Autor: Piotr Szczurowski

Tytuł: Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku

Obszerna rozprawa naukowa poświęcona kształtowaniu się rodu heraldycznego Prus na Mazowszu w XIII-XVI wieku.

Wydawnictwo: ARMORYKA i tutaj można ją zamówić

Oprawa: miękka

Rok wydania: 2018

Format: 14,50 x 20,50

Ilość stron: 332

ISBN: 978-83-8064-611-7

EAN: 9788380646117


Wstęp..................................11

Uzasadnienie wyboru tematyki rozprawy i przyjętych ram badawczych........11

Tezy główne rozprawy i zastosowane metody badawcze............15

Struktura pracy.............................17

Rozdział I: Ród heraldyczny w dawnej Polsce...............20

Geneza stanu rycerskiego w średniowiecznym państwie piastowskim...........20

Ród heraldyczny jako twór polityczny, społeczny i kulturowy. Herby i struktura......30

Ród heraldyczny w aspekcie prawnym. Przywileje.....................................37

Ród gniazdowy jako gałąź rodu heraldycznego. Nazwiska odmiejscowe.......42

Rozdział II: Migracja Prusów w średniowieczu i jej tło polityczne......48

Najstarsze osadnictwo pruskie na ziemiach piastowskich. Próby ekspansji piastowskiej na ziemie pruskie.....48

Sytuacja polityczna w Prusach w XIII wieku. Podbój krzyżacki i jego skutki...52

Sytuacja polityczna na Mazowszu w XIII wieku................68

Główne kierunki emigracji pruskiej w XIII wieku................71

Rozdział III: Geneza i ukształtowanie się rodu heraldycznego Prus na średniowiecznym Mazowszu.81

Analiza przywileju książąt mazowieckich Siemowita III i Kazimierza I z 1345 roku stanowiącego podstawę prawa pruskiego..81

Analiza dokumentu księcia mazowieckiego Siemowita I z 1250 roku oraz dokumentu sądu płockiego z 1363 roku...88

Umiejscowienie w czasie nadań i przywilejów pierwotnych dla protoplastów rodu Prus oraz identyfikacja miejsc tychże nadań na Mazowszu...93

Identyfikacja dokładnych miejsc pochodzenia protoplastów dwóch głównych gałęzi rodu heraldycznego Prus...102

Struktura genealogiczna i etniczna kształtującego się rodu heraldycznego Prus, używane przezeń godła herbowe oraz stosunki wewnętrzne w rodzie.113

Rozdział IV: Rozsiedlenie rodu Prus na Mazowszu w późnym średniowieczu...................................134

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe w ziemiach czerskiej i warszawskiej...134

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe w ziemi wyszogrodzkiej i okolicach...184

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe na wschodnim i północnym Mazowszu..................225

Herbowni Prusa i pruskie gniazda rodowe na południowo-zachodnim Mazowszu...................281

Charakter osadnictwa i kierunki ekspansji rodu heraldycznego Prus na Mazowszu oraz identyfikacja herbownych z dwóch głównych grup krewniaczych...289

Zakończenie.......................................................296

Aneksy..............................301

Aneks 1: herbowni Prusa z rodu Windyki i Obizora.................301

Aneks 2: herbowni Prusa z rodu Rukały...................302

Bibliografia............................304

Źródła archiwalne i wypisy z tychże....................304

Źródła drukowane i ich opracowania oraz kroniki................304

Herbarze i spisy szlachty.................................................310

Literatura...................................................................................312

Strony internetowe.........................328

Wykaz skrótów............................330