Ciekawostki

W niektórych herbarzach i stronach internetowych pojawiają sie obok nazwisk głównych osób, także nazwiska Nienałtowskich oraz miejscowości Nienałty. Wynika to stąd, że Nienałtowscy wchodzili z związki małżeńskie oraz mieli wspólne interesy z przestawicielami innych rodów, posiadali także ziemie w innych miejscowościach. Analogicznie w Nienałtach posiadali ziemie przedstawiciele innych rodów (kupno a głównie wiano panny młodej po wejściu w związki małżeńskie). Poniżej bedziemy przedstawiać "Nienałtowskowiana" uzyskane z innych stron internetowych. Ma to duże znaczenie dla poznania historii rodów zamieszkujących ziemię nurską.

Pan Piotr Złotkowski przysłał ciekawe informacje dotyczące Nienałt i Nienałtowskich z XVIII w. Z ksiąg grodzkich ziemi nurskiej

Na znakomitej stronie Marka Wójcickiego http://www.wojciccy.net - wspomina się Nienałtowskich i Nienałty

"Była córką szlachcica. Jej ojciec był właścicielem części wsi Nienałty Brewki i Skłody Stachy w Ziemi Nurskiej. 14 marca 1794 wraz z bratem Andrzejem i siostrami - Marianną i Jadwigą - oraz mężem Ludwikiem [Pieńkowskim] stawiła się w sądzie w Nurze. Miała odebrać swoją część posagową "należną dziedzicznie" po matce, współwłaścicielce wsi Nienałty Brewki."

Ojciec Łucji - Adam Ryszewski - był szlachcicem, właścicielem części wsi Nienałty Brewki (z posagu żony) i części wsi - Skłody Stachy (odziedziczonej po ojcu) w Ziemi Nurskiej. Jego żona Małgorzata (Magdalena) z d. Zarę(em)ba - była szlachcianką, córką właściciela części wsi Nienałty Brewki w Ziemi Nurskiej). Ojciec Magdaleny - Piotr Zarem(ę)ba - aktach sądowych ksiąg ziemskich i grodzkich nurskich wymieniany jest jako dziedzic części wsi Nienałty Brewki i Zaręby Kościelne".

Był szlachcicem, synem dziedzica części wsi Nienałty Brewki i Skłody Stachy k. Ostrowii Mazowieckiej w ziemi nurskiej.
4 III 1794 Andrzej stawił się w Nurze by przejąć majątek pozostawiony po matce - czyli część wsi Nienałty Brewki k. Ostrowii Mazowieckiej w ziemi nurskiej. W dokumencie zapisano: " Przed sądem y aktami ziemi nurskiej w Nurze osobiście stanąwszy opatrzny Karol Girzak - woźny przysięgły zeznał, iż on na urzędowne żądanie Andrzeja Rysiewskiego, niegdy Adama i Magdaleny Zarembianki małżonków syna - wraz z Sylwestrem Nienałtowskim [syna Wojciecha z Nienałt Brewek] i Janem Godlewskim dnia wczorajszego do Dóbr Nienałt Brewek wstąpił y tam na mocy prawa natury w część całkowitą po niegdy Magdalenie Zarembiance matce Andrzeja Ryszewskiego na tegoż spadłą ze wszystkimi prawem użytkami, pożytkami, wkoło siedliskami, ogrodami, rolami, łąkami, lasami, budowliskami, zasiewami i innemi należytościami rzeczonego Rysiewskiego żądającego w wiązał i oprowadził, posesyję aktualną zatwierdził i ogłosił, którego w wiązania nikt tak na Dobrach, jako i przy aktach niniejszych nie zaprzeczał o czem niniejsze uczynił doniesienie". Dziesięć dni po tym wydarzeniu - 14 III 1794 - Andrzej stawił się ponownie w Nurze by podzielić między siebie i siostry majątek pozostały po matce. Andrzej (żona Katarzyna z d. Skłodowska) zmarł 13 stycznia 1848 r. w Nienałtach Brewkach.

