarskich malzonków Pawlowskich, urodzona w Lanietach, tejze parafii, a od pieciu lat zamieszkala w Kaweczynku tutejszej parafii przy rodzicach, wlascicielach ziemskich. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzi ogloszone w mogielnickim, sadkowickim i tutejszym kosciolach parafialnych w dniach dwudziestego pierwszego lipca (drugiego sierpnia), dwudziestego ósmego lipca (dziewiatego sierpnia) i czwartego (szesnastego) sierpnia tego roku. Nowozency oswiadczyli, ze nie zawarli zadnych umów przedmalzenskich. Religijnej ceremonii zaslubin dopelnil miejscowy Proboszcz. Akt ten nowozencom i swiadkom przeczytany, przez nas i nowozenców podpisany, swiadkowie niepismienni.

Ks. (?)


Parafia p.w. sw. Wawrzynca w Olbierzowicach

Akt urodzenia Nr 71, Julianów

Jerzy Marian Pietrowicz - 02.02.1904

Zdarzylo sie we wsi Olbierzowicach dnia osiemnastego kwietnia (pierwszego maja) tysiac dziewiecset czwartego roku, o godzinie drugiej po poludniu. Stawil sie osobiscie Adolf Pietrowicz, lat trzydziesci, gorzelnik zamieszkaly we wsi Julianów, w obecnosci Franciszka Bartkowskiego, lat siedemdziesiat i Mieczyslawa Pisulewskiego, lat piecdziesiat dwa, mieszkanców wsi Julianów, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Julianowie dnia dwudziestego stycznia (drugiego lutego) biezacego roku, o godzinie ósmej po poludniu z prawowitej jego malzonki Stefanii z Nienaltowskich, lat dwadziescia trzy. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia przez Ksiedza Andrzeja Rachunek, Administratora tutejszej parafii dano imiona Jerzy Marian, a rodzicami chrzestnymi jego byli Teofil Slowinski i Kazimiera Jarocka. Akt ten po przeczytaniu przez nas podpisany, z powodu zajec ojca opózniony, w obecnosci niepismiennych przeczytany i przez ojca dzieciecia podpisany.

Ks. Andrzej Rachunek, Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Wawrzynca w Olbierzowicach

Akt urodzenia Nr 153, Julianów

Boleslaw Bernard Pietrowicz - 26.08.1906

Zdarzylo sie we wsi Olbierzowicach dnia dziewietnastego sierpnia (pierwszego wrzesnia) tysiac dziewiecset szóstego roku, o godzinie drugiej po poludniu. Stawil sie osobiscie Adolf Pietrowicz, lat trzydziesci cztery, gorzelnik zamieszkaly w Julianowie, w obecnosci Kazimierza Bieniek, lat trzydziesci jeden i Michala Rowinskiego, lat czterdziesci, sluzacych z Julianowa, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Julianowie dnia trzynastego (dwudziestego szóstego) sierpnia biezacego roku, o godzinie jedenastej w dzien z prawowitej jego malzonki Stefanii z Nienaltowskich, lat dwadziescia szesc. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia przez Ksiedza Andrzeja Rachunek, Administratora tutejszej parafii dano imiona Boleslaw Bernard, a rodzicami chrzestnymi jego byli Boleslaw Nienaltowski i Janina Nienaltowska. Akt ten po przeczytaniu przez nas i ojca podpisany, obecni przy nim niepismienni.

Ks. Andrzej Rachunek, Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Wawrzynca w Olbierzowicach

Akt urodzenia Nr 94, Julianów

Halina Pietrowicz - 15.01.1908

Zdarzylo sie we wsi Olbierzowicach dnia dwudziestego szóstego maja (ósmego czerwca) tysiac dziewiecset ósmego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie osobiscie Adolf Pietrowicz, lat trzydziesci cztery, gorzelnik zamieszkaly w Julianowie, w obecnosci Leona Nienaltowskiego, lat trzydziesci piec i Mieczy-slawa Pisulewskiego, lat piecdziesiat osiem, mieszkanców wsi Julianów, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Julianowie dnia drugiego (pietnastego) stycznia biezacego roku, o godzinie dziewiatej rano z prawowitej jego malzonki Stefanii z Nienaltowskich, lat dwadziescia siedem. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia przez Ksiedza Józefa Maczynskiego, Administratora tutejszej parafii dano imie Halina, a rodzicami chrzestnymi jego byli Leon Nienaltowski i Leonia Nienaltowska. Akt ten opózniony z powodu zajec ojca obecnym przeczytany, przez nas, ojca i jednego swiadka podpisany, drugi niepismienny.

Ks. Józef Maczynski, Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Akt malzenstwa Nr 33, Warszawa

Piotr Grzegorz Nienaltowski i Stanislawa Kotowicz - 19.03.1874

Zdarzylo sie w Warszawie siódmego (dziewietnastego) marca tysiac osiemset siedemdziesiatego czwartego roku, o godzinie jedenastej rano. Oswiadczamy ze w obecnosci swiadków Stanislawa Rybickiego, urzednika, lat czterdziesci i Ludwika Zielinskiego, prywatnego sluzacego, lat szescdziesiat, zamieszkalych w Warszawie, obydwóch w domu po numerem tysiac osiemset osiemdziesiatym drugim, zawarty tego dnia religijny zwiazek malzenski poblogoslawiony przez Ksiedza Bronislawa Chacinskiego, Wikariusza Parafii Laskarzewskiej za pozwoleniem miejscowego Proboszcza, miedzy Piotrem Grzegorzem Nienaltowskim, kawalerem, prywatnym pisarzem, lat dwadziescia dwa, zamieszkalym w osadzie Laskarzewie tejze parafii, w powiecie garwolinskim, urodzonym we wsi Brzozówce w powiecie rawskim z Józefa, Obywatela i jego zony Franciszki z Marianskich, tamze zamieszkalych, i Stanislawa Kotowicz, panna, zamieszkala przy rodzinie, jak wyzej w Laskarzewie, urodzona w miescie Wlodawie w powiecie radomskim z Wincentego Kotowicza i jego zony Pauliny z Midwochów, ojca w Lublinie zmarlego, matki w Laskarzewie zamieszkalej, lat dwadziescia szesc. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzi, szóstego, trzynastego i dwudziestego stycznia (osiemnastego, dwudziestego piatego stycznia i pierwszego lutego) biezacego roku w Parafii Laskarzewskiej. Decyzja Konsystorza Diecezji Lubelskiej zezwolono na malzenstwo nie patrzac na zakazany dla tego czas. Nowozency oswiadczyli, ze umowy przedmalzenskiej miedzy nimi nie bylo. Akt ten nowozencom i swiadkom przeczytany, a nastepnie przez nas i przez nich podpisany.

Ksiadz Bronislaw Chacinski, Wikariusz Laskarzewski


Parafia p.w. Przemienienia Panskiego w Sierzchowach

Akt urodzenia Nr 18, Brzozówka

Aleksandra Cecylia Nienaltowska - 27.03.1851

Dzialo sie w wsi Sierzchowach dnia trzydziestego marca tysiac osmset piecdziesiatego pierwszego roku, godziny pierwszej po poludniu. Stawil sie Józef Nienaltowski, Ekonom z Brzozówki, lat dwadziescia dwa majacy, w przytomnosci swiadków Wojciecha Dyboskiego, lat szescdziesiat i Stanislawa Gasparskiego, lat piecdziesiat majacych, obudwu gospodarzy z Brzozówki, i okazal nam dziecie plci zenskiej urodzone tamze dnia dwudziestego siódmego biezacego miesiaca, godziny dwunastej w nocy z jego malzonki Franciszki z Marianskich, lat dwadziescia majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostaly imiona Aleksandra Cecylia, a rodzicami jej chrzestnemi byli Tomasz Brzezinski i Józefa Marianska, asystujacymi zas Piotr Niewiadomski i Zofia Brzezinska. Akt ten stawajacemu i swiadkom pisac nieumiejacym przeczytany, przez ojca podpisany zostal.

Ks. (?)


Parafia p.w. Zwiastowania NMP w Ojrzanowie

Akt urodzenia Nr 1, Zabia Wola

Antoni Wladyslaw Niwinski - 14.12.1813

Roku tysiacznego osmsetnego czternastego, dnia czwartego miesiaca stycznia, o godzinie piatej po poludniu przed nami, Proboszczem Ojrzanowskim, Urzednikiem Stanu Cywilnego Gminy Ojrzanowskiej, Powiatu Blonskiego w Departamencie Warszawskim. Stawil sie Urodzony Józef Niwinski, lesniczy, liczacy lat dwadziescia osm, we wsi Zabi Woli zamieszkaly, okazal nam dziecie plci meskiej, które urodzilo sie w domu pomieszkania jego pod numerem pierwszym na dniu czternastym grudnia tysiacznego osmsetnego trzynastego roku, o godzinie jedynastej przed pólnoca oswiadczajac, iz jest splodzone z niego i Józefy z Dzierzbickich, liczacej lat osmnascie malzonki jego, i ze zyczeniem jest jego nadac mu imiona Antoni Wladyslaw. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazaniu dzieciecia w przytomnosci Urodzonego Juliana Jakuba Sokolnickiego, Sekretarza Poczty JK Mosci, liczacego lat trzydziesci, w Zabi Woli zamieszkalego i Urodzonego JW Pana Antoniego Dzierzbickiego, Ekonoma, lat piecdziesiat jeden liczacego, we wsi Zabi Woli zamieszkalego. Poczem akt niniejszy urodzenia stawajacym przeczytany, przez na i dwóch zwyz wyrazonych swiadków podpisany zostal.