Ze strony Pana Marka Wójcickiego także wynika, że i Maciej (Mateusz) Rostkowski był właścicielem części wsi: Nienałty Szymany, Skłody Stachy i Skłody Media. Stan ten był aktualny w dniu ślubu jego córki 1791 r. Stamtąd także pochodzi informacja o Antonim Kempistym który zamieszkiwał w Nienałtach w lipcu 1795 r.

Także i inni przodkowie Pana Marka mogli być związani węzłami krwi z Nienałtowskimi (Pieńkowscy, Niemi(e)ry, Godlewscy, Skarżewscy, Rostkowscy, Ładowie). Pewne jest, że musieli się dobrze znać, skoro mieszkali w tych samych lub sąsiednich miejscowościach.

Oblata, rok 1792

" Do urzędu y ksiąg ziemiańskich ziemi y powiatu nurskich przyszedłszy osobiście opatrzny Karol Gierzak woźny przysięgły podał do wciągnięcia w xięgi niniejsze obwieszczenie przez sąd ziemiański ziemi nurskiej wydane zjazd do dóbr Nienałt Brewek, Michnów y Dunicków obinacające na papierze stemplowym ceny grosza srebrnego jednego napisane y przez tenże sąd podpisane w osnowie takowej. Sąd Ziemiański ziemi nurskiej niżej wyrażony z mocy dekretu sądu ziemiańskiego nurskiego dnia 9 stycznia 1792 roku między ur Janem Kempistym po Adamie synu powodem y urodzonym Antonim Kempistym Wincentym y Antoniną z Grabowskich oyczymem y Matką, Kacprem Baltazarem Ewą i Katarzyną pasierzbami synami y córkami z niegdy urodzonym Andrzejem Tryczyńskim spłodzonymi y urodzonymi Stefanem y Piotrem Żebrowskimi Marianną niegdy urodzonego Waleriana Żebrowskiego żoną pozostałą wdową y Andrzejem Rysiewskim pozwanemi zjazd do Dóbr Nienałt Brewek Michny Dunicki i innych dla załatwienia sprawy między stronami teraźnieszymi zachodzący a rzeczonem dekretem objęły determinującego zjazd sądu swego z mocy prawa teraz zapadłego do rzeczonych Dóbr Nienałt Brewek, Michnów Dunicków na dzień 23 lipca roku teraźniejszym z wszelkim zachowaniem tyle razy wspomnianego dekretem uroczystości dla stron obydwóch oświadczyli y też świadomie aby przez woźnego w przytomności dwuch szlachty było na grącie ogłoszone a aktach powiatu nurskiego ziemiańskich za obżaliwane mnie chce (?) y też oświadczenie ręką własną stwierdzam.
Dan dnia 6VII 1792 - Franciszek Domaszowski"

Dokument podpisali "dla lepszego świadectwa" Franciszek Nienałtowski i Jan Kamiński i "tym samym obwieszczenie zjazd wyznaczające przez obwołanie stronom zostało obwieszczone i do wiadomości wszystkich doniesione".

Z powyższego tekstu (i innych) wynika, że w 1792 dobra Nienałty -Dunicki miały jeszcze nazwę prawidłową. Potem (po 1827 r.) pojawia się nazwa Duniczki, która w następstwie ulega zamianie na Doniczki.

Darowizna (1795 r.)
Przed urzędem y aktami ziemskimi ziemi nurskiej w Nurze osobiście stanąwszy szlachetny Wincenty Pieńkowski niegdy Ignacego syn części na Godlewie Cechnach dziedzic zdrów będący na umyśle dobrowolnie zeznał iż on Maciejowi Uścińskiemu niegdy Jana synowi z Godlewa Olszewa dziedzicowi jego sukcesorom całą część swoją na dobrach Godlewie Cechnach bedącą dnia 15 miesiąca września roku bieżącego od Scholastyki niegdy Hieronima Nienałtowskiego córki Wojciecha Pieńkowskiego żony prawem zamiany nabytą ze wszystkimi prawami swoimi i użytkami żadnych nie wyłaczając daje, daruje, przedaie, wiecznymi y nieodzownemi czasy zapisuje.