Ksiadz Aleksander Romanowski Proboszcz Ojrzanowski, Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Bialej Rawskiej

Akt malzenstwa Nr 77, Narty

Wiktor Julian Marianski i Antonina Konstancja Gurbska - 21.11.1882

Zdarzylo sie w osadzie Biala dziewiatego (dwudziestego pierwszego) listopada tysiac osiemset osiemdziesiatego drugiego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Oswiadczamy ze w obecnosci swiadków Józefa Gurbskiego, lat dwadziescia szesc i Antoniego Gurbskiego, lat trzydziesci, obydwóch wloscian ze wsi Narty, zawarty tego dnia religijny zwiazek malzenski miedzy Wiktorem Julianem Marianskim, kawalerem, synem Walentego i Agnieszki z Nienaltowskich malzonków Marianskich, mlynarzy ze wsi Wierzchy, urodzonym we wsi Babsk, zamieszkalym jako mlynarz we wsi Przewodowice, lat trzydziesci, a Antonina Konstancja Gurbska, panna, córka Juliana juz niezyjacego i Izabeli ze Zdzieszynskich malzonków Gurbskich, wloscian ze wsi Narty, urodzona i zamieszkala przy matce we wsi Narty, lat dwadziescia dwa. Malzenstwo to poprzedzily trzy zapowiedzi ogloszone w parafiach bialskiej i kurzeszynskiej siedemnastego (dwudziestego dziewiatego), dwudziestego czwartego pazdziernika (piatego listopada), trzydziestego pierwszego pazdziernika (dwunastego listopada) biezacego roku. Nowozency oswiadczyli, ze umowy przedmalzenskiej nie zawarli. Religijnej ceremonii dopelnil Ksiadz Aleksander Pawlowski, Wikariusz. Akt ten nowozencom i swiadkom niepismiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

Ks. Jakub Sadlowski (?), Urzednik Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Katarzyny w Kurzeszynie

Akt urodzenia Nr 70, Przewodowice

Jan Antoni Marianski - 22.10.1888

Zdarzylo sie we wsi Kurzeszynie dnia szesnastego (dwudziestego ósmego) pazdziernika tysiac osiemset osiemdziesiatego ósmego roku, o godzinie pierwszej po poludniu. Stawil sie Wiktor Marianski, mlynarz, lat trzydziesci piec, w Przewodowicach zamieszkaly, w obecnosci swiadków Szymona Zajac, lat czterdziesci osiem i Stanislawa Debowskiego, lat trzydziesci osiem, obydwóch wloscian w Przewodowicach zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci meskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w Przewodowicach dziesiatego (dwudziestego drugiego) pazdziernika tego roku, o godzinie czwartej po poludniu z prawowitej jego malzonki Antoniny z Gurbskich, lat dwadziescia siedem. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imiona Jan Antoni, a rodzicami chrzestnymi jego byli Stanislaw Kielczewski i Balbina Kaczmarska. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, przez nas i ojca podpisany, swiadkowie niepismienni.

Ks. Fr. Kulesza Administrator Parafii Kurzeszynek, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Katarzyny w Kurzeszynie

Akt urodzenia Nr 72, Przewodowice

Marianna Marianska - 12.11.1892

Zdarzylo sie we wsi Kurzeszynie pierwszego (trzynastego) listopada tysiac osiemset dziewiecdziesiatego drugiego roku, o godzinie czwartej po poludniu. Stawil sie Wiktor Marianski, mlynarz, lat czterdziesci, zamieszkaly we wsi Przewodowice, w obecnosci swiadków Wawrzynca Gawloskiego i Michala Rudnickiego, obydwóch po lat trzydziesci osiem, wloscian z Przewodowic, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono we wsi Przewodowice trzydziestego pazdziernika (dwunastego listopada) tego roku, o godzinie siódmej wieczorem z prawowitej jego malzonki Antoniny z Gurbskich, lat dwadziescia osiem. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imie Marianna, a rodzicami chrzestnymi jego byli Antoni Gacparski i Waleria Suchecka. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom niepismiennym przeczytany i przez nas tylko podpisany.