Z okazji Św. Mikołaja Pan Marek Wójcicki podarował nam nowe wypisy z ksiąg sądowych nurskich. Czyta się je niezwykle ciężko, gdyż są one napisane archaicznym stylem. Pozostawiono też pisownię oryginału.


1792
Urodzony Jan, niegdy Tomasz a Nienałtowskiego syn, Dóbr Gołębi i innych zdrów będąc na ciele i umyśle dobrowolnie, jawno i oczewisto zeznał, iż on urodzonego Szymona Nienałtowskiego burgrabiego grodzkiego nurskiego, niegdy urodzonego Adama Nienałtowskiego, burgrabiego grodzkiego nurskiego syna i jego potomstwo z sumy stu siedemdziesięciu siedmiu złotych polskich za szacunek gruntów i smugów na dobrach Gołebiach Leśniewie będących przez zeznającego temuż kwitowanemu przed sądem niniejszym wiecznym prawem sprzedanych słownie do zapłacenia postanowionej a teraz przez kwitowanego zeznającemu zupełnie i istotnie wypłaconej kwituje i wolnym czyni mocą tego zeznania ten za kwit na papierze ceny dwóch groszy srebrnych do protokołu stemplowego jest wpisany.


1 VI 1792

Wojciech Nienałtowski - niegdy Dominika syn z Nienałt Wiechów dziedzic zdrów na ciele i umyśle przed urzędem y xięgami ziemskimi ziemi y powiatu nurskich osobiście stanąwszy zeznał, iż on szlachetnemu Adamowi Nienałtowskiemu bratu swemu rodzono przyrodniemu y jego sukcesorom siedliska cztery jare zaczynające się od drogi zagumiennej ciągnące się do Broku między bruzdami z jedney tegoż nabywającego z drugiej urodzonego Michała Budziszewskiego, także w polu ozimym dwa oziemki i puł pola złąką zaczynające się w Broku ciągnące się do przeciętki pola dzielącey, między bruzdami nabywającego z jedney, aiakowyżey z drugiej strony na dobrach Nienałtach Wiechowiznie Szymanach leżące ze wszystkim prawem y pożytkami wszystkiemi żadnych nie wymieniając w sumie osiemdziesiąt jednego złotego polskiego zapsianie y zastawnie do wykupna sumy wwiązania się pozwala na papierze steplowym ceny grosza jednego.


23 czerwca 1794
Przed urzędem i aktami ziemskimi ziemi nurskiej w Nurze osobiście stanąwszy Ludwik Nienałtowski niegdy Józefa syn z Rostek Daćbogów z jedney i Małgorzata urodzonego Augustyna Rytela córka, urodzonego Nienałtowskiego żona, czyli oboje małżeństwo osobliwie żona w asystencyji męża swego zdrowa będąc iawnie zeznali, iż oni sobie nawzajem dożywocie czyli używanie dóbr swoich wszystkich oyczystych i macierzystych zastawnych spadkowych z bądź prawem to zeznających należących na Dobrach Rostkach Daćbogach leżących i sumach wszelkich oraz na wszystkich tychże dóbr i sum w użytkach pożytkach dochodach, budowiskach, inwentarzu, sprzętach domowych i innych pożytkach żadnych niewymieniając sobie nawzajem zapisują pozwalają i udożywotniają sposobem innych dożywociów

Na stronie Krzysztofa Dmochowskiego znajduje się skan aktu urodzin przodka Pana Krzysztofa z 1842 r. http://www.geocities.com/dmochowscy1/MVC-007F.JPG Swiadkiem urodzin był 27-letni Stanisław Nienałtowski - possesor zastawny z Zelaz Brokowa.

Od Marka Jerzego Minakowskiego otrzymaliśmy informację o Nienałtowskich wymienianych w Herbarzu Bonieckiego, który kończy się na literze "M". (Pan M.J. Minakowski opracował i umieścił Herbarz Bonieckiego na płytce CD. Jest to bardzo dobre źródło poszukiwań genealogicznych i można je zakupić na www.przodkowie.com).


W tomie II
BUKOWIECCY h. OGOŃCZYK. Anna, córka Jana, za Janem Boskim 1633 roku (Perp. Czers. 9 f. 131). Jan v. Jan Franciszek podpisał z województwem sandomierskiem elekcyę Michała Korybuta i Jana III-go. Anna, 1-o v. Maciejowa Nienałtowska, 2-o v. Pawłowa Roguska 1680 r. (powyższe można rozumieć, że Anna była żoną Jana Bosko, potem Macieja Nienałtowskiego a po jego smierci - Pawła Roguskiego).

W tomie VI
GODLEWSCY h. GOZDAWA (...) Walenty, podstarości. i sędzia grodzki kolneński, zapisał 1729 r. kościołowi w Łomży 1,000 fl. na dobrach Włotki Walenty, syn Walentego i Katarzyny, wnuk Macieja (metr. w Nurze z 1720 r.), nabył w 1775 r. części w Godlewie Wielkiem od Nienałtowskiego [Jana syna Wojciecha i Katarzyny z Godlewskich]. Ożeniony z Katarzyną Szulborską, miał synów: Piotra, ur. 1757 r. i Franciszka, ur. 1760 r. (metr. w Zuzelach, w powiecie ostrołęckim). Piotra, z Katarzyny Zakrzewskiej, syn Franciszek, ur. 1801 r. (metryka tamże), legitymował się ze szlachectwa w Królestwie 1839 r.; pozostały po nim córki Palmira i Teofila.


 

Pan Michał Rutkowski, znawca historii, mieszkaniec Kuleszk-Nienałt często przysyła ciekawe materiały dotyczące Nienałtowskich

Kolejny raz Pan Michał Rutkowski przysłał materiały zwiększające naszą wiedzę o historii rodu i okolicznych miejscowościach. Dziękuję !!! Wiemy już jak wygląda barokowa chrzcielnica z poł. XVIII w. w kościele w Andrzejewie , której fundatorem był Wojciech Nienałtowski - Komornik Ziemi Nurskiej. Zdjęcie pochodzi z "Katalogu zabytków sztuki Województwo Łomżyńskie - Ciechanowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice" pod redakcją Marii Kałamskiej-Saeed Wydanego przez przez Polską Akademię Nauk - Instytut Sztuki w roku1986. ( lepsze zdjęcie ).Kolejnym nabytkiem jest historia miejscowości Kuleszki-Nienałty pochodząca z biuletyn gminny "Gminne Wieści - ORGAN SAMORZąDU TERYTORIALNEGO GMINY ANDRZEJEWO" GRUDZIEŃ 2006. Inny nabytek od Pana Michała to biuletyn Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej . W nim ciekawa treść i opis programu Działaj Lokalnie, który może zainteresować wszystkich, którym chce się coś robić. Towarzystwo posiada własną stronę internetową. Renata Damętka (Prezes) Michał Rutkowski (Wiceprezes).

Pan Michał Rutkowski przysłał kolejną ciekawą informację. Przeszukując hasło "Brok" w poniżej podanym linku do "Słownika ..." odnalazł wśród miejscowości przez które przepływa ta rzeka, miejscowość Nienałty-Kossuty . Czy to pomyłka autorów słownika? Może chodzi o Kempiste-Kossuty.

W trzecim numerze wydawnictwa Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej ukazała sie informacja o Rodzie Nienałtowskich.

Pan Michał Rutkowski napisał: - Tym razem przesyłam skany opracowania dotyczącego umocnień rosyjskich znajdujących się częściowo w Nienałtach i w okolicy. Z tego co mi wiadomo wielu mieszkańców okolicznych miejscowości było zmuszanych do pracy przy ich budowie. Warto może dokładniej zbadać i opisać ten wątek histori Nienałt. [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 6 ], [ 7 ].

Kolejny raz Pan Michał Rutkowski przysłał:

do głównej strony