Ks. M. Kominek (?), Proboszcz Parafii Kurzeszyn


Parafia p.w. sw. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Bialej Rawskiej

Akt urodzenia Nr 103, Narty

Antonina Konstancja Gurbska - 29.03.1860

Dzialo sie w miescie Bialej dnia dwunastego kwietnia tysiac osiemset szescdziesiatego roku, o godzinie szóstej po poludniu. Stawil sie Julian Gurbski, Dziedzic czesci w Nartach zamieszkaly, lat piecdziesiat szesc liczacy, w obecnosci Jana Sniglickiego, lat szescdziesiat i Rocha Jakubiaka, lat piecdziesiat szesc liczacych, obu slug koscielnych w Bialej zamieszkalych, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, iz takowe urodzone jest w Nartach dnia dwudziestego dziewiatego marca biezacego roku, o godzinie szóstej rano z jego malzonki Izabelli z Zdzieszynskich, lat trzydziesci szesc majacej. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym w dniu dzisiejszym odbytym przez Ksiedza Leona Zawadzkiego, Proboszcza miejscowego nadane zostaly imiona Antonina Konstancja, a rodzicami jego chrzesnemi byli Józef Paszkiewicz i Julia Gurbska, Józef Ostrowiecki i Julianna Paszkiewicz, Konstanty Mlynarski i Józefa Gurbska. Akt ten oswiadczajacemu i swiadkom przeczytany, gdy ci pisac nie umieja przez nas tylko podpisany zostal.

Ksiadz Leon Zawadzki Proboszcz Parafii Bialskiej, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego


Parafia p.w. sw. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Bialej Rawskiej

Akt urodzenia Nr 291, Starawies

Stanislawa Nienaltowska - 09.11.1908

Zdarzylo sie w osadzie Biala pietnastego (dwudziestego ósmego) sierpnia tysiac dziewiecset dziewiatego roku, o godzinie piatej po poludniu. Stawil sie Wladyslaw Nienautowski, wspólwlasciciel majatku Starawies, zamieszkaly w Michalowie, w powiecie grójeckim, lat trzydziesci trzy, w obecnosci Kornela Szrettera, architekta z Warszawy, lat piecdziesiat dziewiec i Ksiedza Bernarda Jarzebskie-go, Administratora Parafii Rzeczyca, lat trzydziesci siedem, i okazal nam dziecie plci zenskiej oswiadczajac, ze urodzilo sie ono w miescie Warszawie dwudzieste-go siódmego pazdziernika (dziewiatego listopada) tysiac dziewiecset ósmego roku, o godzinie siódmej po pólnocy z prawowitej jego malzonki Lucyny ze Zmorowskich, lat dwadziescia siedem. Dziecieciu temu na Chrzcie Swietym udzielonym tego dnia dano imie Stanislawa, a rodzicami chrzestnymi jego byli Ksiadz Bernard Jarzebski i Augusta Zmorowska. Akt ten opózniony z woli ojca dzieciecia obecnym przeczytany i podpisany.

Ks. B. Jarzebski

Dopiski na marginesie:

Stanislawa Nienaltowska wstapila w zwiazek malzenski z Cezarym Goralskim dn. 26.XI.1936 r. w Bialej.

Na podstawie decyzji Kierownika USC z dn. 1990.11.20, Nr 6233-2/1990 sprostowano niniejszy akt w ten sposób, ze nazwisko „Nienautowska” zastapiono wlasciwym „Nienaltowska”. Biala R., 1990.11.20


Parafia p.w. sw. Wojciecha Biskupa i Meczennika w Bialej Rawskiej

Akt zgonu Nr 163, Litobory

Antoni Karol Sztam - 16.09.1895

Zdarzylo sie w osadzie Biala piatego (siedemnastego) wrzesnia tysiac osiemset dziewiecdziesiatego piatego roku, o godzinie jedenastej rano. Stawili sie Wincenty Stepniak, lat dwadziescia osiem i Józef Lisicki, lat dwadziescia szesc, obaj wloscianie z Litobor i oswiadczyli, ze w dniu wczorajszym, o godzinie siódmej wieczorem umarl w Litoborach Antoni Karol dwóch imion Sztam, rok i siedem miesiecy majacy, urodzony w Warszawie, syn Stanislawa i Kazimiery z Nienal-towskich malzonków Sztam zamieszkalych w Warszawie. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Antoniego Karola Sztam akt ten oswiadczajacym niepismiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany.

Administrator Parafii Rzekun, Utrzymujacy Akta Stanu Cywilnego

Ksiadz Stanislaw Zebrowski